Haɓari Ndjema

Haɓari Ndjema

개요: Short Bible stories from Genesis through the ascension. How to become a follower of Jesus. 40 sections. It has a picture book to go along with the recording.

스크립트 번호: 395

언어: Shimaore

주제: Sin and Satan (Temptation, Deliverance, Light/Darkness, Sin, disobedience, Satan (the devil)); Christ (Jesus, Our Substitute, Resurrection of Jesus, Son of God, Saviour of Sinful Men, Birth of Christ, Ascension, Sacrifice / Atonement, Death of Christ, Life of Christ); Eternal life (Salvation, Eternal / everlasting life, Broad & Narrow Ways); Character of God (Love of God, Holy Spirit, Grace and Mercy, Nature, character of God, Word of God (the Bible), Power of God / Jesus); Living as a Christian (Fruit of the Spirit, Prayer, petition, New Nature, Worship, Witnessing, Church, Christianity, Second Birth, Obedience, No other gods, idols, Peace with God, Leaving old way, begin new way, Forgiveness, Faith, trust, believe in Jesus, Peace (between men), Children of God, Family, relationships, Spiritual Life, Christian values); Life event (Death); Bible timeline (Creation, Law of God, End Time, Second Coming, Gospel, Good News, People of God); Problems (Materialism, Evil Spirits, demons, Fear, Problems, troubles, worries)

청중: General

스타일: Monolog

장르: Bible Stories & Teac

목적: Evangelism

성경 인용: Extensive

지위: Publishable

스크립트 텍스트

Marongozi ya uandrisa i hadisi

Marongozi ya uandrisa i hadisi

Murendre jeje. Namuje muvulishiye i Haɓari Ndjema ini. Namwangaliye ya mafoto moni mwa u mwana shiyo, amwesa muvulishiye ha uzuri. Mwamokiya jau (x), ɓasi namwangaliye li foto liɗungamanao na i hadisi.

Foto 1: Kaɓula ya li duniya uumbwa yalo

Foto 1: Kaɓula ya li duniya uumbwa yalo

Mwandrisoni oho, kavhwaka ata shitru neka tsi ɗe Monyezi Mungu weke wahe. Ɓasi Mungu aumbu li duniya, amwesa aãmurisha heu ionesheye, mana vhuka shidza kula vhahanu. Atsapuwa mbali na mbali ya maji ya utsini na yao ya mbinguni, mauri ɗe i heli muonao hari mwa li foto lilo. Ya maji ya utsini, yiyo miro na i ɓahari, wakati uliyo amba ya maji ya uju yasuonehana hari mwa ya mavingu. (Musujuwa amba vuwa isulawa hari mwa mavingu.) Mungu aumbu li juwa litawale mutsana, u mwezi utawale uku. Mungu waye mwema. Aumbu piya zi zitru, amwesa waye atawaliya kula shitru.

Foto 2: Mungu arongowa

Foto 2: Mungu arongowa

I Shiyo muionao hari mwa li foto lilo, uwo u Mwangishiyo Muraharifu. Yao ya marongozi ya Mungu, i Risala yahe. Isurieledza trongo zapatana na Mungu na zi ndziya zahe, namuna afanyao trongo zahe. Mungu waye uvhendza wanadamu piya, tsena waye uwavhendza ha nguvu. Wasi wanadamu risutsaha riɗunge zi ndziya zatru, rifanye trongo zatru namuna ritsahao; vhavho vhusutrilwa mutrengano ɓaina yatru na Mungu. U Mwangishiyo Muraharifu usurionesa i ndziya moja moja ya wasi uparanisiwa raha na Mungu. Yi misomo ya kweli yini mutsoyikiyao avhasa, yiyo piya yirengwa hari mwa u Mwangishiyo Muraharifu.

Foto 3: U muumbiyo

Foto 3: U muumbiyo

Mungu, ha waye urongowa urongozi wahe, aumbu kula shitru, tsena aziumbu amba za ndjema. Aumbu i shivhandre ya tsi na yi milima, amwesa i ɓahari na yi miro. Ɓaanda ya vhavho aumbu piya ziumbe ziliyona roho, ha mufano fi ɓaharini, nyunyi hawani, na piya zinyama zasaliya za shivhandre ya tsi. Mungu ajivhiwa na kula shitru aiumba, mana zika ndjema halisi.

Foto 4: Adamu na Hawa

Foto 4: Adamu na Hawa

Amolawa vhale, Mungu aumbu mwanadamu wa handra amuhiri Adamu, amwesa u mutrumushe wa handra, ne ɗe Hawa. Awavha yezi ya utawaliya kula shitru aiumba duniyani vhanu. Waka wandzani na Mungu, wakohadisi na waye hari mwa vhu vhahanu vhuzuri wakovhuketsiya. Mungu awavha ruhusa ya uɗya zi mbiya za kula muri wakomeya vhale, ila ɗe u muri moja. Hari mwa li foto liliyo uvhandre wa potro, musuwaona amba kawamutuĩ Mungu, wasuɗya zi mbiya waɓalidziwazo. Waãswi, na vhale u uvhumoja wawo na Mungu umenyeha. Li foto la hume lisuonesa heli Mungu awadhaãɓisha Adamu na Hawa ha waye uwatowa vhahanu vhuzuri vhale. Rangu u wakati ule, wanadamu walazimu wafanye hazi ha udziro ile wapare shahula ya uɗya, amwesa rangu vhale ɗe wajuwao trongo za utrungu, uwaɗe na ufa.

