Mafala akutoma nawo: Kufukula pya Moyo wa Yesu Khrisu m'pithunzithunzi

Mafala akutoma nawo: Kufukula pya Moyo wa Yesu Khrisu m'pithunzithunzi

Schema: A Survey of the Life of Christ for Evangelism and Basic Bible Teaching. Comes with a 120 picture set.

Numero di Sceneggiatura: 440

Lingua: Sena: Malawi

Tema: Sin and Satan (Deliverance, Light/Darkness, Sin, disobedience); Christ (Jesus, Our Substitute, Resurrection of Jesus, Son of God, Saviour of Sinful Men, Birth of Christ, Sacrifice / Atonement, Death of Christ, Life of Christ, Authority, Jesus, Our Shepherd); Eternal life (Salvation, Broad & Narrow Ways); Character of God (Love of God, Grace and Mercy, Nature, character of God, Word of God (the Bible), Power of God / Jesus); Living as a Christian (Prayer, petition, Worship, Witnessing, Second Birth, Obedience, Spiritual Growth, Peace with God, Forgiveness, Faith, trust, believe in Jesus, Spiritual Life, Christian values, Humility); Bible timeline (End Time, Second Coming, Gospel, Good News); Problems (Materialism, Evil Spirits, demons, Problems, troubles, worries)

Pubblico: General

Stile: Monolog

Genere: Bible Stories & Teac

Scopo: Evangelism

Citazione Biblica: Extensive

Stato: Publishable

Testo della Sceneggiatura

Chinchino munavesera mbiri ya moyo wa Yesu pontho ndzidzi onsene unava imwe dungu iyi fungulani kuti muone chithunithunzi. Mbiri yeneyi ya Yesu yaikhwa m'ndimo dzana na makumawiri.

1. Khristu pakutomaletu

1. Khristu pakutomaletu

Yohane 1:1-5

Pakutomaletu, ndzidzi mbudzati toma, Mulungu akhalipo kale. Yesu Khristu akhali na Mulungu. Yesu akutionesa Mulungu kuti akhala ninganji.

M'Mafala a Mulungu, Yesu akuthulwa kuti ndi Moyo pontho Cheza cha dziko yapansi ino. Yeneyi ndi thangwi yache Yesu ambapasa anthu ache moyo okhonda mala.

Iye ambaaonesa njira yakwendera kuna Mulunga.

2. Mulungu adalenga pinthu pyonsene

2. Mulungu adalenga pinthu pyonsene

Kutoma 2:4-22

Pakutomaletu Yesu akhali na Mulungu. Iye adalenga pinthu pyonsene m'dziko yonsene. Iye adalenga nyama zonsene pontho na anthu padziko yapansi ino. Mamuna wakutoma na mkazi wakutoma akhachemerwa Adamu na Hava. Pandzidzi wenewo padziko yapansi pakhali nkhabe utenda penu imfa tayu. Pakhali nkhabe pyakuipa penu kutsukwala tayu. Pyonsene pikhali pyadidiletu.

3. Satana ayesa Adamu na Hava

3. Satana ayesa Adamu na Hava

Kutoma 3:1-7

Mulungu adaikha Adamu na Hava m'munda wakubalika pyakwanga. Iye adaapasa pinthu pyadidipyonsene kuti adye. Kwache iye adaapanga pontho kuti aleke kudya nsapo za ubodzi mwa miti ile. Tenepo chibodzi mwa pyakulengwa pya Mulungu pidamgalukira. Dzinache akhali Satana. Nsiku inango Satana adaza kuna Adamu na Hava. Iye adaoneka ninga nyoka yakubalika pyakwanga. Iye adapanga Adamu na Hava pyakunama, tenepo iwo adamkhulupiradi. M'chithunzithunzi, munakwanisa kuona kuti iwo adadya nsapo zidaapanga Mulungu kuti aleke kudya zile. Satana adaanyengerera kupandukira Mulungu mbakhonda kumvera.

4. Adamu na Hava abuluswamo m’munda

4. Adamu na Hava abuluswamo m’munda

Kutoma 3:8-24

Mulungu adathema kubulusa Adamu na Hava m'munda wakubalika ule. Kutomera nsiku yeneyo amuna na akazi onsene adadza m'nduli mwa Adamu na Hava ale, adatewera njira za Satana mbalekaniswa kuna Mulungu.Mwenemu ndi mule mudadzera kutsukwala na imfa padziko yapansi. Mbwenye Mulungu adapifuna pikulu pene pinthu pidalenga iye pile. Mulungu adasasanya njira towera anthu apulumuke kuna njira zakuipa za Satana.

5. Mulungu adumbira kuna Abrahamu

5. Mulungu adumbira kuna Abrahamu

Kutoma 15:1-6, 22:15-18

Padzikoyapanzi pakhali anthu azinji pyakwanga pene, mbwenye iwo adaduwalira Mulungu. Iwo hadafune kumvera tayu. Kwache, pakhali mbodzi ene basi ule adathimiza kutewera Mulungu na kumvera. Dzinache akhali Abrahamu.

Abrahamu na mkazache Sara adakalamba pyakwanga pontho akhali akusowa ana. Mosiku unango Mulungu adalonga kuna Abrahamu mbati, "Yang'ana kudzulu mbulengese nyeyezi. Pidzukulu pyako pinadzainjipa ninga nyenyezizo." Mulungu adadumbira kutsanzayisa anthu onsene kudzera muna ana a Abrahamu pontho na anawombo.

Abrahamu adakhulupira Mulungu. Natenepo Mulungu adapasa Abrahamu na Sara mwana wamamuna podi kwene kuti Abrahamu akhali na pyaka dzana ibodzi pyakubalwa.

Kubulukira muna mwanawo mudabuluka dzinza ikulu yakuchemerwa Israeli.

6. Zakaria na Mngelo

6. Zakaria na Mngelo

Luka 1:5-25

Abrahamu adafa, pontho adafambo. Pidagwanda pyaka pizinji pidafa Abrahamu, Mulungu adatuma nyamphangwa kudziko ya Israeli kubulukira kudzulu. Nyamphangwa weneyu, wakuchemerwa mngelo, adenda kumzinda wa Yerusalemu. Mu Yerusalemu mukhali nyumba mukhapembedzera anthu Mulungu mule.

Kweneko kukhali nyansembe unango wakukalamba dzinache Zakaria. Iye akhali wakusowa ana. Pikhapemphera Zakaria m'Nyumba ya Mulungu, mngelo adadza kuna iye. M'chithunzithunzi, mngelo akulonga mbati, "Leka chita mantha Zakaria."

Mkazako anadzakubalira mwana wamamuna dzinache Yohani. Iye anadzakhala wamkulu pamaso pa Mbuya."

Mwana weneyu wakuthulwa Yohani adakula mbakhala nyabasa wakufunika wa Mulunga.

7. Mngelo alonga kuna Maria

7. Mngelo alonga kuna Maria

Luka 1:26-38

Pandzidzi onthowo, mngelo onthoonthoyo adaonekerambo kuna mtsikana unango mu Israeli. Dzinache akhali Maria. Iye akhali mwali okhonda dziwa mamuna. Mngelo ule adalonga kuna Maria mbati, Iwe unati udzakhale na mwana wamamuna. Mzimu Wakuchena anadzabwera pana iwe, tenepo mwanayo anadzachemerwa mwana Mulungu.

