លីប៊ី

ព័ត៌មានអំពី លីប៊ី

Region: អាហ្រ្វិក
Capital: TRIPOLI
Population: 6,888,000
Area (sq km): 1,775,500
FIPS Country Code: LY
ISO Country Code: LY
GRN Office: GRN Offices in Africa

Map of លីប៊ី

Map of លីប៊ី

ភាសា និងគ្រាមភាសាដែលបាននិយាយនៅក្នុង លីប៊ី

  • Other Language Options
    ការថតមាន
    ឈ្មោះភាសា
    ភាសាជនជាតិដើមភាគតិច

បានរកឃើញឈ្មោះភាសា 3

Arabic [Djibouti] - Macrolanguage [ara]

Arabic, Libyan - ISO Language [ayl]

French [France] - ISO Language [fra]

ក្រុមមនុស្សនៅក្នុង លីប៊ី

Akhdam, Arabized Blacks ▪ Algerian, Arabic-speaking ▪ Arab, Cyrenaican ▪ Arab, Egyptian ▪ Arab, Libyan ▪ Arab, Moroccan ▪ Arab, Palestinian ▪ Arab, Sudanese ▪ Arab, Tunisian ▪ Arab, Yemeni ▪ Awjilah ▪ Bedouin, Fezzan ▪ Bedouin, Kufra ▪ Bedouin, Riyah ▪ Bedouin, Sanusi ▪ Bedouin, Sirtican ▪ Berber, Jalo ▪ Berber, Jofra ▪ British ▪ Bulgarian ▪ Croat ▪ Deaf ▪ Filipino, Tagalog ▪ French ▪ Ghadames ▪ Greek ▪ Gypsy, Domari ▪ Italian ▪ Jabal Nafusah ▪ Korean ▪ Maltese ▪ Punjabi ▪ Saharawi ▪ Sawknah ▪ Serb ▪ Sinhalese ▪ Swahili ▪ Tuareg, Tamastairt ▪ Tubu, Teda ▪ Turk ▪ Zaghawa ▪ Zuwarah