ជប៉ុន

ព័ត៌មានអំពី ជប៉ុន

Region: អាស៊ី
Capital: Tokyo
Population: 123,294,000
Area (sq km): 377,801
FIPS Country Code: JA
ISO Country Code: JP
GRN Office: GRN Offices in Asia

Map of ជប៉ុន

Map of ជប៉ុន

ភាសា និងគ្រាមភាសាដែលបាននិយាយនៅក្នុង ជប៉ុន

  • Other Language Options
    ការថតមាន
    ឈ្មោះភាសា
    ភាសាជនជាតិដើមភាគតិច

បានរកឃើញឈ្មោះភាសា 3

Japanese - ISO Language [jpn]

Japanese Sign Language - ISO Language [jsl]

Okinawan [Japan] - ISO Language [ryu]

ក្រុមមនុស្សនៅក្នុង ជប៉ុន

Ainu ▪ Amami-Oshima, Northern ▪ Amami-Oshima, Southern ▪ Americans, U.S. ▪ Bengali ▪ British ▪ Burakumin ▪ Deaf ▪ Eurasian ▪ Filipino, Tagalog ▪ French ▪ Han Chinese, Cantonese ▪ Han Chinese, Mandarin ▪ Han Chinese, Min Nan ▪ Han Chinese, Wu ▪ Japanese ▪ Japanese, Brazilian ▪ Judeo-Japanese ▪ Kikai ▪ Korean ▪ Kunigami ▪ Malay ▪ Miyako, Ryukyuan, Southern ▪ Mongol, Khalka ▪ Oki-No-Erabu ▪ Persian ▪ Peruvian ▪ Punjabi ▪ Ryukyuan, Central ▪ Thai, Central ▪ Toku-No-Shima ▪ Turk ▪ Vietnamese ▪ Yaeyama ▪ Yonaguni ▪ Yoron