ម៉ូរីស

ព័ត៌មានអំពី ម៉ូរីស

Region: អាហ្រ្វិក
Capital: Port Louis city
Population: 1,297,000
Area (sq km): 2,040
FIPS Country Code: MP
ISO Country Code: MU
GRN Office: GRN Offices in Africa

Map of ម៉ូរីស

Map of ម៉ូរីស

ភាសា និងគ្រាមភាសាដែលបាននិយាយនៅក្នុង ម៉ូរីស

  • Other Language Options
    ការថតមាន
    ឈ្មោះភាសា
    ភាសាជនជាតិដើមភាគតិច

បានរកឃើញឈ្មោះភាសា 3

Chinese, Yue [China, Guangdong] - ISO Language [yue]

Morisyen [Mauritius] - ISO Language [mfe]

Urdu [India, Jammu and Kashmir] - ISO Language [urd]

ក្រុមមនុស្សនៅក្នុង ម៉ូរីស

Arab ▪ Bhojpuri Bihari ▪ British ▪ Chinese, general ▪ Creoles, Mauritian ▪ Deaf ▪ European, general ▪ French ▪ Gujarati ▪ Han Chinese, Hakka ▪ Han Chinese, Mandarin ▪ Hindi ▪ Marathi ▪ Punjabi ▪ South Asian, general ▪ Tamil Hindu ▪ Telugu ▪ Urdu