8. Mngelo na Yosefe

8. Mngelo na Yosefe

Mateyu 1:18-25

Maria adavunzirwa na mamuna unango dzinache Yosefe. Munthu weneyu akhalimbo chidzukulu cha Abrahamu. Kwache Yosefe adapidziwa kuti Maria akhali na mimba, tenepo iye adanyerezera pyakukhonda kumsemba. Tenepo mngelo adaonekera kuna Yosefe kundoto mbalonga mbati, "Leka chita mantha kukwata Maria kukhala mkazako, thangwi mwana ali m'mimba mwacheyo ngwakubulukira kuna Mzimu wa Mulungu.

Iye anadzakhala na mwana wamamuna, tenepo iwe wathema kumthula Yesu, thangwi ndiye anadzapulumusa anthu ache kuna pyakudawa pyawo."

Dzina yakuti "Yesu" nkhulonga kuti Nyankhombo.

9. Kubalwa kwa Yesu

9. Kubalwa kwa Yesu

Luka 2:1-7

Yosefe adasemba Maria. Iye adenda naye kuluwani ya Betelehemu thangwi kweneko ndiye kukhali kwawo kwa makolo ache.

M'Betelehemu mukhali anthu azinji ndzidzi wenewo. yosefe na Maria hadakwanise kugumana mbuto yakukhala tayu.

Natenepo iwo adagona mosiku enewo m'thanga mwa pifuyo, tenepo pikhali iwo mwenemo, Yesu adabalwa.

10. Amakabuswa na angelo

10. Amakabuswa na angelo

Luka 2:8-14

Kunja kwa luwani ya Betelehemu kukhali amakabuswa. Iwo akhayang'anira mabirawo mosiku enewo. Vumbuvumba angelo azinji adaaonekera.

Mngelo mbodzi adalonga kuna iwo mbati, "Lekani chita mantha Ine ndadza na mphangwa zadidi kuna imwe. Mphangwa zenezi nsa kuna anthu onsene. Lero Nyankhombo akubalirwani mu Betelehemu."

11. Amakabuswa aenda kaona kachiya Yesu

11. Amakabuswa aenda kaona kachiya Yesu

Luka 2:15-20

Kabodzi kene amakabusa adenda ku Betelehemu. Iwo adagumana mwana pabodzi pene na Maria na Yosefe, ninga montho mukhadaapangira angelo.

Amakabuswa enewa akhali anthu okhonda funza, kwache iwo adadzindikira kuti weneyu akhali mwana wakupambulika pyakwanga mbakuza Mulungu.

12. Simeoni alonga pya moyo wa Yesu

12. Simeoni alonga pya moyo wa Yesu

Luka 2:21-38

Maria na Yosefe adenda na mwana Yesu ku Nyumba ya Mulungu ku Yerusalemu. Iwo akhafuna kampereka kuna Mulungu. Nkhalamba unango dzinache Simeoni akhali m'Nyumba ya Mulungu. Iye adadziwa kuti Mulungu adadumbira kutumiza padziko yapansi munthu wakupambulika dzinache Khristu kupulumusa anthu ache.

Simeoni akhadikhira kuti penepi pichitike. Pidaona Simeoni Yesu, adathukula mwanayo m'manja mwache mbalonga kuna Mulungu mbati, "Maso anga aona chipulumuso chanu. Iye ndi cheza kuna anthu onsene pontho demelero ya Israeli." Ana, mprofeti wachikazi wakukalamba ule, adaonambo mwanayo. Iye adapanga anthu kuti mwana weneyu adadza dzaapulumusa. Simeoni na Ana adadziwa kuti Yesu akhali Khristu adadumbira Mulungu ule.

13.Kucheza kwa anyakudziwisa pya nyenyezi

13.Kucheza kwa anyakudziwisa pya nyenyezi

Mateyu 2:1-12

Anyakudziwisa pya nyenyezi anango adadza ku Betelehemu kubulukira kumadziko akutali. Iwo adavunza mbati, "Ali kupi mwana abalwa kukhala mfumu wa Ayuda ule?

Ife tidaona nyenyezi yache kumabulukiro dzuwa, tenepo tadza dzamuladzamulambira." Iwo adatewera nyenyezi ile mpakana ku Betelehemu mbagumana Yesu.

Iwo adapereka mitukwa kuna Yesu mbampembedza. Mfumu wa wa Israeli akhathulwa Herodi. Iye adachita bivu pidadziwa iye pya kucheza kwa anyakudziwisa pya nyenyezi.

Iye akhafuna kupha Yesu. Tenepo mngelo adacheuza Maria na Yosefe, tenepo iwo adakwata Yesu mbathawira kudziko ya Iguputo.

Iwo adakhala kweneko mpakana kufa kwa Herodi. Natenepo adabwerera ku Israel mbakakhala muluwani ya Nazareti.

14. Mphale Yesu m’Nyumba ya Mulungu

14. Mphale Yesu m’Nyumba ya Mulungu

Luka 2:39-52

Pikhali Yesu pyaka khumi na piwiri, Maria na Yosefe adenda naye pontho ku Nyumba ya Mulungu ku Yerusalemu.

Kweneko iye adalonga na afunzisi na anyansembe. Iwo adadodoma thangwi iye adadziwa pizinji pene pya Mulungu. Iye adadziwa kuti Mulungu akhalidi Babache. Yesu adathimiza kukula na moyo wakukomera Mulungu na anthu ene.

15. Mphangwa za Yohani Nyakubatiza

15. Mphangwa za Yohani Nyakubatiza

Mateyu 3:1-12; Maliko 1:2-8; Luka 3:3-18

Imwe mukukumbuka kuti nyansembe dzinache Zakaria akhali na mwana wa mamuna dzinache Yohani. (Yang'anani chithunzithunzi 6.) Mwana weneyu adakulambo mbakhala mprofeti wamkulu. Iye akhakhala m'thando.

Anthu azinji adenda kweneko kamvesera iye kufunzisa. Iye adaapanga kuti Mulungu anadzatumiza munthu unango kuapulumusa.

Iye adaachauza kuti iwo aleke makhaliro awo akuipa. Ale adakhulupira mphangwa za Yohani akhabatizwa mumkulo. Ubatizo ukhaonesa kuti iwo akhafunadi kuleka makhaliro awo akudawika mbatewera Mulungu.

16. Kubatizwa kwa Yesu

16. Kubatizwa kwa Yesu

Mateyu 3:13-17; Maliko 1:9-11; Luka 3:21-22

Yohani akhabatiza anthu mumkulo wa Yorodani. Yesu adadza kuna Yohani. Yesu hadathema kuleka pyakudawa tayu, thangwi iye hadadwe tayu. Kwache iye adafuna basi kuti Yohane ambatize.

Pikhabuluka Yesu m'madzi, Mzimu wa Mulungu adadza pana iye ninga nkhangaiwa.

Fala idaveka kubulukira kudzulu kuti, "Weneyu ndi mwananga ambafuna ine ule; Ndakomerwa naye pyakwanga."

17. Yesu ayeswa na Satana

17. Yesu ayeswa na Satana

Mateyu 4:1-11; Maliko 1:12-13; Luka 4:1-13

Pidamala iye batizwa na Yohani, Mzimu wa Mulungu adaendesa Yesu kuthando. Kweneko iye adasasanyikira pya basache ya m'tsogolo. Yesu adapemphera na kupimana kudya nsiku makumanayi.

Tenepo Satana adzadza mbamuyesa.

Iye akhafuna kulekesa Yesu kupulumusa anthu onsene.

Satana adayesa kuchitisa Yesu kumvera. Mbwenye Yesu adaphatisa basa Mafala a Mulungu kumsumulula nawo, tenepo Satana akhali nkhabe utongi pana iye tayu.