Foto 5: Hadisi yapatana na wananya waili wakohiriwa Kayinu na Haɓilu

Foto 5: Hadisi yapatana na wananya waili wakohiriwa Kayinu na Haɓilu

Adamu na Hawa wakana wana watruɓaɓa waili, ne ɗe Kayinu na Haɓilu. Kayinu amuoneya wivu Haɓilu ata suku, amuula. Mungu amuadhãɓisha Kayinu na li dhambi lahe, mauri ɗe i heli aãdhaɓisha Adamu na Hawa. Wasi zilembwe za Adamu na Hawa, amwesa piyasi ne riãswi wa jau. Dhambi lisutriya mutrengano ɓaina ya wasi na Mungu. Iyo haki ya wasi uãdhaɓishiwa na madhambi yatru.

Foto 6: Mutrume Nuhu na i marikaɓu ɓole yahe

Foto 6: Mutrume Nuhu na i marikaɓu ɓole yahe

Vhuvhiri maha mengi, amwesa zi zilembwe za Adamu zika nyengi. Watru wao wa jau ne waãswi, kawamutuĩ Mungu. Li dhambi lawo lija lifanyishiha ɓole, ata Mungu arenge satuwa ya uwaangamidza ha ɓa la maji. Vhuka mutru moja tu akomuvhendza Mungu na umutuĩ. Dzina lahe, lika Nuhu. Mungu amwambiya Nuhu afanye marikaɓu ɓole ile apare ahuyiwe vhumoja na udjama wahe. Nuhu akojudza watru zi haki za Mungu hari mwa piya u wakati akofanya i marikaɓu. Ɓadi wanadamu kawakiri waãmini yi mifahamisho ya Mungu ha udziɓausa na zi ndziya mbovu zawo ile pare wahuyiwe na li ɓa la maji.

Foto 7: Li ɓa la maji

Foto 7: Li ɓa la maji

Nuhu avhahidza nyunyi na kula aina ya shinyama yasaliya moni mwa i marikaɓu, mauri ɗe i heli Mungu aka aãmurumisha afanye. Ɓaanda ya vhavho Nuhu na mushe wahe na wana wararu wawo, kula moja na mutrumushe wahe, wangiya moni mwa i marikaɓu wa jau. Amwesa Mungu aɓala u mulongo. Avheleha vuwa ɓole, na madzitso ya maji yakolawa hari mwa piya i shivhandre ya tsi, yaifinikiya piya. Na vhale kavhwaka nafasi ya mutru atsokao yotsi wangina uhuyiwa. Nuhu na wadjamazahe wasalimiha marikaɓuni, ɓe watru piya waliyo amba waka vhondze mwa i marikaɓu, waangamiya. Nuhu ahuyiwa ha ivho amwãmini Mungu na umutuĩ.

Foto 8 Hadisi yapatana na Iɓrahim, Sara na Isiyaka

Foto 8 Hadisi yapatana na Iɓrahim, Sara na Isiyaka

Ɓaanda vhwavhira maha mengi, zi zilembwe za Nuhu zija zifanyishiha kaɓila nyengi. Iɓrahim aka mutru aliyo amba akomuvhendza Mungu na umutuĩ. Mungu amuvha Iɓrahim wahadi amba zilembwe zahe zitsoka nyengi. Iɓrahim na mushe wahe Sara kawakana wana, ɓe Iɓrahim aãmini u wahadi wa Mungu ule. Li foto lilo lisuonesa amba wakati madza waka waɗuha swafi, wadza mwana. Wamuhiri Isiyaka. Raɓi Ĩsa Kiristi aliyo amba atsoja ɓaanda ya vhavho ha ukombowa li duniya, ɓasi waye aka shilembwe ya Iɓrahim na Isiyaka. Ritsomutoleyani hadisi yapatana na Ĩsa raha mwanapavhi.

Foto 9: Hadisi yapatana na Musa na i Shariya ya Mungu

Foto 9: Hadisi yapatana na Musa na i Shariya ya Mungu

Zi zilembwe za Iɓrahim zija zifanyishiha nishani ɓole yakohiriwa Israila. Musa wa jau ne aka shilembwe ya Iɓrahim. Suku, Mungu ahiri Musa andre hari mwa mulima vhahanu vhuliyo amba amuvha shariya asomedze wanadamu. Li foto lilo lisuonesa Musa wakati akoshuka mulimaju na zi Shariya za Mungu zaangihwa hari mwa mawe talaya. Mungu asutsaha wanadamu piya watuĩ zi ãmuri zahe.

Foto 10: Zi ãmuri kumi mahususu za Mungu

Foto 10: Zi ãmuri kumi mahususu za Mungu

Tsizini shariya zasaliya hari mwa zile Mungu amuvhazo Musa. Izo urisomedza rimuvhendze na umutuĩ Monyezi Mungu wa kweli kana wa vhili. Ha uandrisa na li foto la uju uvhandre wa potro, ɓasi risuona amba karalazimu riãɓudu masanamwe ya shinyama au shitru itsokao yotsi yangina. Irilazimu rimuãɓudu Monyezi Mungu wa kweli kana wa vhili. Hari mwa li foto laɗunga, risuona ɓaɓa, mama na wana wawo wamuãɓuduo Mungu vhumoja. Wanadamu piya walazimu wahetsi suku moja kula mufumo ile ha wao umuãɓudu Mungu. Li foto la raru lisurongowa amba wanatsa walazimu watuĩ na uhishimu wadzaɗe wawo. Li foto la utsini uvhandre wa potro lisurongowa amba i Shariya ya Mungu urongowa amba mwanadamu kalazimu aula munyahe; li foto laɗunga lisurongowa amba mutru kalazimu afanya uzindzi. Li foto la mwiso lisurongowa amba mutru kalazimu adzihafukanisa na, au ahiɓa, shitru ya munyahe. Mungu asuriãmurisha riɗunge zi Shariya zahe.

