unfoldingWord 49 - Xoossay Caaqqida Ooratha Caaquwa

unfoldingWord 49 - Xoossay Caaqqida Ooratha Caaquwa

개요: Genesis 3; Matthew 13-14; Mark 10:17-31; Luke 2; 10:25-37; 15; John 3:16; Romans 3:21-26, 5:1-11; 2 Corinthians 5:17-21; Colossians 1:13-14; 1 John 1:5-10

스크립트 번호: 1249

언어: Gofa

청중: General

장르: Bible Stories & Teac

목적: Evangelism; Teaching

성경 인용: Paraphrase

지위: Approved

이 스크립트는 다른 언어로 번역 및 녹음을위한 기본 지침입니다. 그것은 그것이 사용되는 각 영역에 맞게 다른 문화와 언어로 조정되어야 합니다. 사용되는 몇 가지 용어와 개념은 다른 문화에서는 다듬어지거나 생략해야 할 수도 있습니다.

스크립트 텍스트

Issi kiitanchoy Mayraamo geetetiya geela7iya Xoossa na7a yelanaysa odis. Hessa gisho, iya geela7o gidada de7ashe adde na7a yelada, iya sunthaa Yesuusa gada xeegasu. Yesuusi, asenne Xoosse.

Yesuusi Xoosse gideysa qoncisiya daro malaatata oothis. Haatha bollara hemettis; haatha zuliya si77i oothis; daro hargganchota pathis; tuna ayyaanata kessis; hayqida asaa hayqoppe denthis; hessadakka, ichashu uythaanne nam7u molo ichashu mukulu asaa muzidi kalssis.

Yesuusi gita asttamaare; Xoossa na7a gidiya gisho maatan odees. Hintte, hinttena doseysada harata dosanaw bessees gidi tamaarssis.

Hintte, hinttew de7iya hintte shaluwa doseysafe aathidi, Xoossaa dosanaw bessees gidi minthidi tamaarssis.

Yesuusi, Xoossaa kawotethay, alame bolla de7iya ubbabaappe aadheysa odis. Issi asas, daro al7obay, Xoossaa kawotetha bagga gideysa. Xoossa kawotetha gelanaw asay bantta nagaraa paaxidi simmanaw bessees.

Yesuusi, issi issi asay iya ixanaysanne harati qassi iya ammananaysa tamaarssis. Issi issi asay aradda biitta mela; entti Yesuusa ammanidi attoosona. Harati qassi Xoossa qaala zerethaa gaathi ekkonanne ayfe ayfonna, garssan shaalloy de7iya biitta mela. He asati, Yesuusa wonggelaa ekkonaysatanne iya kawotethaa gelonaysata.

Xoossay nagaranchota daro doseysa Yesuusi tamaarssis. Xoossay entta maaranawnne ba na7a oothanaw koyees.

Yesuusi, Xoossi nagara ixeysa odis. Addaameynne Hewaana nagara oothida wode, entta nagaray entta zeretha ubbaa qohis. Hessa gaason alamen de7iya asa ubbay nagara othis; Xoossafekka haakkis. Hessa gisho, asi ubbay Xoossaa morkke.

Gidoshin, iya ammaniyaa ubbay merinaa de7uwa laattanaappe attin dhayonna mela Xoossay ha alamiya daro dosida gisho ba issi Na7aa immis.

Neeni, ne nagara gaason bala gidiya gisho hayqanaw bessees. Xoossay ne bolla hanqettanaw bessees. Gidoshin ne bolla hanqettana hanquwa Yesuusa bolla hanqettis. Yesuusi masqaliya bolla hayqida wode ne seera seerettis.

Yesuusi nagara oothibeenna; shin hintte nagaraanne alamen de7iya issi issi asaa nagaraa digganaw seerettanawnne borey baynna yershsho gididi hayqqanaw bessees. Yesuusi bana yarshshida gisho, Xoossay ay iita geetettiya nagara ubbaa atto gees.

Lo77o oosoy ase ashshanaw dandda7enna; neeni Xoossara gahettanaw oothanaw dandda7iya harabay baawa. Yesuusa xalaali ne nagaraappe nena geeshshanaw dandda7ees. Yesuusi Xoossa na7a gideysa, ne gisho masqaliya bolla hayqidaysanne xoossay iya hayqoppe denthidaysa neeni ammananaw bessees.

Xoossay, Yesuusa ammaniyanne baw Goda oothiya oonakka ashshees. Dure gidin manqo, adde gidin macca, cima gidin na7a, oonakka shaakenna. New Xoossara kumetha issifetethi daana mela, neeni Yesuusa ammanana mela Xoossay koyees.

Neeni, Yesuusa ammanana melanne xammaqettana mela Xoossay xeegees. Yesuusi, Kiristtoosa gideysanne I, Xoossaa na7a gideysa ammanay? Neeni nagarancho gideysanne Xoossay nena pirddiko tumae gideysa ammanay? Yesuusi ne nagaraa digganaw masqaliya bolla hayqidaysa ammanay?

Hintte Yesuusanne I hinttew oothida oosuwa ammanikko, iya ase gidideta. Xoossay hinttena Xalaheppenne dhumappe kessidi, ba poo7o kawotethan wothis. Xoossay kase hintte cima de7uwanne nagara duussa diggidi, oorathinne xillotetha duussan kaalethanaw koyees.

Hintte ammaniya asi; Yesuusa oosuwa gaason, Xoossay hintte nagaraa atto gis. Ha77i Xoossa morkke gidonnashin, iyara issifetethi de7iya, iya dabbo gidideta.

Hintte, Xoossaa dabbonne Yesuusa oosanchota gidikko, Yesuusi tamaarssiya timirttiyas kiiteteeta. Hintte ha77i ammaniya asi gidikoka, nagaran paacetethay attenna. Gidoshin, hintte, hintte nagaraa paaxikko, hintte nagaraa atto gaanaw Xoossay ammanetiya Xoossi.

Xoossay, hintte woossana mela, iya qaala nabbabana mela, hara ammaniya asaara issife goynnana mela, iyabaa haratas markkatana mela koyees. Hintte hessata oothiko, iyara shiphi gidi daana mela maaddoosona.

관련정보

생명의 말씀 - GRN 은 성경에 기반한 구원과 그리스도인의 삶에 대한 수천개의 오디오 복음 메시지를 가지고 있습니다.

무료 다운로드 - 여기에서 다운로드 가능한 여러 언어로 된 주요 GRN 메시지 스크립트, 그림 및 기타 관련 자료를 찾을 수 있습니다.

GRN 오디오 도서관 - 전도와 기본 성경 가르침을 위한 자료는 mp3, CD, 카세트 테이프 형태로 사람들의 필요와 문화에 맞추어졌습니다. 녹음은 성경이야기, 전도 메시지, 말씀 읽기, 노래를 포함하여 다양한 스타일로 구성되었습니다.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons