សិង្ហបុរី

ព័ត៌មានអំពី សិង្ហបុរី

Region: អាស៊ី
Capital: Singapore
Population: 6,015,000
Area (sq km): 622
FIPS Country Code: SN
ISO Country Code: SG
GRN Office: GRN Offices in Asia

Map of សិង្ហបុរី

Map of សិង្ហបុរី

ភាសា និងគ្រាមភាសាដែលបាននិយាយនៅក្នុង សិង្ហបុរី

  • Other Language Options
    ការថតមាន
    ឈ្មោះភាសា
    ភាសាជនជាតិដើមភាគតិច

បានរកឃើញឈ្មោះភាសា 8

English: USA [United States of America] [eng]

Gujarati [India, Gujarat] - ISO Language [guj]

Hockchia [Singapore] [mnp]

Malayalam [India, Kerala] - ISO Language [mal]

Malay, Baba [Singapore] - ISO Language [mbf]

Malay, Standard [Malaysia] - ISO Language [zsm]

Mandarin [China] - ISO Language [cmn]

Tamil [India, Tamil Nadu] - ISO Language [tam]

ក្រុមមនុស្សនៅក្នុង សិង្ហបុរី

Americans, U.S. ▪ Anglo-Australian ▪ Anglo-New Zealander ▪ Arab, Egyptian ▪ Batak, Toba ▪ Bawean ▪ Bazaar Low Malay Creole ▪ Bengali ▪ British ▪ Bugis ▪ Deaf ▪ Eurasian ▪ Filipino, Tagalog ▪ Gujarati ▪ Han Chinese, Cantonese ▪ Han Chinese, Hainanese ▪ Han Chinese, Hakka ▪ Han Chinese, Mandarin ▪ Han Chinese, Min Bei ▪ Han Chinese, Min Dong ▪ Han Chinese, Min Nan ▪ Han Chinese, Puxian ▪ Han Chinese, Teochew ▪ Hindi ▪ Hui, Muslim Chinese ▪ Indian, English-Speaking ▪ Indonesian ▪ Japanese ▪ Javanese ▪ Jew, English Speaking ▪ Kanarese ▪ Korean ▪ Kristang ▪ Malay ▪ Malayali ▪ Malay, Riau ▪ Malaysians, English-Speaking ▪ Orang Seletar ▪ Palembang ▪ Punjabi ▪ Sindhi ▪ Sinhalese ▪ Straits Chinese, Baba Creole ▪ Tamil Hindu ▪ Telugu ▪ Thai, Central ▪ Turk ▪ Urdu