Foto 11: Sadaka la dhambi

Foto 11: Sadaka la dhambi

Wakati mutru aãswi ha uvundza Shariya ya Mungu, akolazimu amutoleye Mungu sadaka la mwana ɓariɓari. Na vhale mwana ɓariɓari uwo afu ɓadala ya mwãswifu. Mwana ɓariɓari uwo, iyo ãlama ya u Mwana wa Mungu, ne ɗe Raɓi Ĩsa Kiristi. Ĩsa afu ha waye utolwa sadaka ha Mungu ha ufaidisha wanadamu piya ulemenguni. Afu ɓadala ya wasi. Waye ɗe “Sadaka la Mungu liliyo mufano moja na mwana ɓariɓari atolwao sadaka. Waye ɗe atowao ya madhambi ya li duniya.” Ĩsa aja afanyishiha sadaka la madhambi yatru ha waye uulawa hari mwa muri wa pawa. Ɓasi namumwãmini Ĩsa Kiristi, mumukubaliye madhambi yanyu ile ha upara muswamaha, mwendre toɓa, amwesa Mungu atsomuswamihini.

Foto 12: Hadisi yapatana na i malayika, Mariama na Yusuf

Foto 12: Hadisi yapatana na i malayika, Mariama na Yusuf

Ɓasi narivulishiye heli Ĩsa aja adzalwa. Hale, Mungu avha wahadi avhelehe Muhuyifu, Monyewe urikombowa na madhambi yatru. Hari mwa li foto la uvhandre wa potro, mutsojuwa muone malayika yala pevhoni ha ujiliya mutrumushe akohiriwa Mariama. Mariama uwo aka mwanamutsa arumidziwa na Yusuf. Umuvhenushiya yahe, i malayika imwambiya amba i Roho ya Mungu itsomujiliya, amwesa atsomira. U mwana atsohiriwa Ĩsa. Mauri ɗe i heli muonao hari mwa li foto la hume, i malayika imuvhenushiya Yusuf wa jau, imujuliya tsindzini, imwambiya, “Usuriye umurenga Mariama ake mushe waho. Amira ha ushindzi wa i Roho Ndzitwaharifu ya Mungu. U mwana atsohiriwa Ĩsa (mana ya li dzina lilo, monyewe uhuyi. Atsokombowa umati wahe na ya madhambi yawo.” Yusuf amutuĩ Mungu, amwesa kalala na Mariama ata mupaka u mwana adzalwa.

Foto 13: Hadisi yapatana na u mudzaliyo wa Ĩsa

Foto 13: Hadisi yapatana na u mudzaliyo wa Ĩsa

Yusuf na Mariama walazimu wasafiri ha uendra ɗagoni Ɓaitilham. Ha siɓaɓu ya i duniya ya watru yaka ɗagoni vhale, kawapara vhahanu vhwa uvhitsa uku wawo. Ɓas, walazimu walale moni mwa ɓanga vhahanu zinyama zakolelwa. Mariama raha aka mwanamutsa wakati Ĩsa adzalwa. Uku ule malayika ijiliya watsunga maɓariɓari wakogogeya maɓariɓari yawo malavuni kariɓu vhale. Iwajudzu u mudzaliyo wa Ĩsa ɗagoni Ɓaitilham. Sa ile vhuvhenuwa malayika nyengi mbinguni, zakohimba na umusifu Mungu. Ɓasi watsunga wale walawa kamwe ha ondro muangaliya Ĩsa, ne ɗe Monyewe ukombowa.

Foto 14: Ĩsa asusomedza

Foto 14: Ĩsa asusomedza

Hari mwa li foto la potro, risumuona Ĩsa wakati akana maha kumi na mili. Asurongowa na mafundi na makizi mbeli ya Israila trongo zapatana na Mungu; asuvulishiya na udzisa masuala. Washanga ha ivho ajuwao trongo nyengi halisi zapatana na Mungu.

Li foto la hume lisuonesa Ĩsa ivho asomedzao watru trongo za Mungu wakati madza aka mutru muɓole. Watru wasaliya waãmini yi misomo yahe, ata wamutuĩ. Ɓadi wasaliya tsena kawakiri wamuãmini, wa kinyume na waye. Mungu asutsaha rimuãmini Ĩsa na umuɗunga.

Foto 15: Midjuza yitsimidziwa na Ĩsa

Foto 15: Midjuza yitsimidziwa na Ĩsa

Mafoto yanu yasuonesa u ushindzi muɓole Monyezi Mungu amuvhawo Ĩsa ile atsimidze midjuza. Hari mwa li foto la potro, Ĩsa aɓamba mutru aka adzalwa amba afa ya matso. Ɓaanda ya Ĩsa umuɓamba, ashindri aone!

Hari mwa li foto la vhili, Ĩsa asuregeza hayi mwanamutsa aka afa. Mayahe na ɓaɓahe walimbala vhale ha uangaliya. Hari mwa li foto la hume, risumuona Ĩsa amba asendra ha ugaɗa hari mwa maji. Asendra hari mwa maji ha ondro para maswihaɓa yahe vhahanu waliyo moni mwa djahazi ɓaharini. Raɓi Ĩsa atsimidza midjuza mengi mauri ɗe yile ile aonese watru amba waye u Mwana wa Mungu. I lewo ini, na Ĩsa a vhavho, ana ushindzi wa urisaidi wa jau.

