បារ៉ែន

ព័ត៌មានអំពី បារ៉ែន

Region: អាស៊ី
Capital: Al-Manamah
Population: 1,486,000
Area (sq km): 691
FIPS Country Code: BA
ISO Country Code: BH
GRN Office: GRN Offices in Asia

Map of បារ៉ែន

Map of បារ៉ែន

ភាសា និងគ្រាមភាសាដែលបាននិយាយនៅក្នុង បារ៉ែន

  • Other Language Options
    ការថតមាន
    ឈ្មោះភាសា
    ភាសាជនជាតិដើមភាគតិច

បានរកឃើញឈ្មោះភាសា 2

Arabic, Baharna [Bahrain] - ISO Language [abv]

Arabic, Standard [Saudi Arabia] - ISO Language [arb]

ក្រុមមនុស្សនៅក្នុង បារ៉ែន

Americans, U.S. ▪ Arab, Bahraini ▪ Arab, general ▪ British ▪ Deaf ▪ Filipino, Tagalog ▪ Gujarati ▪ Jew, Arabic Speaking ▪ Kerinci ▪ Korean ▪ Kurd, Kurmanji ▪ Malayali ▪ Persian ▪ Tamil Hindu ▪ Telugu ▪ Turk ▪ Urdu