តៃវ៉ាន់

ព័ត៌មានអំពី តៃវ៉ាន់

Region: អាស៊ី
Capital: Taipei
Population: 22,749,838
Area (sq km): 36,000
FIPS Country Code: TW
ISO Country Code: TW
GRN Office: GRN Offices in Asia

Map of តៃវ៉ាន់

Map of តៃវ៉ាន់

ភាសា និងគ្រាមភាសាដែលបាននិយាយនៅក្នុង តៃវ៉ាន់

  • Other Language Options
    ការថតមាន
    ឈ្មោះភាសា
    ភាសាជនជាតិដើមភាគតិច

បានរកឃើញឈ្មោះភាសា 14

ហាក់កា​ [Taiwan] [hak]

Amis [Taiwan] - ISO Language [ami]

Bunun [Taiwan] - ISO Language [bnn]

Drukai [Taiwan] - ISO Language [dru]

Hakka: Miaoli [Taiwan] [hak]

Mandarin: Taiwan [cmn]

Paiwan [Taiwan] - ISO Language [pwn]

Puyuma [Taiwan] - ISO Language [pyu]

Saediq [Taiwan] - ISO Language [trv]

Saiset [Taiwan] - ISO Language [xsy]

Taiwanese [nan]

Tayal [Taiwan] - ISO Language [tay]

Tsou [Taiwan] - ISO Language [tsu]

Yami [Taiwan] - ISO Language [tao]

ក្រុមមនុស្សនៅក្នុង តៃវ៉ាន់

Americans, U.S. ▪ Amis, Ami ▪ Anglo-Canadian ▪ Bunun ▪ Deaf ▪ Drukai ▪ Filipino, Tagalog ▪ French ▪ Han Chinese, Hakka ▪ Han Chinese, Mandarin ▪ Han Chinese, Min Nan ▪ Hui, Muslim Chinese ▪ Indonesian ▪ Japanese ▪ Jew, Chinese ▪ Kanakanabu ▪ Kavalan ▪ Korean ▪ Malay ▪ Mongol, Khalka ▪ Paiwanese ▪ Pinuyumayan, Puyuma ▪ Saaroa ▪ Saiset ▪ Sakizaya ▪ Sediq ▪ Siraya ▪ Tayal ▪ Thai, Central ▪ Thao ▪ Tibetan ▪ Truku ▪ Tsou ▪ Uyghur ▪ Vietnamese ▪ Yami