Foto 16: Ĩsa asuɓuɓulwa ha kusudi

Foto 16: Ĩsa asuɓuɓulwa ha kusudi

Ĩsa afanya trongo nyengi za ãdjaɓu, amwesa watru wengi wamuɗungu. Aka mutru mwema. Azihira wawaɗe, tsena asomedza i ndziya ya Mungu. Aja ile akombowe wanadamu wapoteya, yaani, maãswifu. Ɓadi watru waovu wamuenga Ĩsa wakati arongowa amba wao maãswifu. Ya makizi mbeli ya umati ule yamuoneya Ĩsa wivu. Kawakoãmini amba Ĩsa ɗe u Mwana wa Mungu. Wamuziya, wamushitaki na trongo za trambo na umuɓuɓuwa. Wavhahasa kara ya miɓa, wamukadzayo shitswani, wamutriya mare na umushekedza. Ɓadi Ĩsa kawaambiya ata trongo. Ajuwa rangu kaɓula amba trongo zile zitsomupara. Alishi watru wa peu wamuhodze na umuula. Aja ile afe amba sadaka latolwa ha Mungu, arenge ya maãdhaɓisho ya ya madhambi ya wanadamu piya.

Foto 17: Ĩsa asuulawa ha uremwa mizumari

Foto 17: Ĩsa asuulawa ha uremwa mizumari

Ɓaanda ya vhavho Raɓi Ĩsa aremwa mizumari hari mwa muri wa pawa. Muri wa pawa ule utaɓilwa, amwesa Ĩsa alembeleya vhale ata afu. watru marendra nnayi maili waremwa mizumari vhumoja na Ĩsa vhale. Hari mwa yi mida yile, watru marendra nnayi wakoulawa ha i namuna mbovu ile. Ɓadi Ĩsa kaparo fanya trongo mbovu. Aja afanyishiha sadaka ile alivhe ya madhambi ya wanadamu piya. Wasi piyasi riãswi, irilazimu rife ha siɓaɓu ya madhambi yatru. Ĩsa avholwa ya maãdhiɓisho yakorilazimu. Neka rikuɓali amba ra maãswifu ha wasi utsaha muswamaha, amwesa neka risendra toɓa ha kweli na udziɓausa na madhambi yatru, ɓasi Mungu atsoriswamihi na uritwaharisha na madhambi yatru. Namumwãmini Raɓi Ĩsa Kiristi, amwesa mutsohuyiwa.

Foto 18: U muregezeyo hayi wa Ĩsa

Foto 18: U muregezeyo hayi wa Ĩsa

Ya maãduyi ya Ĩsa yakofikiri amba Ĩsa aangamidziwa, ɓadi izo trambo! Ɓaanda ya u ufa wa Ĩsa, wandzani wahe wadzihi u mwili wahe moni mwa kaɓuri laka latsimbwa mulimaju mwa madjaɓali. Waɓaliliya u mulongo wa li kaɓuri na ɓwe ɓole. Vhuvhiri suku mbili, amwesa i suku ya raru Ĩsa aregezewa hayi ha ulawa ufaju. Watruwashe wasaliya uwaswili yawo kaɓurini vhale, wapara amba li ɓwe laka lakidziwa mulongoju mwa kaɓuri livhingirisiwa, litsengedzewa, amwesa Ĩsa kaka. Vhuka malayika mbili vhale, na wizo ziwajudzu amba Ĩsa a hayi. Warongowa, “Waye kavho vhanu; aregezewa hayi.” Wakati Ĩsa aregeya hayi ha ulawa ufaju, adhiɓitishiha amba waye Mwana wa Mungu. Ĩsa raha a hayi lewo; ana ushindzi raha na Shetwani na ufa.

Foto 19: Tomasi aja aãmini amba Ĩsa a hayi

Foto 19: Tomasi aja aãmini amba Ĩsa a hayi

Ɓaanda ya Ĩsa uregeya hayi, watru wengi hari mwa watru wahe wamuono, walaguwa na waye na uɗya vhumoja na waye. Moja mengoni mwa ya maswihaɓa ya Ĩsa, ne ɗe Tomasi, kakoshindra aãmini amba kweli Ĩsa aregeya hayi ha ulawa ufaju. Arongowa, “Neka tsaona ãlama za mizumari mihononi hahe, wala tsatriya sha yangu hari mwa zi ãlama za mizumari zile, ɓasi wami hanguju tsitsoãmini.” Hari mwa li foto lilo risuona amba Ĩsa aja, amuonesa Tomasi zi ãlama zile. Ɓaanda ya vhavho Tomasi kakana taradudu tsena. Sa ile adzivutsu vhotsi mindruni ha Ĩsa, amwambiya, “Raɓi wangu, tsena Mungu wangu!” Na vhale Ĩsa amwambiya, “Waɓarikishiha wao kawaniona, ne waãmini.”

Foto 20: Hadisi yapatana na i suku Ĩsa akohedzewa pevhoni

Foto 20: Hadisi yapatana na i suku Ĩsa akohedzewa pevhoni

Hari mwa suku aruɓayini ɓaanda ya Ĩsa uregeya hayi ha ulawa ufaju, avhenushiya watru mara nyengi. Watru wengi waono amba a hayi. Ɓaanda ya vhavho Ĩsa aka tayari ya uregeya pevoni ha ɓaɓahe. Amalidza zi hazi aja ha ujo zifanya. Ĩsa aambiya watru wahe wawajudze wanadamu piya i haɓari ndjema iyo. Ya maswihaɓa ya Ĩsa yakoangaliya wakati Ĩsa akolawiya i shivhandre ya tsi ha uheya pevhoni. Sa ile vhuja malayika mbili, ziwajudzu watru wale amba suku mengoni mwa suku, Ĩsa atsoregeya shivhandreju mwa tsi ha ulawa pevhoni, mauri ɗe i heli wamuona akwendra pevhoni. Ata upara ɗe u wakati uwo atsojao, Ĩsa atsoɓaki pevhoni. Asurengeledzeya ɓaandza oho watru piya wamuãminio na umuɗunga. Ɓasi wawe? Utsomuãmini Ĩsa na umuɗunga? Utsoka tayari ya umurenga?

