ម៉ាកាវ

ព័ត៌មានអំពី ម៉ាកាវ

Region: អាស៊ី
Capital:
Population: 704,000
Area (sq km): 17
FIPS Country Code: MC
ISO Country Code: MO
GRN Office: GRN Offices in Asia

Map of ម៉ាកាវ

Map of ម៉ាកាវ

ភាសា និងគ្រាមភាសាដែលបាននិយាយនៅក្នុង ម៉ាកាវ

  • Other Language Options
    ការថតមាន
    ឈ្មោះភាសា
    ភាសាជនជាតិដើមភាគតិច

បានរកឃើញឈ្មោះភាសា 2

Chinese, Yue [China, Guangdong] - ISO Language [yue]

Portuguese [Portugal] - ISO Language [por]

ក្រុមមនុស្សនៅក្នុង ម៉ាកាវ

Americans, U.S. ▪ British ▪ Burmese ▪ Deaf ▪ European, general ▪ Filipino, Tagalog ▪ Han Chinese, Cantonese ▪ Han Chinese, Mandarin ▪ Javanese ▪ Macanese ▪ Portuguese ▪ Thai, Central