Kay Bilin Diyos para sa kay mga Anak

Outline: Explains that when a person is saved, God's Spirit comes to live in him and help him. Outlines attitudes and behavior expected of a Christian: trust God; be thankful; love and help others; obey God and learn more about Him; pray often; meet with other believers; if sin overtakes, confess it and ask forgiveness.

Script Number:040
Language:Hanunoo
Theme:Prayer, petition; Church, Christianity; Obedience; Love of God; Problems, troubles, worries; Holy Spirit; Spiritual Growth; Nature, character of God; Repentance; Word of God (the Bible); Salvation; Faith, trust, believe in Jesus; Satan (the devil); Power of God / Jesus; Children of God
Audience:General; New Christian; Christian
Style:Monolog
Genre:Exhortation
Sophistication:General
Purpose:Teaching
Bible Quotation:Extensive
状態:Approved

Scripts are basic guidelines for translation and recording into other languages. They should be adapted as necessary to make them understandable and relevant for each different culture and language. Some terms and concepts used may need more explanation or even be replaced or omitted completely.

Script Text

Nu ti usa ka tawu nag tanggap ag nagsarig sa Panginoong Hisus kay sadili Manugribri mayamu pag mga marino bagay kay tanggapon sa kay buhi. Ti tanan niya kasalanan ay pinatawad yi inugasan yi.
Ti banal Espirito ay nangulian yi sa kay tagipusoon para awatan siya magbuwat mayad Siya ay gusto Diyos kay yi magging anak, ti Diyos yi kay Ama niya. Pag alagaan hanggang pag ibahan di siya Diyos sa tanan udas.

Nakan ngani nu kita kay yi mga anak Diyos, may mga bagay kita dapat buwaton. Pirmi gid handa may pagsarig pagmahalon ti Diyos sa tagi pusuon. Ipinakakit Diyos sa kanta kay daka pangaawa, pagka ipinaka un yi niya kay anak si Hisus hampay mamatay ag bul-un kita gin kita sa kasalanan.
Nakan ngani kita permi gid magsarig sa Diyos ag mahal gid kita niya. Una magras-ug ti tukso hanggan mga kakurian nita bilog, Ti Diyos sa kanta ti kay magkaawa. Magpalasamat kita sa Diyos una kabitay kanta nalakawan kakurian sa kanta buhi, Dahil alam di niya ti anggay sa kanta. Ipinakakit Diyos kay lubos kadayawan pagka siya na buhi uman kanta Panginoon Hisus ginan sa kamatayan.

Kay gusto labang pag pirmi kita mag buwat daut hampay malintan nita ti Diyos, una katida kay pag buwaton labang, awatan di kita Diyos hampay lumapos ag manalo di gid kita , Magpasalamat kita Pirmi sa Diyos.

May mga buwaton kita para sa Diyos kay sabi mahalon nita kanta kapareho. Adok gid kanta mga salan, bag-u ti tawu na kakilala sa Diyos nakan ngani kita tanam kalaban Diyos. Dapat unakatida kita kinaawaan di gid Diyos kita nakan ngani kita pagakanya diman. Kailangan mahalon nita kanta kapariho una kita mag buwat waya daut, mayad nu maipakakit nita ti magkaawa sa kanta kapareho dahil ti pagmahal Diyos sa kanta yi puso. Nakan ngani mayad nu kita manultol ngatay manudlo tungkol sa Panginoon Hesus lalo sa kay daka pagmahal niya sa mga tawu sakalibutan. Ti Diyos mayad sa kay mga anak nakan kanta gid buwaton ag sundon ti tanan niya pa-ipa buwat ag buruwaton.

Pakan-an diman kita niya kabisugan hampay mabuwat nita kay mga pag-ipabwat. Pakan-an diman kita niya kasulungan kanta puso hampay mabuwat nita rargo-rargo kanta pag sunud sa kanya.
Pag pirmi magbasa kita kay bagaw Diyos.

Magpasalamat ag magdayaw hanggan pagsamba sa Diyos Una unman mag-akitan ti Diiyos dapat alam gid nita pirmi kaibahan nita sirang-sirang Magpasalamat kita permi sa Panginoong Hisus dahil siya ti naka buwat madulaw pag mga bagay sa kanta, Nakan ngani pagpakarani kamo paghagad buwat kanyo mga kailangan. Nakan ngani danga gid pagkalimti ti pagtiriponan mga patar-ari pagpara bisugan kamo sa usa kag sa usa, ag itultul dinam sa mga patar-ari kamo mga nalakawan sa kam pag sunud sa Diyos.
Aduk gid talaga kanta maalaman ginan sa bagaw Diyos nu kita balaw pagtab-angan sa pagsuyasid sa mga mag basa sa bagaw Diyos

Kas-aginan uman kanta pagtupadon ti bagaw Diyos kanta di ngap pagbuwaton ti balaw kagustuhan niya Pag-pakarani ag pagtawag kita sa Diyos ag paghagad patawad sa tanan salan nita binuwat siya ay tapat ag banal kita kay gid awatan ag patawadon, hampay kita lumawoy sa tanan kalase pagtukso