Foto 21: I mana ya u muri wa pawa

Foto 21: I mana ya u muri wa pawa

Mana trini Ĩsa afa hari mwa muri wa pawa? Ĩsa afu ile akombowe maãswifu na ya maãdhaɓisho ya madhambi yawo. Namunahane, i damu ya Ĩsa Kiristi, u Mwana wa Mungu, iyo iritwaharisha na madhambi piya. Ĩsa kaparo ãswi, ɓadi afu ile atowe dhambi litriyao mutrengano ɓaina ya wasi na Mungu. U muri wa pawa, uwo usurinahanidza amba Ĩsa aka ɗe u Mwana Ɓariɓari arahara wa Mungu, amwesa atolwa sadaka ha urifaidisha. Ramomuãmini Ĩsa na uendra toɓa, vhavho madhambi yatru yaswamihiwa na Mungu. Ĩsa asuriparanisa na Mungu rike wana wahe. Ya mafoto yaɗungao yatsomusaidini uelewa i mana ya mutru uka wa Ĩsa.

Foto 22: Misomo yapatana na zi ndziya mbili

Foto 22: Misomo yapatana na zi ndziya mbili

Ĩsa asomedza amba vhwa ndziya mbili. Kula mutru amodzalwa, na waye a hari mwa i ndziya pana ya madhambi iliyo amba mwiso wayo, moro. Wasi piyasi riwaridhi taɓiya ya uãswifu ha Adamu. Ĩsa asutsaha riɗunge i ndziya tsala iwaswilio ha Mungu pevhoni. Neka hari mwa li duniya lini riliẽshio mutru amwãmini Ĩsa na umuɗunga, vhavho astopara uhayati mukamilifu kauna mupaka. Vhavho asuɓausa i ndziya pana, asurenga i ndziya tsala itsomuvhingao pevhoni. Kavhwasi trongo ya mahukuma ya dhambi ha wao waɗungao i ndziya tsala iyo.

Neka urenge satuwa ya umuɗunga Ĩsa, ɓasi utsojuwa umwambiye Mungu zini: “Monyezi Mungu, tsikuɓali amba wami muãswifu, tsena nisutsaha muswamaha. Tsiãmini amba Ĩsa afu hari mwa muri wa pawa ha ulivha madhambi yatru. Niswamihi, nitwaharishe na unifanya mutru wa udjama waho. Nisutsaha niɗunge i ndziya ya Ĩsa amwesa namofa, niẽshi vhumoja na wawe pevhoni. Tsihuhimidiya Mungu.” Neka uãmini ha kweli na umwambiya Mungu trongo izo, vhavho usungiya hari mwa i ndziya tsala iliyo i ndziya ya furaha, i ndziya ya amani na Mungu.

Foto 23: Wana wa Mungu

Foto 23: Wana wa Mungu

Vhanu risumuona Ĩsa amba asukariɓisa watru wa kula kaɓila, kula nishani na kula luha. Waja wamuãmini, amwesa waja wafanyishiha wana wa Mungu. Wa hari mwa i ndziya tsala iwavhingao pevhoni. Watru wa Mungu wa mauri udjama, wafungamanisana piyawo hari mwa uvhumoja wawo na Raɓi Ĩsa.

Foto 24: Musomo wapatana na i trongo ya mutru udzalwa ha mara ya vhili

Foto 24: Musomo wapatana na i trongo ya mutru udzalwa ha mara ya vhili

Vhuka uku, na mutru akohiriwa Nikodemo aja ha Ĩsa ile ajuwe trongo zapatana na Mungu. Mutru uwo aka fundi wa dini. Wakati ule Ĩsa amueledza amba mutru atsahao andre pevhoni, alazimu ake na uhayati muvhiya. I trongo iyo mauri mutru adzalwa mara ya vhili. Karisina ushindzi wa wasi udzigaudza. I Roho Ndzitwaharifu ya Mungu isurivha uhayati muvhiya wakati ramuãminio Ĩsa amba risumuɗunga. Vhavho risujo fanyishiha watru wavhiya, watru wa Mungu.

Foto 25: Hadisi yapatana na u mujiliyo wa i Roho Ndzitwaharifu

Foto 25: Hadisi yapatana na u mujiliyo wa i Roho Ndzitwaharifu

Watru wanu, wao maswihaɓa ya Ĩsa. Wakati Ĩsa akohedzewa pevhoni, awavha wahadi amba atsowavhelesheya i Roho Ndzitwaharifu yahe. Ahedzewa pevhoni ata ɓaanda vhwavhira suku kumi, maswihaɓa yahe yale wangulidzana vhahali vhu moja. Ata kunufayakunu, i Roho Ndzitwaharifu ya Mungu ija, wajadziwa nayo, mauri ɗe i heli aka awatoleya wahadi nayo. Wakati ule watru wale wadjããliwa ushindzi walaguwe hari mwa luha za mbali na mbali tsi zawo washukidziwazo, ile wapare waeledze watru wasaliya zi trongo za ãdjaɓu za Mungu awafanyiyazo. I Roho ya Mungu uẽshi moni mwa watru piya wamuãminio Ĩsa ha kweli na umuɗunga, amwesa i Roho iyo uwavha ushindzi wa umuvhendza Ĩsa na umutuĩ.