18. Phwando yakukazhali ku Kana

18. Phwando yakukazhali ku Kana

Yohani 2:1-11

Pidamala penepi, Yesu adenda ku Galilea kumpoto kwa Israeli. Iye adenda kuphwando yakukazhali pabodzi pene na mache na ashamwali ache. Kweneko kukhali nkhabe vinyu wakukwana kuna anyakuchemerwa kuphwandoko tayu. Yesu adalonga kuna anyabasa mbati, "Dzazani maphisowa na madzi."

Iye adasanduza madzi kukhala vinyu wadidiletu. Pakhali vinyu wakukwana kuphatiswa basa paphwandopo. Chakudodomesa chenechi chikhali chakutoma Yesu kuchichita.

Ashamwali ache onsene adaona kuti iye akhali na mphamvu zakudodomesa.

19. Yesu afunzisa Nikodemu

19. Yesu afunzisa Nikodemu

Yohani 3:1-21

Pidachita iye chakudodomesa chakutomachi, Yesu adatoma kuchita pyakudodomesa pizinji. Anthu adava pya pyakudodomesapi. Pakhali mkadamu unango wachipembedzo dzinache Nikodemu. Iye adava pya Yesu, tenepo iye adenda kuna iye na mosiku. Yesu adamfunzisa pinthu pizinji. Yesu adalonga mbati, "Ndikukupanga pyakuona kuti nkhabe munthu anakwanisa kupita mu ufumu wa Mulungu angakhonda balwa pontho.

Iye athema kubalwa mwa madzi na Mzimu Wakuchena."

Yesu akhalonga kuti amuna na akazi athema kutimbira Mzimu wa Mulungu towera apite mu ufumu wache.

Munthu onsene anakhulupira Yesu anadzatambira moyo okhonda mala mu ufumu wa Mulungu, mbwenye munthu onsene anakhonda Yesu anadzavungika mbakhonda dzaona moyo. Kweneku nkhudumbira kudachita Mulungu kuna ife tonsene.

20. Yesu na mkazi wa ku Samaria

20. Yesu na mkazi wa ku Samaria

Yohani 4:1-26

Yesu adafamba m'themba yonsene ya Samaria. Iye adatopa tenepo adakhala pansi chifupi na mchera. Mkazi unango adadza dzatunga madzi. Yesu adalonga mbati, "Ngandipasembo madzi akumwa." Yesu adadziwa kuti iye akhali puta ule akhali na mamuna ule hakhali wache tayu. Iye adadodoma kuti Yesu akhadampempha madzi akumwa. Yesu adalonga kuna iye mbati, "Iwe nkhabe dziwa kuti ine ndine ani tayu. Ndipemphe, ine ndinati ndikupase madzi a moyo."

Yesu adampanga mkazi ule pya madzi akupasa moyo ambapulumusa anthu onsene kuna pyakudawa pyawo ale.

Mkazi ule adachemerambo anthu anango kudza dzavesera Yesu tenepo Asamaria anango azinji adamkhulupira.

21. Yesu na thubu

21. Yesu na thubu

Yohani 4:46-54

Pidamala penepi, Yesu adabwerera kuluwani ya kwawo. Munthu unango wakuveka wa kuluwani ya chifupi adadza kuna iye. Mwanache akhadwala pyakwanga.

Iye adapempha Yesu kudza kumsuwo kwache kawangisa mwanayo. Yesu hadenda naye mamuna ule kumsuwo kwache tayu. Iye adalonga kwene kuna iye mbati, "Ndoko kwanu. Mwanako anati akhale na moyo." Mwana ule adawanga na ndzidzi onthowo. Yesu angalonga kuchita chinthu, imwe munakwanisa kumnyindira kuti anachichitadi.

Anthu adapidziwa kuti Yesu akhali na utongi pana utenda.

22. Yesu achemera anyakufunza akutoma

22. Yesu achemera anyakufunza akutoma

Maliko 1:16-20; Luka 5:1-3

Nsiku inango Yesu adaona asodzi a nsomba anayi m'khundu mwa nyanza ya Galilea. Madzinawo akhali Peturo na Andrea, Yakobo na Yohani. Yesu adalonga kuna iwo mbati, "Nditewereni mbamukhale anyakufunzanga. Ine ndinakusanduzani anyakusodza anthu."

Mwinji udagumanyikana m'khundu mwa nyanza, tenepo Yesu adapanga asodzi a nsomba ale kugwinyira mwadiya m'madzi. Iye adakhala m'mwadiya mule mbatoma kuafunzisa pya Mulungu.

23. Pya kupha nsomba zizinji

23. Pya kupha nsomba zizinji

Luke 5:1-11

Yesu adamalisa kufunzisa anthu. Iye adalonga kuna Peturo mmbati, "Gwinyira mwadiya kwakuzika mbamugwisira makokotanu kuti muphe nsomba."

Peturo adalonga mbati, "Mbuya, ife taphuphudza na kuphata basa kwache nkhabe chapha ife tayu. Mbwenye podi mwalonga tenepo, ndinati ndigwisire makokota m'madzi."

Iwo adagwisira makokotawo mbapha nsomba zizinji. Iwo adathema kuchemera Yakobo na Yohani kudza dzaaphedza. Pakhali nsomba zizinji pyakwanga mwakuti miyadiyawo idatoma kulilima.

Iwo onsene adadodoma. Penepo iwo adapandira mbasiya makokotawo na mabanjawo mbatewera Yesu.

24. Yesu abulusa mzimu wakuipa

24. Yesu abulusa mzimu wakuipa

Maliko 1:21-28; Luka 4:31-37

Ku Kafaranao m'themba ya Galilea, Yesu akhafunzisa anthu m'nyumba yakupemphereramo. Anthu adadodoma thangwi Yesu adaafunzisa na utongi ukulu. Munthu unango wakukhala na mzimu wakuipa adakhuwa kabodzi kene mbati, "Ndimbadziwa kuti imwe mbani - ndimwe Nyakuchena wa Mulungu." Yesu adatonga kuti mzimu wakuipa ubuluke muna munthu ule. Mzimuwo udakakamizwa kuvera Yesu natenepo udabuluka muna munthu ule.

Anthu adaona kuti Yesu ana utongi pana mizimu yakuipa.

25. Yesu awangisa mebzalache Peturo

25. Yesu awangisa mebzalache Peturo

Maliko 1:29034; Mateyu 8:14-17; Luka 4:38-41

Pidamala penepi, Yesu adenda pabodzi pene na anyakufunzache kumsuwo kwa Peturo. Mebzalache Peturo akhava manungo. Manungo ache akhadapitsa pyakwanga. Yesu adamphata tenepo iye adawangiratu kabodzi kene. Natenepo anthu adadza na atenda azinji kuna Yesu. Iye adaawangisa onsenewo mbabulusa mizimu mizinji yakuipa muna anthu.

26. Yesu akhuya nyamatanya

26. Yesu akhuya nyamatanya

Maliko 1:40-45; Mateyu 8:2-4; Luka 5:12-16

Yesu adafambafamba m'nthemba yonsene ya Galilea kufunzisa anthu pya Mulungu. Anthu azinji adatoma kumtewera. Munthu unango wa matanya akugoswa adadza kuna Yesu. Iye adapempha Yesu kuti amchenesere matanyache. Yesu adafuthula dzanjache mbamphata, tenepo munthu ule adawangiratu kabodzi kene. Kubuluka penepo anthu azinji adadza kuna iye.

Iye hadakwanisa kupita m'maluwani tayu thangwi ya mwinji wa anthu.

