unfoldingWord 50 - Yesuusi Yaana

unfoldingWord 50 - Yesuusi Yaana

개요: Matthew 13:24-42; 22:13; 24:14; 28:18; John 4:35; 15:20; 16:33; 1 Thessalonians 4:13-5:11; James 1:12; Revelation 2:10; 20:10; 21-22

스크립트 번호: 1250

언어: Gofa

청중: General

장르: Bible Stories & Teac

목적: Evangelism; Teaching

성경 인용: Paraphrase

지위: Approved

이 스크립트는 다른 언어로 번역 및 녹음을위한 기본 지침입니다. 그것은 그것이 사용되는 각 영역에 맞게 다른 문화와 언어로 조정되어야 합니다. 사용되는 몇 가지 용어와 개념은 다른 문화에서는 다듬어지거나 생략해야 할 수도 있습니다.

스크립트 텍스트

Aadhida 2,000 laythatan, alame kumethan de7iya asay, Yesuus Kiristtoosaba si7ishe gam7idosona. Woosa keethi diccishe de7ees; Yesuusi wode wurssethan simmanaw de7ees; I ha77i yoonna ixxikokka yaana gidi odida ba qaala naagees.

Yesuusa yuussa nuuni naagishe, geeshshinne Xoossay bonchetiya ogen daana mela Xoossay koyees. Iya kawotethabaa haratas odana mela koyees. Yesuusi sa7a bolla de7iya wode, “Asa ubbaas markka gidana mela Xoossaa kawotethaa Wonggelay biitta ubban odettana; hessafe guye, wurssethay yaana” yaagidi ba tamaaretas odis.

Daro asi ha77ika, Yesuusabaa si7ibeenna; Yesuusi salo simmanaappe sinthe, wonggelaa asa ubbaas odana mela kiittis. I enttako, «Biitta ubbaa bidi asa ubbaas Wonggelaa odite; kathaa shiishiya wodey gakkis” yaagis.

Gujjidikka Yesuusi, “Aylley ba godaappe aadhdhenna; alamey hinttena ixxiko koyrottidi tana ixxidaysa akeekite; ta gaason hinttena un7ethana; wodhana. Ha sa7an hintte waaye ekkikokka, aykkoy baawa; minnite taani Xalahiya xoonas. Hintte wurssethi gakkanaw minniko, attana” yaagis.

Yesuusi, alame wurssethan asa bolla gakkanaw de7iya waaya qonccisanaw issi taarike odis. I enttako, “Issi asi ba gadiyan zerethi zeris; shin asi ubbay dhiskkin morkkey yidi gisttiya giddon leeshsho zeridi bis” yaagis.

Gisttey diccidi ayfiyaa wode leeshshoy iya giddon benttis. Gadiya godaa aylleti, “Godaw, neeni ne gadiyan lo77o zerethi zerabikii? Yaatin, leeshshoy awuppe yide?” yaagidi oychidosona. Goday, “Hessa morkkey zeris” yaagis.

Aylleti godaa, “Nuuni bidi leeshshuwa shoddinoo?” yaagidosona. Shin I, “Akkay, bochchofite; hintte leeshshuwa shoddays gishin gisttey shodettana. Caka wodey gakkanaw issife dicco. He wode leeshshuwa maxidi taman xuuggite; shin gisttiya shiishidi ta shaaliyan qolite” yaagis.

Iya tamaaretas he leemsuwa birshethay gelonna ixxin, birshshethaa odana mela Yesuusa oychidosona. Yesuusi zaaridi, “Lo77o zerethaa zeriday Asa Na7a. Goshshay ha alamiya; lo77o zerethay salo kawotethaa nayta” yaagis.

“Leeshshoy Xalahe nayta; leeshshuwa zeriday morkkiya Xalahe. Caka wodey, wodiya wurssethaa; cakkeysati kiitanchota.”

“Wodiya wurssethan, kiitanchoti, Xalahe bagga gidida asaa ubbaa shiishidi to7onna taman yeggana; yan entti yeekkana; ache garccana. Shin xilloti bantta Aawa kawotethan awada poo7ana.”

Yesuusi, alame wurssethay gakkanaappe sinthe duge sa7a simmanaysa odis. I kase bidaysatho hanidi yaana; hessika, I asho ma77idi yaana; salo shaarara simmana. Yesuusi simmiya wode, hayqqida issi issi ammaniya asi hayqoppe denddidi iyara gahettana.

He wode, de7on de7iya ammaniya asay salo eketidi, hayqoppe denddida ammaniya asaara gahettana. Yan ubbay Yesuusara gidana; hessafe guye, Yesuusi ba asaara polo ufaysaninne issifetethan merinaw daana.

Yesuusi bana ammaniya asa ubbaas kallacha immanaw qaala gelis. Entti polo sarotethan merinaw Xoossaara kawotana.

Gidoshin, bana ammanonna asaa bolla Xoossay pirddana. Merinaw yeekkiyanne bantta achaa garcciya bessan, si7oolen, entta yeggana. Merinaw to7onna taman xuugettana; guxuneti merinaw entta mishe daana.

Yesuusi sa7a simmiya wode, Xalahiyanne iya kawotethaa kumethi dhaysana. Xalahey, Xoossaa kiitetonna ixxidi, bana kaallida asaara merinaw to7onna taman, si7oolen, yegettana.

Addaameynne Hewaanna, Xoossaa kiitetonna ixxidi, nagara ha alamiya ehida gisho, Xoossay alamiya qanggidi, dhaysanaw qoppis. Shin, issi gallas, polo gidida ooratha salonne sa7a Xoossay medhdhana.

Yesuusi ba asaara he ooratha sa7an daana; sa7a ubban merinaw kawotana. I, afuthi ubbaa quchana; hizappe waayey, azzanoy, yeehoy, harggey, woy hayqoy deenna. Yesuusi, saronne suure ba asaa haarana; merinaw ba deriyara gidana.

관련정보

생명의 말씀 - GRN 은 성경에 기반한 구원과 그리스도인의 삶에 대한 수천개의 오디오 복음 메시지를 가지고 있습니다.

무료 다운로드 - 여기에서 다운로드 가능한 여러 언어로 된 주요 GRN 메시지 스크립트, 그림 및 기타 관련 자료를 찾을 수 있습니다.

GRN 오디오 도서관 - 전도와 기본 성경 가르침을 위한 자료는 mp3, CD, 카세트 테이프 형태로 사람들의 필요와 문화에 맞추어졌습니다. 녹음은 성경이야기, 전도 메시지, 말씀 읽기, 노래를 포함하여 다양한 스타일로 구성되었습니다.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?