Foto 26: Musomo wapatana na maendreleyo yaliyo heuni

Foto 26: Musomo wapatana na maendreleyo yaliyo heuni

Neka mutru raha kamwãmini Ĩsa, waye ufana na mutru mumuonao hari mwa li foto la potro: asendra shidzani. Mara nyengi waye ukwala na upuliha moni mwa dhambi, mana kasina mwenge wa umuonesheya i ndziya alazimu aiɗunge. Ramomwãmini Ĩsa, wasi risujo fanyishiha mufano wa mutru andrao juwani hari mwa ndziya iliyo sawasawa. Ĩsa arongowa: “Wami ɗe i nuru ya li duniya. Mutru amoniɗunga, katsendra shidzani.” Mungu udjããliya i Roho Ndzitwaharifu yahe ile ha usaidi na usomedza maãminifu piya ya maendreleyo yahe atsahao arione nayo.

Foto 27: Musomo wapatana na i trongo ya utuĩ ya marongozi ya Mungu

Foto 27: Musomo wapatana na i trongo ya utuĩ ya marongozi ya Mungu

Mutru amuãminio Ĩsa Kiristi, uwo mutru muvhiya atuĩo u Mwangishiyo Muraharifu wa Mungu. Waye umushukuriya Mungu ha ivho aswamihi madhambi yahe. Mutru wa Ĩsa kasufanya trongo za uzani, kasumana, waye kahiɓi, wala kaãɓudu masanamwe au madjini. I Roho Ndzitwaharifu isuvha mutru aãminio ushindzi wa udziɓausa na zi trongo za peu, afanye izo ziliyo ndjema.

Foto 28: Udjama umwãminio Ĩsa

Foto 28: Udjama umwãminio Ĩsa

Namwangaliye udjama uwo uɗungao i ndziya ya Mungu. Mutrume uwo asumuvhendza mushe wahe, amwesa mutrumushe asumusitehi mume wahe, mauri ɗe i heli u Mwangishiyo Muraharifu wa Mungu wãmurisha. Wao usaidiyana na utriyana ɓari, amwesa wasulela wana wawo wamuvhendze Mungu, wafundrihe u Mwangishiyo Muraharifu na uutuĩ. Udjama mwãminio Ĩsa ulazimu umumiye Mungu vhumoja, amwesa umurumishiye vhumoja.

Foto 29: Musomo wapatana na i trongo ya uvhendza maãduyi yatru

Foto 29: Musomo wapatana na i trongo ya uvhendza maãduyi yatru

Ĩsa asomedza watru wahe wavhendze wanadamu piya, na moni vhavho maãduyi yawo. Irilazimu risaidi mutru atsokao yotsi asongehao na trongo, ata wala ukana mutru wa kaɓila yangina tsi yatru. Ĩsa atoleya watru hadisi yapatana na mutru aka aɓuɓulwa na waidzi, wamuravha kula shitru aka nayo. Wakati ule musafiri akodza ule aparihana na mutru wa kaɓila yangina. Amusaidi na umwangaliya mutru akodza ule ha ivho amuona amba asongeha. Kakotsaha alivhwa. Ĩsa arongowa amba irilazimu rifanye trongo ndjema mauri ɗe iyo wa jau.

Foto 30: Ĩsa ana ushindzi muɓole

Foto 30: Ĩsa ana ushindzi muɓole

Watru wanu wasutriya moro masanamwe na hirizi. Kaɓula ya watru wao uja ufanyishiha watru wa Ĩsa, wakoãmini zitru zile. Ɓadi watru wa Kiristi walazimu wadziɓause na kula trongo yahusuwana na Shetwani na madjini ya peu. Mwalatru ana ushindzi raha na Shetwani, raha na madjini ya peu, raha na masanamwe na hirizi. Wasi watru rimwaãminio karalazimu ramuriya Shetwani. Ɓe irilazimu rimumiye Monyezi Mungu weke wahe arisaidi na urihifadhwi.

Foto 31: Musomo wapatana na i trongo ya uindziya madjini ya peu

Foto 31: Musomo wapatana na i trongo ya uindziya madjini ya peu

Hari mwa li foto lilo risuona mutru aliyo na madjini ya peu. Kakoshindra afungwa na ngwe wala silisili, mana ya madjini ya peu moni hahe yakana nguvu halisi. Ĩsa aãmurisha madjini ya peu yale yalawiye mutru ule. Ɓasi yaka farudhwi yamutuĩ Ĩsa aliyo amba ana ushindzi zaidi mara nyengi raha na Shetwani na madjini yahe. Ɓas mutru uwo aɓuliwa na madjini ya peu yale. Ɓaanda ya vhavho andre ajudza wandzani wahe zi trongo Ĩsa amufanyiyazo. Ĩsa ana ushindzi muɓole zaidi mara nyengi raha na i Ɓilisa na madjini ya peu yahe piya. Iyo ɗe i mana ziliyo farudhwi zimutuĩ.

Neka usutããbishiwa na madjini ya peu, ɓasi endra waone maãminifu yasaliya wamumiye Mungu vhumoja na wawe. Mumiye Ĩsa aliyona ushindzi ayaindziye. Neka una madjini ya peu, utsojuwa waone watru waãminifu wahumiliye Mungu, amwesa utsojuwa umumiye Mungu ha li dzina la Ĩsa aindziye madjini ya peu yao, ayaɓalidze yasuregeye tsena. Neka usumuvhendza Ĩsa na umutuĩ, vhavho asuẽshi moni hatru. Ushindzi wahe usurihifadhwi ata Shetwani kashindri arihodza.