27. Yesu awangisa nyakulamala

27. Yesu awangisa nyakulamala

Maliko 2:1-12; Mateyu 9:1-8; Luka 5:17-26

Yesu adabwerera kuluwani ya Kafaranao. Iye adapita m'nyumba. Anthu anayi adadza na munthu wakulamala kuna Yesu, kwache iwo hadakwanise kupita m'nyumbamo tayu thangwi ya kuinjipa kwa anthu. Iwo adasasanya njira. M'chithunzithunzi munakwanisa kuona pidachita iwo. Iwo adaphola benga pantsoyi ya nyumba. Iwo adatchithisira nyakulamala ule pamaso pa Yesu. Yesu adalonga kuna munthu ule mbati, "Mwananga pyakudawa pyako pyako pyalekererwa."

Mbalonga pontho mbati, "Lamuka kwata makhako mbuende kwanu."

Munthu ule adawanga. Anthu adadodoma, kwache afunzisi achipembedzo adalonga mbati. "Mbani anakwanisa kulekerera pyakudawa, ayi si Mulungu yekha?" Anthu adaona kuti Yesu ana utongi kulekerera pyakudawa.

28. Yesu achemera Mateyu kumtewera

28. Yesu achemera Mateyu kumtewera

Maliko 2:13-14; Mateyu 9:9; Luka 5:27-28

M'chithunzithunzi munakwanisa kuona kuti Yesu ali m'khundu mwa nyanza. Penepo iye adaona munthu dzinache Mateyu (Levi). Mateyu akhali nyakukhomesa msonkho.

Anthu akhazonda anyakukhomesa msonkho thangwi iwo kazinji kene akhabera anthu. Mbwenye yesu adalonga kuna Mateyu mbati, "Nditewere!" Kabodzi kene Mateyu adalamuka mbamtewera. Anthu adaona kuti Yesu akhafuna na anthu akuipa ene kudza kuna iye.

29. Mateyu asasanyira Yesu phwando

29. Mateyu asasanyira Yesu phwando

Maliko 2:15-17; Mateyu 9:10-13; Luka 5:29-32

Mateyu adasasanyira Yesu phwando ikulu pyakwanga mbachemera ashamwali ache onsene. Azinji a iwo akhali anyakukhomesa msonkho akuba pontho anthu akuipa.

Afarisi adalonga mbati, "Thangwi yache njanji Yesu akudya pabodzi na anyakukhomesa msonkho, pontho na anyakudawa?" Kwache Yesu adalonga mbati, "Anyakuwanga nkhabe funa ng'anga tayu mbwenye atenda. Ine sidadze dzachemera anthu akulungama pamaso pa Mulungu tayu, mbwenye ndadza dzachemera anyakudawa."

30. Yesu awangisa munthu pathawale

30. Yesu awangisa munthu pathawale

Yohani 5:1-15

Yesu adenda kumzinda ukulu wa Yerusalemu. Iye adaona munthu ule akhali wakulamala pyaka makumatatu na pisere, Munthuyo akhagona m'khundu mwa thawale yakupambulika. Iye akhali na chidikhiro kuti madzi muthawale anamuwangisa. Mbwenye hadakwanisa kugwera muthawale mule tayu pandzidzi wache wakuthema.

Yesu adalonga kuna munthu ule mbati, "Lamuka! Thukula makhako mbufambe."

Kabodzi kene munthu ule adawanga! Yesu adachita chakudodomesa chenechi pansiku yakupambulika yakuthulwa Nsiku Yakupuma.

Penepi pidachitisa akadamu achipembedzo kumzhangalira pontho.

31. Anyakufunza apuluza mapira na Nsiku ya Kupuma

31. Anyakufunza apuluza mapira na Nsiku ya Kupuma

Maliko 2:23-28; Mateyu 12:1-8; Luka 6:1-5

M'chithunzithunzi chenechi munakwanisa kuona Yesu na anyakufunzache anango. Iwo akhafamba m'minda pa Nsiku Yakupuma.

Anyakufunza adapuluza mapira mbaadya. Afarisi adaasumulula thangwi yakuswa mwambo wa Nsiku Yakupuma. Mbwenye Yesu adalonga kuna iwo mbati, "Nsiku Yakupuma idasasanyirwa munthu." Mulungu akhapifuna kuti Nsiku Yakupuma isasanywe kuti iganyalisi munthu. Si nsiku yakunenseka nayo tayu. Anthu adava kuti Yesu ndiye Mbuya wa Nsiku Yakupuma.

32. Yesu awangisa nyakufa dzanja

32. Yesu awangisa nyakufa dzanja

Maliko 3:1-6; Mateyu 12:9-14; Luka 6:6-11

Munthu unango m'nyumba yakupemphereramo akhali na dzanja yamadyo yakufa.

Akadamu adayang'anisisa pontho Yesu. Iwo akhafuna kuona ngakhala iye akhafuna pyakuwangisa munthuyo pa Nsiku Yakupuma.

Iwo akhafuna kumsumira thangwi yakuswa mwambo wawo. Tenepo Yesu adalonga kuna munthu ule mbati, "Futhula dzanjako." Tenepo anthu adaona kuti dzanjache ile idawanga. Akadamu akuipawa adenda kasasanya njira zakuphera nazo Yesu.

33. Yesu afunzisa anthu

33. Yesu afunzisa anthu

Mateyu 5:1-12; Luka 6:12-26

Pikhadabwerera Yesu ku Galilea, iye adaphuphudza mosiku onsene kupemphera kuna Mulungu. Kubuluka penepo iye adasankhula amuna khumi na awiri kuti akhale naye mbakwanisa kumphedza.

Mwinji wa anthu udadza dzamuona kubulukira kudziko yonseneyo. Iye adakhala pansi paphedi pabodzi pene na anyakufunzache mbafunzisa anthu pinthu pizinji pya njira zakuonadi za Mulungu.

34. Yesu afunzisa pya kuonesa cheza mumdima

34. Yesu afunzisa pya kuonesa cheza mumdima

Mateyu 5:14-16

Pimbada anthu kuna Yesu, Mulungu ambaasanduza. Iwo ambadziwa makhaliro akuthema nawo. Nyerezerani ipi. Nkhabe munthu ambagudumira nyale na chitomba tayu. Iye ambaiikha pakuonekera kuti ikwanise kuonesa cheza kuna munthu onsene. Yesu adalonga kuna anyakufunzache mbati, "Imwe ndimwe cheza cha dziko yapansi. Onesani cheza chanu kuna anthu onsene. Iwo mbaone pinthu pyadidi pimbachita imwe pile. Kwache lekani dikhira kuti iwo akusimbeni. Iwo athema kukuza Mulungu, Babanu, wakudzulu ule."

35. Chifunziso chakubwezera

35. Chifunziso chakubwezera

Mateo 5:38-48; Luka 6:27-36

Pano pana chinthu chinango chidafunzisa Yesu. Iye adalonga mbati, "Lekani khondesa munthu wakuipa. Ngakhala munthu anakumenyani phutu yamadyo mtawiriseni kuti amenye phutu inangoyo. Mfuneni nyamalwanu, tsanzayisani anyakukuzondani." Mulungu ambadziwa anthu angatichitira chakuipa. Iye anadzatonga anthu akuipa. Iye anakwanisa kuatonga m'moyo uno, penu anadzaatonga angafa. Ife nee tathema kubwezera munthu wakuipa tayu. Mulungu akufuna kuti ife tiafune anthu onsene. Yesu adalonga pontho mbati, "Chitirani anthu pinthu pinafuna imwe kuti iwo akuchitireni."

