unfoldingWord 18 - Shaaketida Kawotethaa

unfoldingWord 18 - Shaaketida Kawotethaa

개요: 1 Kings 1-6; 11-12

스크립트 번호: 1218

언어: Gofa

청중: General

장르: Bible Stories & Teac

목적: Evangelism; Teaching

성경 인용: Paraphrase

지위: Approved

이 스크립트는 다른 언어로 번역 및 녹음을위한 기본 지침입니다. 그것은 그것이 사용되는 각 영역에 맞게 다른 문화와 언어로 조정되어야 합니다. 사용되는 몇 가지 용어와 개념은 다른 문화에서는 다듬어지거나 생략해야 할 수도 있습니다.

스크립트 텍스트

Daro wodeppe guye kawoy Dawutey hayqin, iya na7ay Solomoney iya bessan kawotis. Xoossay, Solomoney ay koyaakko oychis. Solomoney cincatethi woossida wode, alame bolla Solomone eretida cinca asi oothis. Solomoney darobaa taamarida asi; pirddan eretida canca asi gidis; Xoossay iya ubbaafe aadhiya dure oothis.

Iya aaway Dawutey halchidanne keethaas koshshiyabaa shiishida, Xoossa Keethaa Solomoney keexxis. Asay gahetetha dunkkaaniya aggidi, Xoossa Keethan Xoossaa goynnosona; yarshshoka yarshshoosona. Xoossay asaakko yidi, Xoossa keethan benttis; asaara issife de7is.

Shin Solomoney daro allaga biitta maccasata dosis. Issi mukulu gidiya macho ekkidi, Xoossas kiitetibeenna. He macheti dummu dumma allaga biittafe yishe, bantta eeqata ekkidi yidosona. Solomoney cimida wode, ba machete eeqa goynnis.

Xoossay Solomone bolla daro yilotis; Solomoney Xoossan ammanetonna ixxida gisho, I hayqidaappe guye, Isra7eele kawotetha nam7an shaakanaysa kase odis.

Solomoney hayqidaappe guye, iya na7ay Rob7aami iya bessan kawotis. Isra7eele asa ubbay iya kawothanaw shiiqidosona. He shiiqida asay, Solomoney entta deexo ooso oosisidaysanne abbefe bolla giiro giirsidaysa Rob7aamas abeetidosona.

Rob7aami eeyatethan enttaw zaarishe, “Ta aaway hinttena deexo ooso oosisis, shin taani iyappe aathada deexethana. Ta aaway hinttena lison garaafis, shin taani hinttena kornnedaa dukkiya lison garaafana” yaagis.

Tammu Isra7eele zerethat Rob7aama bolla makkallidosona; attida nam7u zerethati iyaw ero gidi haaretidosona. Ha nam7u kawotethati Yihuda kawotethaa geetetidosona.

Rob7aama bolla makkallida tammu Isra7eele zerethati Iyyorb7aama geetetiya uraa banttaw kawothidosona. Entti pudeha baggan bantta kawotetha essidi, Isra7eele kawotetha geetetidi xeegetidosona.

Iyyorb7aami Xoossa bolla makkallidi, asay nagara oothana mela denthethis. Yihudan de7iya Xoossa Keethan Xoosse goynnanaysa aggidi, asay eeqa goynnana mela nam7u eeqata oosisis.

Yihudanne Isra7eele kawotethati issoy issuwa morkkidi daro wode oletishe gam7idosona.

Isra7eele kawotethan kawotida kawoti ubbay iita kawota. Isra7eele kawoti issoy issuwa wodhidi iya bessan kawotida kawota.

Isra7eele kawotinne entta derey eeqa goynnon eretida dere gididosona. Entta eeqa goynnoy tuna laymatetha oosoranne bantta nayta taman yarshshora oyketidabaa.

Yihuda kawoti Dawute zerethata; entta giddofe issoti issoti suure aysida lo77o kawota. Gidoshin, daroti iitata, maari baynaysatanne eeqa goynneysata. Issi issi kawoti bantta nayta eeqatas yarshshidosona. Qassi daro Yihuda asay, Xoossa bolla makkallidosona; eeqa goynnidosona.

관련정보

생명의 말씀 - GRN 은 성경에 기반한 구원과 그리스도인의 삶에 대한 수천개의 오디오 복음 메시지를 가지고 있습니다.

무료 다운로드 - 여기에서 다운로드 가능한 여러 언어로 된 주요 GRN 메시지 스크립트, 그림 및 기타 관련 자료를 찾을 수 있습니다.

GRN 오디오 도서관 - 전도와 기본 성경 가르침을 위한 자료는 mp3, CD, 카세트 테이프 형태로 사람들의 필요와 문화에 맞추어졌습니다. 녹음은 성경이야기, 전도 메시지, 말씀 읽기, 노래를 포함하여 다양한 스타일로 구성되었습니다.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?