Foto 32: Musomo wapatana na i trongo ya umuɗunga Ĩsa

Foto 32: Musomo wapatana na i trongo ya umuɗunga Ĩsa

Li foto lilo lisuonesa mutru muãminifu aliyo amba asudjereɓiwa uzainiwa, asumuɗunge Ĩsa tsena. Shetwani asutsaha rimuɗele Mungu, rifikiri tu trongo za marike, nguwo, siga, ushi na zi trongo zangina mauri ɗe zile. Shetwani asuriambiya amba zitru izo zitsorivhingiya furaha rohoni hatru, ɓe izo trambo. Shetwani munafiki, amwesa asudjereɓu uridanganya na uriangamidza. Ɓadi Mungu arongowa: “Namumukaɓili Ɓilisa, na waye atsomutralani.” Monyezi Mungu, waye Ɓaɓatru aliyo mbinguni. Waye ujuwa izo zasonga wana wahe, amwesa atowo wahadi “avhe zitru ndjema ha wao wamumiyaozo.” Neka risumuãmini Mungu na umutuĩ Mwana wahe Ĩsa, vhavho ritsokana ushindzi wa Mungu hari mwa wakati wa madjereɓiyo wa jau.

Foto 33: Ramoendra ata riãswi

Foto 33: Ramoendra ata riãswi

Ĩsa atoleya watru hadisi tsini: Vhuka mwanahirimu mutruɓaɓa alawa ɗagoni hahe, andre mbali, amwesa afanya trongo mbovu nyengi. Amenye piya zi marike ɓaɓahe aka amuvhazo, aẽshi maẽsha maovu halisi. Wakati piya zi marike zahe zakoma, vhushuku ndza ɓole hari mwa piya i tsi ile; mutru ule aja afanyishiha masikini swafi, tsena akoona ndza. Aja ajutsu na i trongo ya uãswi yahe ile. Ɓasi ha izo, aregeya ha ɓaɓahe, amumiya muswamaha wahe. Ha ivho ɓaɓahe amuvhendza halisi, amurenge mwanahirimu ule aregeye ɗagoni hahe. I hadisi ini isurionesa amba ramoãswi, irilazimu rendre toɓa, rimukuɓaliye Mungu madhambi yatru ha utsaha muswamaha wahe, amwesa rigaudze maendreleyo yatru. Ha ivho Mungu urivhendza halisi, atsoswamihi madhambi yatru, atsorirenga riregeye hari mwa uvhumoja na waye raha.

Foto 34: Musomo wapatana na uwaɗe

Foto 34: Musomo wapatana na uwaɗe

Watru wanu wana hamu, mana mudjamazawo a mwaɗe swafi. Ɓasi watru wa Mungu watsojuwa wafanye trini wamokodza? Walazimu wamumiye Mungu ha uãmini amba atsofanya iyo iliyo ndjema. Mungu ushindro vhonesa mwaɗe neka yao ya mavhendzeleyo yahe, au atsoshindra amusaidi apare ɗalao lalazimu. Mungu asurivhendza, amwesa waye uendresa kula trongo ihidjiriyao wana wahe. Mungu asuhifadhwi mutru amuãminio na Shetwani; iyo ɗe i mana ata karalazimu ramuriya Shetwani. Irilazimu rimuãmini Ĩsa arisalamishe. Ĩsa a vhumoja na wasi ha waye urivha utrulivu wahe hari mwa wakati wa tããɓu.

Foto 35: Musomo wapatana na ufa

Foto 35: Musomo wapatana na ufa

Risujuwa piyasi amba suku, ritsofa. Ɓasi ɓaanda ya vhavho trini? Mutru muãminifu amofa, i roho yahe isulawa ike vhumoja na Raɓi Ĩsa Kiristi. U Mwangishiyo Muraharifu wa Mungu usuriambiya amba risendra rimupare Ĩsa rike vhumoja na waye. Wadjamazahe na wandzani wahe wa mutru muãminifu afa kawalazimu washindrwa na huzuni. Karalazimu rariya ufa, mana risujuwa amba Mungu urivhendza, tsena arikombowa na dhambi. Watru waliyo amba kawakiri wamuãmini Ĩsa kawasina i tama ndzitukufu iyo amba wamoendra ata wafu, watsoẽshi vhumoja na Mungu. Wao watsendra hari mwa vhu vhahanu vhwa maãdhaɓa. Ɓasi wawe, wamofa, utsendra ɗe havhi?

Foto 36: Musomo wapatana na u mwili wa Ĩsa

Foto 36: Musomo wapatana na u mwili wa Ĩsa

Hari mwa li foto lilo risuona ziga zasaliya za u mwili. Kula shiga ya mwili wa mwanadamu ina i hazi yahe. Dzitso, i hazi yalo uona; kiyo, i hazi yalo ukiya, wakati uliyo amba hanyo, i hazi yayo uɗya na ulaguwa. Piya zi ziga za mwili zisufanya hazi vhumoja. Neka shiga moja isukodza au isuhodzwa, ɓasi piya u mwili usuondesheha. Mungu arongowa amba watru maãminifu mufano wa ziga za mwili moja, ne ɗe i Djama Ndziwãminifu. Mungu ana hazi ya kula mutru muãminifu, ha mufano: uindhiya watru, usomedza trongo zapatana na Mungu, uhedza madjimbo ya umusifu, ulima ile watru wapare waɗye, au i hazi ya upiha shahula. Kula moja alazimu amurumishiye Raɓi Ĩsa ile asaidi piya u mwili wa Kiristi uke na uhodari. Watru maãminifu piya walazimu wavhendzane na ufanya hazi vhumoja. Neka tsi ɗe namuna iyo, u mwili wa Kiristi utsoondesheha.