36. Chifunziso cha Kupemphera

36. Chifunziso cha Kupemphera

Mateo 6:5-15

Anthu anango ngakutumbama. Ambafuna kuoniwa na anthu anango angapephera. Yesu adasumulula anthu ninga enewa. Iye adalonga mbati, "Mungapemphera, pempherani kuna Mulungu Babanu mwachibisobiso. Mulungu ambaona pyonsene pyakuchitika m'chibisobiso tenepo iye anadzakufupani." Yesu adalonga mbati, "Ngakala imwe munalekerera anthu angakudawirani, Mulungu anadzakulekereranimbo."

37. Njira ziwiri za moyo

37. Njira ziwiri za moyo

Mateo 7:13-14

Yesu adapanga anthu kuti pana njira ziwiri za moyo. Njira inango njikulu pontho yokhonda nensa kufambamo. Anthu azinji akutewera njira yeneyo, kwache imbaendesa munthu ku kuvungika kokhaonda mala.

Njira yachiwiriyi njakutswitswidika pontho njakunensa kufambamo. Anthu akuchepa ndiye ambafamba na jira yeneyi, kwache imbaendesa kumoyo okhonda mala. Yeneyi ndi njira ya Mulungu idationesa Yesu ile. Inafamba na imwe njipi?

38. Nyumba yakumangwa paphanzwi

38. Nyumba yakumangwa paphanzwi

Mateo 7:24-29

Pifunziso pya Yesu ndiye maziko amphamvu za moyo wathu. Anthu anango ambava pifunziso pya Yesu mbapivera. Iwo akhala ninga munthu wanzeru ule adamanga nyumbache pa maziko aphanzwi. Pidadza madzi makulu nyumba ile idaimira dzololo. Anthu anango ambava mafala a Yesu, kwache hambaavera tayu. Iwo akhala ninga munthu wakupupwa ule adamanga nyumbache pa tchecha. Pidadza madzi makulu iye adataya pyosene thangwi nyumbayo ikhali nkhabe maziko.

Ayi moyo wanu wakhala ninga nyumba ipi?

39. Yesu alamusa mwana wamamuna wa mamfelwa

39. Yesu alamusa mwana wamamuna wa mamfelwa

Luka 7:11-17

Nsiku inango, Yesu na anyakufunzache adenda kuluwani yakuchemerwa Naini. Pa njira, iwo adagumanikana na maliro. Defuntuyo akhali mwana weneyo ene basi wa mamfelwa. Yesu adavesa pya kutsukwala kwache kule, natenepo adalonga kuna mphale wakufa ule, mbati, "Lamuka!" Kabodzi kene mphale ule adakhala na matako. Iye adakhala pontho na moyo!

Mwinjiwo udadodoma pyakwanga tenepo iwo adapanga munthu onsene pya penepi. Iwo adaona kuti Yesu ana utongi pana imfa.

40. Yohani Nyakubatiza m’perezo

40. Yohani Nyakubatiza m’perezo

Luka 7:18-35; Mateyu 11:2-19

Ayi mukumkumbuka Yohani nyakubatiza? Iye adalalika pya kudza kwa Yesu. Yohani adachitisa anthu azinji kutewera Yesu. Tenepo mfumu wakuipa wa m'dziko yeneyo adaikha Yohani m'perezo. Yohani adachemeresa awiri mwa ashamwali ache. Iye adaagwinya kuna Yesu. Iwo adavunza Yesu mbati, "Ayi imwe ndimwe ene wakubulukira kuna Mulungu, penu tidikhire unango?" Yesu adatawira mbati, "Imwe mwaona pyakudodomesa pyachita ine. Bwererani mukampange Yohani pya penepi. Tenepo iye anapidziwadi kuti ine mbani." Yesu adalonga mbati, "Ngakutsanzaya pyakwanga ale ambakhonda penuka pya ine!" Mfumu adapha Yohani, kwache Yohani akhadachita basa yakufunika pyakwanga ya Mulungu. Mfupo wache ngukulu pyakwanga kudzulu.

41. Mkazi asambisa manyalo a Yesu

41. Mkazi asambisa manyalo a Yesu

Luke 7:36-50

Nsiku inango Yesu adachemerwa kadya kumusa kwa mkadamu wachipembedzo. Mkazi ule akhali puta adadza kuna iye. Iye adatoma kusambisa manyalo a Yesu na misozi yache, mbaadzoza mafuta akununkhira. Akadamu achipembedzo hadakhulupire kuti Yesu, anatawira penepi kuchitika tayu. Yesu adalonga kuna mkazi ule mbati, "Pyakudawa pyako pyalekererwa." Mkazi ule adaonesa kumfuna kwache Yesu kukulu, mbwenye akadamu ale adamzonda. Iwo adampambizira kuti iye akhali kukhundu ya Satana.

42. Msangani wa nyakuwaza mbewu

42. Msangani wa nyakuwaza mbewu

Maliko 4:1-9; Mateyu 13:1-9; Luka 8:4-8

Ndzidzi unango, Yesu akhafunzisa anthu azinji m'khundu mwa nyanza ya Galilea. Iye adaapanga pya nyakulima.

Nyakulima weneyu adenda kabzala mbewu. Mbewu zinango zidagwera m'njira natenepo mbalame zidadza mbazidzonkhona. Mbewu zinango zidzagwera pachimwalamwala, tenepo pidapitsa dzuwa, izo zidauma. Mbewu zinango zidagwera paminga. Mingayo idaphimbira umera. Natenepo umera udachiwana kukula mwadidi.

Mbewu zinango zidagwera pamataka adidi. Izo zidakula mbazibala mapira mazinji.

43. Msangani wa mbewu

43. Msangani wa mbewu

Maliko 4:10-20; Mateyu 13:18-23

Msangani wa mbewu ukulonga pya pinthu pyakubisika. Mbewu zikuimirira Mafala a Mulungu. Mataka akhala ninga anthu ambava Mafala a Mulungu ale.

Satana akhala ninga mbalame. Pana anthu anango ale ambava Mafala a Mulungu, mbwenye Satana ambabulusa mbewuzo tenepo iwo hambakhulupirave tayu.

Anthu anango ambava Mafala a Mulungu mbanyerezera kuti ngadidi, kwache pyakunensa pya moyo uno pingadza, iwo ambakhonda Mulungu mbachita pyawo pyakuakomera. Anthu anango ambava Mafala a Mulungu, mbwenye pinthu pya padziko pano pimbadza mbapiphimbira mbewuzo. Iwo nkhabeve kuzivera tayu. Kwache, anthu anango ambava Mafala a Mulungu mbaavera. Iwo ambachita pinthu pyakukomera Mulungu m'moyo uno mbakhala na moyo okhonda mala.

44. Msangani wa dawe

44. Msangani wa dawe

Mateyu 13:24-30, 36-43

Yesu adaapanga misangani mizinji yakukhala na pinthu pyakubisiska. Iye adalonga pya munthu, ule adabzala mbewu zadidi m'munda mwache. Kwache, nyamalache adadza na mosiku mbadzabzala dawe m'mundamo pakati pa mapira. Msangani wenewu ukulonga pya Satana. Iye ndinyamalwa. Iye ambabzala anache akuipa pakati pa ana a Mulungu padziko yapansi.

Iwo athema kukulira pabodzi pene mpakana Yesu adze pontho. Tenepo ana a Mulungu anadzalekaniswa na ana akuipa. Onsene ambachita pyakuipa ale akhala ninga dawe. Iwo anadzavungwa na moto. Ana a Mulungu akhala ninga mapira. Mulungu anadzaakwata mbakakhala nawo kwenda na kwenda.

