Script Library - Buhutu

Script Library - Buhutu

បច្ចុប្បន្នទំព័រនេះមិនមាននៅក្នុង ខ្មែរ ទេ។.

Global Recordings Network has recorded gospel messages and basic Bible teaching in more than 6400 language varieties. The recordings have been made from scripts selected from this list and other sources.

ស្គ្រីបគឺជាគោលការណ៍ណែនាំជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការបកប្រែ និងការកត់ត្រាជាភាសាផ្សេង។ ពួកគេគួរតែត្រូវបានកែសម្រួលតាមការចាំបាច់ដើម្បីធ្វើឱ្យពួកគេអាចយល់បាន និងពាក់ព័ន្ធសម្រាប់វប្បធម៌ និងភាសាផ្សេងៗគ្នា។ ពាក្យ និងគោលគំនិតមួយចំនួនដែលប្រើអាចត្រូវការការពន្យល់បន្ថែម ឬសូម្បីតែត្រូវបានជំនួស ឬលុបចោលទាំងស្រុង។

Scripts in Buhutu

Wa Ita'ita, wa Ata'atahi, na wa Miya, Buka Fafafaihonana. Yaubada lisina yai loholoho

(Look, Listen & Live 3: Victory through GOD) - Joshua, Deborah, Gideon, Samson. 24 sections. It has a picture book to go along with the recording.

Wa Ita'ita, wa Ata'atahi, na wa Miya, Buka Fafafaligigi Esega. Yesu In Tanuwaga

(Look, Listen & Live 6: JESUS - Teacher & Healer) - From Matthew and Mark. 24 sections. It has a picture book to go along with the recording.

Wa Ita'ita, wa Ata'atahi, na wa Miya, Buka Fafafaligigi Faihonana. Yaluwa Tabuna ena Laulau

(Look, Listen & Live 8: Acts of the HOLY SPIRIT) - The Young Church and Paul. 24 sections. It has a picture book to go along with the recording.

Wa Ita'ita, wa Ata'atahi, na wa Miya, Buka Fafafaligigina

(Look, Listen & Live 5: On Trial for GOD) - Elisha, Daniel, Jonah, Nehemiah, Esther. 24 sections. It has a picture book to go along with the recording.

Wa Ita'ita, wa Ata'atahi, na wa Miya, Buka Fafafatina. Yaubada Ena Tau Paisowa

(Look, Listen & Live 4: Servants of GOD) - Ruth, Samuel, David, Elijah. 24 sections. It has a picture book to go along with the recording.

Wa Ita'ita, wa Ata'atahi, na wa Miya, Buka Fafaluwagana. Yaubada ena Tau Paisowa Gigigibwalidi

(Look, Listen & Live 2: Mighty Men of GOD) - Jacob, Joseph, Moses. 24 sections. It has a picture book to go along with the recording.

Wa Ita'ita, wa Ata'atahi, na wa Miya, Buka Faligigi Luwagana. Yesu Mate Guyau

(Look, Listen & Live 7: JESUS - Lord & Saviour) - From Luke and John. 24 sections. It has a picture book to go along with the recording.

Wasa Loholohona

(Good News) - Short Bible stories from Genesis through the ascension. How to become a follower of Jesus. 40 sections. It has a picture book to go along with the recording.

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

Resources for evangelism and Bible teaching - Global Recordings Network produces audio materials in thousands of languages for evangelism and basic Bible teaching, along with picture books and audio players.

Written Resources - Free downloads of scripts and other story-based written materials for ESL, Sunday school and basic Bible teaching.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons