ប្រទេសបារាំង

ព័ត៌មានអំពី ប្រទេសបារាំង

Region: អឺរ៉ុប
Capital: Paris
Population: 64,757,000
Area (sq km): 543,965
FIPS Country Code: FR
ISO Country Code: FR
GRN Office: GRN Offices in Europe

Map of ប្រទេសបារាំង

Map of ប្រទេសបារាំង

ភាសា និងគ្រាមភាសាដែលបាននិយាយនៅក្នុង ប្រទេសបារាំង

  • Other Language Options
    ការថតមាន
    ឈ្មោះភាសា
    ភាសាជនជាតិដើមភាគតិច

បានរកឃើញឈ្មោះភាសា 9

Basque: Navarrese-Labourtan [France] [eus]

Breton [France] - ISO Language [bre]

Breton: Vannetais [France] [bre]

Catalan [Andorra] - ISO Language [cat]

Corsican [Corse] - ISO Language [cos]

Dutch [Netherlands] - ISO Language [nld]

French [France] - ISO Language [fra]

French Sign Language [France] - ISO Language [fsl]

Occitan: Provencal [France] [oci]

ក្រុមមនុស្សនៅក្នុង ប្រទេសបារាំង

Algerian, Arabic-speaking ▪ Alsatian ▪ Americans, U.S. ▪ Arab, Moroccan ▪ Arab, Syrian ▪ Arab, Tunisian ▪ Armenian ▪ Assyrian ▪ Auvergnat ▪ Bambara ▪ Basque ▪ Bengali ▪ Berber, Imazighen ▪ Berber, Kabyle ▪ Berber, Rif ▪ Berber, Shawiya ▪ Berber, Southern Shilha ▪ Breton ▪ British ▪ Cape Verdean ▪ Catalonian ▪ Cham, Western ▪ Chechen ▪ Coloured ▪ Comorian, other ▪ Corsican ▪ Czech ▪ Danish ▪ Deaf ▪ Dutch ▪ Eurasian ▪ Filipino, Tagalog ▪ Fleming ▪ Fon ▪ Franco-Provencal ▪ Franco-Swiss ▪ French ▪ Fulani, Sokoto ▪ Gascon ▪ Georgian ▪ German ▪ German Swiss ▪ Giay ▪ Greek ▪ Gujarati ▪ Gypsy, French ▪ Han Chinese, Cantonese ▪ Han Chinese, Chaozhou ▪ Han Chinese, Mandarin ▪ Han Chinese, Wenchow ▪ Han Chinese, Wu ▪ Hmong Daw ▪ Hmong Njua ▪ Italian ▪ Iu Mien ▪ Japanese ▪ Jew, French Speaking ▪ Jola-Fonyi ▪ Khmer, Central ▪ Khmu ▪ Korean ▪ Kurd, Kurmanji ▪ Languedocian ▪ Lao ▪ Ligurian, Monaco ▪ Limousin ▪ Luxemburger ▪ Macedonian ▪ Malagasy ▪ Mandyak ▪ Maninka, Western ▪ Moor ▪ Mossi, Moore ▪ Pashtun, Northern ▪ Persian ▪ Picard ▪ Polish ▪ Portuguese ▪ Provencal ▪ Romanian ▪ Romani, Balkan ▪ Romani, Calo ▪ Romani, Sinte ▪ Romani, Vlax ▪ Russian ▪ Saint Lucian ▪ Senoufo, Southern ▪ Serb ▪ Soninke ▪ South Asian, general ▪ Spaniard ▪ Swedish ▪ Tai Dam, Black Tai ▪ Tay ▪ Thai, Central ▪ Tuareg, Tamajaq ▪ Tukulor ▪ Turk ▪ Ukrainian ▪ Vietnamese ▪ Walloon ▪ Wolof