45. Msangani wa mfuma yakubisika

45. Msangani wa mfuma yakubisika

Mateyu 13:44

Munthu unango adagumana mfuma yakubisika m'munda. Iye adaifikhira mfuma ile towera munthu unango aleke kuigumana. Tenepo adenda kagulisa pinthu pyonsene pikhali na iye towera akagulire munda wakukhala na mfuma yakufunika ule. Yesu adalonga kuti Ufumu wa Mulungu wakhala ninga mfuma ile.

Ufuma wa Mulungu ngwakufunika pyakwanga kupiringana pinthu pyonsene pina ife m'moyo uno.

46. Yesu amatamisa chonzi

46. Yesu amatamisa chonzi

Maliko 4:35-41; Mateyu 8:23-27; Luka 8:22-25

M'chithunzithunzi, munakwanisa kuona kuti Yesu amalisa kufunzisa. Iye adapanga anyakufunzache kuti awambukire kumtunda unango wa nyanza na m'mwadiya. Chonzi chikulu chidagundika, tenepo madzi adagabikira m'mwadiya mule.

Anyakufunza ale adachita mantha. Iwo akhanyerezera kuti anafa. Mbwenye Yesu adalonga kuna chonzi chile mbati, "Matama!" Kabodzi kene mphepo idasiya mabimbi mbamatama. Anyakufunza adalonga mbati, "Mbani weneyu? Wakuti mphepo na mabimbi pikumvera." Yesu akhaaonesa kuti iye akhali Mbuya wa mphepo na mabimbi ene.

47. Yesu awangisa munthu wakukhala na mizimu mizinji yakuipa

47. Yesu awangisa munthu wakukhala na mizimu mizinji yakuipa

Maliko 5:1-20; Mateyo 8:28-34; Luka 8:26-39

Pidamatama mphepo na mabimbi, Yesu na anyakufunzache adawambuka nyanza mbafika pagombe. Munthu unango adagumanikana nawo. Iye akhali na mizimu mizinji yakuipa muna iye. Iye akhali wakupenga pyakwanga mwakuti nkhabe na mbodzi ene mbadakwanisa kummanga tayu. Munthu ule adagodama pamaso pa Yesu.

Tenepo Yesu adatonga mizimu yakuipa ile kuti imbuluke. Mizimu yakuipa ile idabulukadi muna munthu ule mbikapita muna mkumbi wa nkhumba. Nkhumba zidaguduka na kuthamanga mbizikabira m'nyanza. Munthu adenda mbakapanga anthu azinji pya pinthu pikulu pidamchitira Yesu pile.

Munthu onsene adava kuti mizimu yakuipa yathema kuvera Yesu.

48. Kuwangiswa kwa mkazi m’mwinji

48. Kuwangiswa kwa mkazi m’mwinji

Maliko 5:21-34; Mateyu 9:20-22; Luka 8:43-48

Yesu adabwerera ku Kafaranao, tenepo mwinji udampsinyiza. Penepo pakhali mkazi wakutcherenga m'mwinjimo. Iye akhadwala utenda wa msambasamba pyaka pisere. Mkazi ule adanyerezera mbati, "Ndingakhuya kwene nguwo zache, ndinati ndiwange basi." Tenepo iye adakhuya Yesu m'mwinji mule, tenepo kabodzi kene iye adawanga. Iye hadapidziwe kuti Yesu adadziwa pikhadachita iye pile.

Mnwenye Yesu adazungunuka mbalonga kuna iye mbati, "Chikhulupiro chako chakuwangisa. Ndoko na mtendere." Mkazi ule adanyindira Yesu tenepo iye adamuwangisa.

49. Mtsikana alamuswa kuimfa

49. Mtsikana alamuswa kuimfa

Maliko 5:35-43; Mateyu 9:18-19, 23-26; Luka 8:40-42, 49-56

Mkadamu mbodzi wa kunyumba yakupemphereramo adadza kuna yesu. Iye adampanga mbati, "Mwananga mbati, "Mwananga wa mtsikana akufa. Ndaphata miyendo tendeni mukamuwangise." Yesu adenda kumusa kwa mkadamu ule, kwache mtsikana ule akhadafa kale. Mbwenye, Yesu adabulusa anthu onsene panja mbaphata mtsikana wakufa pamkono. Iye adalonga kuna mtsikana ule mbati, "Mtsikana, lamuka."

Kabodzi kene mtsikana ule adakhala pontho na moyo. Iye adaimira mbafambafamba. Iwo adampasa pyakudya. Banja idaona kuti Yesu akhali na utongi pana imfa.

50. Yesu atuma anyakufunza khumi na awiri

50. Yesu atuma anyakufunza khumi na awiri

Maliko 6:6-13; Mateyu 9:35-11:1; Luka 9:1-6

Nsiku inango Yesu adachemera anyakufunzache akupambulika khumi na awiri ale. Iye adaapasa utongi kubulusa mizimu yakuipa pontho kuwangisa atenda.

Tenepo iye adaatuma kwenda padziko kulalika pya ufumu wa Mulungu. Iye adalonga kuna iwo mbati, "Lekani kwata na chinthu chene paulendo wanu. Ngakhala munakapita m'nyumba, kakhaleni monthomo mpakana mubulukepo." Iye adaacheuza kuti anthu anango anadzaakhonda. Anthu enewo akhakhondambo na Mulungu ene. Tenepo anyakufunza adenda mudzi na mudzi kupanga anthu pya Mpangwa Zadidi na kuwangisa anthu konsene kwene.

51. Yesa adyesa anthu pikwi pishanu

51. Yesa adyesa anthu pikwi pishanu

Maliko 6:30-44; Matey 14:13-21; Luka 9:10-17; Yohani 6:1-13

Anyakufunza adabwerera kuulendo kukhadenda iwo kule. Onsene akhadamala topa, tenepo Yesu adenda nawo kumbuto ya okha ene kapuma.

Kwache anthu kupiringana pikwi pishanu adaatewera. Yesu adafunzisa anthu onsene ale nsiku yonsene, tenepo pakudoka kunja iwo adava njala pyakwanga. Yesu adalonga kuna anyakufunza ale mbati, "Imwe ene muapase anthuwa pyakudya!" Mbwenye anyakufunza adakwanisa kugumana kwene mikate mishanu na nsomba ziwiri basi. Yesu adakwata pyakudya pyakuchepa pile mbapereka takhuta kuna Mulungu. Tenepo iye adayesa anthu onsene ale na pyakudya penepyo. Onsene adadya mbakhuta, tenepo pakhali pitundu khumi na piwiri pyakudzala na pyakusalira!

52. Yesu afamba padzulu pamadzi

52. Yesu afamba padzulu pamadzi

Maliko 6:45-52; Mateyu 14:22-33; Yohani 6:14-21

Kubuluka penepo Yesu adagwinya anthu ale, tenepo iye adenda kuphiri kapemphera. Anyakufunzache adenda pyawo na mwadiya. Pachitichiti, iwo akhali pakatinakati panyanza. Mphepo ikhadima mwakuyang'anisana nawo. Iwo akhali panyatwa. Tenepo iwo adaona Yesu.

Iye akhadza kuna iwo uku akufamba padzulu pamadzi. Anyakufunza ale akhagoswerwa pyakwanga. Yesu adalonga mbati, "Ndine pano, lekani chita mantha." Iye adapakira m'mwadiya mule, natenepo kabodzi kene iwo adawambukira kukhundu inango ya nyanza ile. Penepo iwo onsene adadodoma.