Foto 37: Musomo wapatana na i trongo ya watru maãminifu ungulidzana

Foto 37: Musomo wapatana na i trongo ya watru maãminifu ungulidzana

Watru maãminifu piya walazimu wake na i trongo ya ungulidzana ile wapare wamuãɓudu Mungu vhumoja. Irilazimu ritwale u Mwangishiyo Muraharifu wa Mungu, rihedze madjimbo na umumiya Mungu. Tsena, irilazimu rivhinge zaka ha uendresa zi hazi za Mungu. Amwesa, Mwalatru ariãmurisha rinahane u ufa wa Raɓi Ĩsa ha siɓaɓu ya wasi. Hari mwa li foto lilo, risuona watru wa Mungu waɗyao dipe na unwa maji ya zaɓiɓu vhumoja. Dipe lile lisurinahanidza u mwili wa Ĩsa uliyo amba uangamidziwa hari mwa muri wa pawa ha siɓaɓu ya wasi. I shinowa ile isurinahanidza i damu yahe yatrisiwa ile ha uritwaharisha na madhambi yatru na uriparanisa na Mungu. Irilazimu rinahane u ufa wahe, ile ripare rimuvhendze ha piya umo zatru.

Foto 38: Ĩsa atsoregeya raha

Foto 38: Ĩsa atsoregeya raha

Hari mwa u wakati wahetsiwa na Mungu, Ĩsa atsoregeya kunufayakunu ha ulawa pevhoni, mauri ɗe i heli awatoleya wahadi watru wahe. Atsoja ile arenge watru piya waãminio ha kweli. Wakati uwo Raɓi Ĩsa atsoregeza hayi watru wa Mungu piya waliyo amba wafu, mahaɓuri yawo yatsoɓaki amba kayana mutru moni. Watru wa Mungu raha watsokao hayi amba wasuẽshi duniyani vhanu, watsoheya vhumoja na wao. Watru waãminio piya watsondro mupara Raɓi Ĩsa hawani oho, watsoka vhumoja na waye ata i dahari. Watru kawaãmini watsolishwa vhanu ile ha wao uvhirisiwa hari mwa ya mahukuma madziro ya Mungu. Karisujuwa amba Ĩsa atsoregeya lini au lini, ɓadi irilazimu rike tayari amba risumulindra. Neka ha mufano Raɓi Ĩsa asuregeya lewo, ɓasi wawe, wa tayari ya umurenge?

Foto 39: Mutru wa Kiristi alazimu avhinge mavuna mema

Foto 39: Mutru wa Kiristi alazimu avhinge mavuna mema

U muri hari mwa li foto lilo usudza mavuna mema. Ɓasi ɗe ha i namuna iyo wa jau, mutru wa Kiristi udzaliwa mavuna na i Roho Ndzitwaharifu. Ĩsa arongowa, “Wami ɗe muzaɓiɓu. Wanyu ɗe ya marahi. Mutru aɓakio hari mwa uvhumoja na wami, na wami nikao na waye, uwo uvhinga mavuna mengi.” I Roho Ndzitwaharifu ya Mungu isuẽshi na ufanya hazi zahe rohoni hatru ha uridzaliya mavuna mema hari mwa maendreleyo yatru, ha mufano, i trongo ya uvhendza wanyatru, i trongo ya furaha, amani, suɓira, ukana roho ndjema, uwema, uwãminifu, utrulivu, na i trongo ya mutru ushindro dziziya. Neka ya marahi ya muri kayadza mavuna, yao ukatrulwa, uhuma, amwesa yavudzwa. Watru wa Ĩsa walazimu wavhinge mavuna mengi mauri ɗe yao rayarongowa. I trongo iyo isumutukuza Mungu, Ɓaɓatru rimuvhendzao aliyo mbinguni.

Foto 40: I Haɓari Ndjema ya Ĩsa ilazimu ijudziwe

Foto 40: I Haɓari Ndjema ya Ĩsa ilazimu ijudziwe

Ĩsa aãmurisha watru wahe piya wandre wajudze i haɓari ndzitukufu yahe, ile wapare wakombolwe na trongo za dhambi na moro. Li foto lilo lisuonesa mutru muãminifu aliyo amba amutuĩ Ĩsa, asujudza wasaliya trongo zahe. I Roho Ndzitwaharifu ya Mungu itsorisaidi ritowe ushahidi wapatana na Kiristi Ĩsa. Wawe wa jau, ne utsojuwa ueledze wandzani waho na watru wasaliya zi trongo wazipara hari mwa i shiyo ini uionao mafotoju vhanu.

관련정보

무료 다운로드 - 여기에서 다운로드 가능한 여러 언어로 된 주요 GRN 메시지 스크립트, 그림 및 기타 관련 자료를 찾을 수 있습니다.

The Good News 시청각 자료 - 시청각 자료는 창조부터 예수님까지의 성경 개요를 제시하는 40장 그림으로 구성되었고, 그리스도 삶에 대한 구원 메시지와 기본적인 가르침을 다루고 있으며 1,300 개 이상 언어로 제공 됩니다.

GRN 시청각 자료 활용 하기 -파트1: 복음 공유를 쉽게 - 이 글은 사역에 사용될 수 있는 다양한 GRN 시청각 자료에 대해 소개합니다.

GRN 시청각 자료 활용하기-파트2: 더 많이 배우기 - 이 글은 어떻게 사람들이 이야기로부터 배우는지, 그리고 왜 이야기에 많은 주석이 없는지에 대한 이유에 대해 추가적으로 설명 합니다.

GRN 오디오 도서관 - 전도와 기본 성경 가르침을 위한 자료는 mp3, CD, 카세트 테이프 형태로 사람들의 필요와 문화에 맞추어졌습니다. 녹음은 성경이야기, 전도 메시지, 말씀 읽기, 노래를 포함하여 다양한 스타일로 구성되었습니다.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach