ហុងកុង

ព័ត៌មានអំពី ហុងកុង

Region: អាស៊ី
Capital: Victoria
Population: 7,492,000
Area (sq km): 1,092
FIPS Country Code: HK
ISO Country Code: HK
GRN Office: GRN Offices in Asia

Map of ហុងកុង

Map of ហុងកុង

ភាសា និងគ្រាមភាសាដែលបាននិយាយនៅក្នុង ហុងកុង

  • Other Language Options
    ការថតមាន
    ឈ្មោះភាសា
    ភាសាជនជាតិដើមភាគតិច

បានរកឃើញឈ្មោះភាសា 2

Chinese, Yue [China, Guangdong] - ISO Language [yue]

English: Asian [Hong Kong] [eng]

ក្រុមមនុស្សនៅក្នុង ហុងកុង

British ▪ Chinese, general ▪ Deaf ▪ Filipino, Tagalog ▪ Han Chinese, Cantonese ▪ Han Chinese, Mandarin ▪ Indonesian ▪ Japanese ▪ Nepalese ▪ South Asian, general ▪ Thai, Central