53. Mkate wakupasa Moyo

53. Mkate wakupasa Moyo

Yohani 6:22-40, 60-66

Mangwana mwache anthu akhasakasaka Yesu. Anango akhafuna kuti ampitise ufumu. Iwo adamgumana kukhundu inango ya nyanza. Yesu adalonga kuna iwo mbati, "Ine ndine mkate wakupasa moyo. Munthu onsene anadza kuna ineyo hanadzavave njala tayu, pontho munthu anandikhulupirayo hanadzavave nyopta tayu.

Ine ndine mkate wakupasa moyo udatchitha kubulukira kudzulu ule. Ngakhala munthu anadya mkate wenewu, anadzakhala na moyo kwenda na kwenda." Yesu adadza kubulukira kuna Mulungu dzatipasa pyakudya na pyakumwa pyauzimu. Ngakhala ife tinakhulupira muna iye, ife tinadzatambira moyo okhonda mala. Anthu azinji hadakwanise kuvesa penepi tayu. Anango adazhangali mbakhonda funa pyakutewera pontho Yesu.

54. Chikhulupiro cha mkazi okhonda khala Myuda

54. Chikhulupiro cha mkazi okhonda khala Myuda

Maliko 7:24-30; Mateyu 15:21-28

Yesu adenda kumbuto ya anthu okhonda khala Ayuda. Kweneko mamuna unango adadza kuna Yesu. Iye akhali Myuda, mbwenye mkaziyo akhali wa dzinza inango. Iye akhali na mtsikana kumusa kwache. Mtsikanayo akhali na mzimu wakuipa.

Mkazi ule adapempha Yesu kuti abuluse mzimu wakuipa muna mwanache ule. Yesu adalonga mbati, "Mzimu wakuipa wambuluka mwanako." Kabodzi kene mzimu ule udambuluka mtsikana ule mwenemo mkazi ule mbadzati bwerera kwawo. Anyakufunzache adafunza chinthu chinango chachinchino.

Iwo onsene akhali Ayuda, tenepo Yesu adadza dzapulumusa Ayuda kuna mphamvu za Satana. Mbwenye iye adadza pontho kupulumusa anthu onsene.

55. Munthu wakukhonda kuva na kulonga awangiswa

55. Munthu wakukhonda kuva na kulonga awangiswa

Maliko 7:31-37

Yesu adabuluka mbaenda kumbuto inango. Kweneko anthu adadza na munthu wakukhonda kuva na kulonga kuna iye. M'chithunzithunzi munakwanisa kuona Yesu akuikha pyala pyache m'khutu mwa munthu ule mbamphata lulume yache. Kabodzi kene munthu ule adakwanisa kuva na kulonga kwene. Pidava anthu penepi, azinji a awo adadza dzaona Yesu. Iye adawangisa atenda, pontho adadyesa mwinji unango. Ndzidzi wenewu pakhali anthu ninga pikwi pinayi, mbwenye Yesu akhali kwene na mikhate mishanu ene basi.

Anthu adadodoma na pinthu pidachita iye pile.

56. Yesu awangisa boliboli

56. Yesu awangisa boliboli

Maliko 8:22-26

M'Galilea mukhali luwani yakuchemerwa Betesaida. Pidafika Yesu kweneko, anthu anango adamdzesera boliboli. Iye adenda na boliboli ule kunja kwa luwani. Pidakhuya iye maso ache, munthu ule adatoma kuona pang'ono. Iye adalonga mbati, "Ndikuona anthu, kwache iwo akuoneka ninga miti." Tenepo Yesu adakhuya pontho maso ache mbaona pyonsene mwadidi mwene.

57. Peturo atawira kuti Yesu ndi Khristu

57. Peturo atawira kuti Yesu ndi Khristu

Maliko 8:27-38; Mateyu 16:13-27; Luka 9:18-27

Kadi Yesu adabulukiradi kuna Mulungu? Kadi Mulungu adamtumadi kudza padziko yapansi pano?

Podi na kuna anyakufunza a Yesu ene penepi pikhalipyakunensa pyakwanga kupikhulupira. Anango a iwo akhanyerezera kuti iye akhali kwene mprofeti wamkulu. Nsu=iku inango Yesu adavunza anyakufunzache mbati, "Ayi imwe mumbalonga kuti ndine ani?" Na ndzidzi wenewo Mulungu adaonesa Peturo pyakuonadi. Iye adavesa mwadidi mwene mbalonga mbati, "Imwe ndimwe Khristu! Imwe ndimwe mwana wa Mulungu Wamoyo!" Peturo adalonga pyakuonadi, kwache Yesu adapanga anyakufunza ale kuti aleke kapanga munthu na mbodzi ene kuti iye ndi Khristu.

58. Kusanduzika kwa Yesu Khristu

58. Kusanduzika kwa Yesu Khristu

Maliko 9:1-8; Mateyu 17:1-8; Luka 9:28-36

Pandzidzi wenewo, Yesu adapanga anyakufunzache kuti iye athema kubonera na kufa. Iwo hadapivesa penepi tayu, tenepo iwo hadapikhulupire tayu. Yesu adakwata atatu a iwo mbaenda paphiri. Iwo adakwira pantsonga, penepo pene Yesu adasanduzika pamaso pawo. Iye adaoneka na cheza chademelero. Maprofeti awiri (Mose na Elia) a mvula zakale ale, adaoneka pabodzi pene na Yesu. Iwo adalonga na Yesu pya kusanyika pontho imfa pikhadza kutsogolo kwache pile. Kubuluka penepo maprofeti awiri ale adabisika. Anyakufunza atatu ale adaona penepi mbamkhulupira.

59. Yesu awangisa mphale wakukhala na mzimu wakuipa

59. Yesu awangisa mphale wakukhala na mzimu wakuipa

Maliko 9:14-29; Mateyu 17:14-20; Luka 9:37-43

Mphale weneyu akhali na mzimu wakuipa. Mzimuwo ukhamgwisa pikhulu pene. Anyakufunza adapiyesera kutonga kuti mzimuwo ubuluke muna mphale ule, kwache mzimuwo hudaavere tayu. Tenepo Yesu adatchitha paphiripo. Ndiye ene basi akhali na mphamvu zakubulusa nazo mizimu yakuipa. Yesu adalonga kuna anyakufunzache mbati, "Mtundu wenewu wa mzimu unakwanisa kubuluka na kupemphera kwene pasi."

60. Peturo akhoma msonkho

60. Peturo akhoma msonkho

Mateyu 17:24-27

Ku Kafaranao, kukhali anyakukhomesa msonkho m'Nyumba ya Mulungu. Tenepo iwo adavunza Peturo mbati, "Ayi mfunzisi wanu ambakhoma msonkho wa kunyumba ya Mulungu?"

Yesu akhali Mwana Mulungu. Iye hadatheme kukhoma msonkho wa kunyumba ya Babache tayu! Mbwenye Yesu adachita ninga mukhafunira iwo. Iye adapichita munjira yakudodomesa pyakwanga!

Iye adapanga Peturo kwenda kapha nsomba. M'kamwa mwa nsomba, Peturo adagumanamo kobiri yakukhomera msonkho!

61. Mkululetu mbani mu Ufumu wa Mulungu?

61. Mkululetu mbani mu Ufumu wa Mulungu?

Mateyu 18:1-6; Maliko 9:33-37; Luka 9:46-48

Ndzidzi onsene anthu ambafuna kukhala akufunika. Nsiku inango, anyakufunza adavunza Yesu mbati, "Mkulululetu mbani mu Ufumu wa Mulungu?" Yesu adachemera kamwana mbakaimirisa pakati pawo. Iye adalonga kuti iwo athema kukhala ninga kamwana. Iwo athema kupichepesa. Iwo athema kuleka kupinyerezera kuti ngakufunika kupiringana anango. Iwo athema kunyindira Mulungu mbachita pinalonga iye. Anthu ninga enewa ndiye mbakululetu mu Ufumu wa Mulungu.

62. Msangani wa bira wakutayika

62. Msangani wa bira wakutayika

Luka 18:10-14

Mu Israeli mukhali amakabuswa azinji kuyang'anira mabirawo. Amakabuswa enewa akhayang'anira mwadidi mabirawo. Ngakhala bira mbodzi atayika makabuswa akhasiya mabirache anango ale mbaendda kasakasa bira wakutayika ule. Angamgumana, iye ambakomerwa pyakwanga. Ntchibodzibodzi Mulungu nkhabe funa kutaya na mbodzi ene wa anache tayu. Ife ndife anache ngakhala tinamkhulupira. Iye ambafuna pyakwanga anache onsene. Ngakhala mbozi wa anthu ache anabauka kubuluka kuna iye, iye anati amsakesake kufikirana amgumane.

63. Msangani wa nyabasa okhonda funa kulekerera mwanzache

63. Msangani wa nyabasa okhonda funa kulekerera mwanzache

Mateyu 18:21-35

Yesu adafunzisa pya nyabasa wakutcherenga. Iye adafiyali mbuyache kobiri zizinji pyakwanga, kwache iye adachimwana kuzibweza. Mbuyache adamvera nsisi mbampanga kuti aleke kubweza kobiri zile. Iye adamulekerera mangawache onsene. Nyabasa ule adabuluka panja mbagumanikana na mwanzache. Mwanzacheyu adamfiyali kobiri zakuchepa pyakwanga. Iye adamphata mwanache ule mbalonga mbati, "Ngandibwezere pidandifiyali iwe." Mbwenye iye adachimwana kuzibweza, apo mukuyerezera kuti nyabasayo adachitanji? Ayi iye adamulekererambo mwanzacheyo? Nkhabe!

Nyabasa ule adamuikhisa mwanzache ule m'perezo. M'nduli mwache, mbuyawo adava penepi. Iye adazhangalira nyabasache ule thangwi hadaverembo nsisi mwanzache ule tayu.

Mbuyache adamponya nyabasa ule mperezo. Mulungu atilekerera mangawa makulu a pyakudawa. Iyembo akudikhira kuti ife tilekererembo anyakutidawira ale.

64. Mkazi wakuphatwa na uputa

64. Mkazi wakuphatwa na uputa

Yohani 8:1-11

M'chithunzithunzimu, Yesu ali m'Nyumba ya Mulungu mu Yerusalemu. Afarisi adadza kuna iye na mkazi. Iwo adalonga mbati, "Mfunzisi, mkaziyu aphatwa na uputa. Apo imwe munalonga tani?" Iwo akhafuna kumpoyera miyala kuti afe.

Mbwenye Yesu adalonga mbati, "Alipo pano munthu ule chipo hadadawa tayu? Munthu weneyo mbatome kumponyera miyala." Mbodzi mbodzi Afarisi adatoma kubulukapo panyumba ya Mulungu ile. Iwo adapidziwa kuti akhadadawambo. Natenepo Yesu adalonga kuna mkazi ule mbati, "Chinchino ndoko pyako mbulekeretu moyo wakudawawo." Afirisi akhalimbo akudawa, kwache iwo adamzonda Yesu thangwi yakupisumulula.

65. Yesu awangisa munthu wakubalwa na uboliboli

65. Yesu awangisa munthu wakubalwa na uboliboli

Yohani 9:1-41

Pikhabuluka Yesu pa Nyumba ya Mulungu ile, adaona munthu unango ule adabalwa na uboliboli.

Anyakufunzache adanyerezera kuti uboliboliwo udadza thangwi ya kudawa. Yesu hadaphatizana napyo tayu. Iye adalonga mbati, "Munthu weneyu ndi boliboli nee na thangwi yakuti iye adadawa tayu, pontho si thangwi yakuti makolo ache adadawa tayu. Penepi pidachitika towera munthu onsene akwanise kuona basa ya Mulungu muna iye."

Natenepo Yesu adawangisa munthu ule, iyembo adaona mwadidi mwene. Anthu onsene adaona mphamvu za Mulungu muna Yesu. Munthu ule adapanga munthu onsene pya mule mukhadamuwangisa Yesu. Afarisi ndiye adanyanyiratu kuzhangali kupiringana pakutoma pale.

66. Msangani wa makabuswa wadidi

66. Msangani wa makabuswa wadidi

Yohani 10:1-21

Yesu adalonga msangani mwakupokanyisana na Afarisi. Iye adalonga kuti iwo akhala ninga amakabuswa aganyo. Makabuswa wa ganyo ambatsalakana pya kupagalwi, kwache iye nkhabe tsalakana pya mabira tayu. Afarisi nkhabe tsalakana anthu a Mulungu Tayu, pontho iwo nkhabe khulupira muna Yesu tayu.

Yesu adalonga mbati, "Ine ndine makabuswa wadidi. Ndinadzapereka moyo wanga kupulumusa mabira anga." Yesu adaapanga pontho kuti Iye akhala ninga msuwo wa pathanga. Munakwanisa kuona penepi m'chithunzithunzi. Mabira ali pakupata mwenemo amakabusa akulondali pamsuwo. Yesu ambatchinjiriza anthu ache towera nyakuipa ule aleke kudza mbaavunga.

67. Msangani wa Msamaria wadidi

67. Msangani wa Msamaria wadidi

Luka 10:25-37

Pano pana msangani unango udalonga Yesu. Munthu unango akhafamba na njira yakusowa anthu. Mapanga adammenya pyakwanga mbamsiya ali mwenyere. Ayuda awiri akupembedza adadza. Iwo adamuona munthu wakukuwazwa ule, mbwenye iwo hadamphedze tayu.

Kubuluka penepo mlendo unango adadza na njira yonthoyo. Iye adava naye nsisi munthu ule. Iye adaimira mbamphedza munthu ule. Iye adamtsuka pironda pyache mbamkwatira kumbuto yadidi. Anthu achipembedzo ale hadaonese kutifuna kwa Mulungu tayu. Chipembedzo nkhabe dzatipasa moyo okhonda mala. Yesu adalonga kuti ife tathema kufuna na kuvera Mulungu. Natenepo ife tinafuna kuonesa kutifuna kwa Mulungu kuna munthu onsene wakusowa.

68. Yesu kumusa kwa Maria na Marita

68. Yesu kumusa kwa Maria na Marita

Luka 10:38-42

Yesu adadza kumsuwo kwa abale awiri. Madzinawo akhali Maria na Marita. Yesu akhali shamwali kubanja yeneyi. Maria adakhala pamanyalo pa Yesu. Iye akhafuna kuvesera pyonsene pikhalonga Yesu, mbwenye Marita adalonga kuna Yesu mbati, "Nananga andisiyira ndekha basa yonseneyi. Mpangeni kuti andiphedzembo!" Yesu adatawira mbati, "Marita, Maria asankhula chinthu chadidi. Icho nkhabe dzachipokoserwa tayu." Kudziwa Yesu na njirache mphyadidi kupiringana na pyakutsalakana pyonsene pya moyo uno.

69. Msangani wa shamwali wakudza pachitichiti

69. Msangani wa shamwali wakudza pachitichiti

Luka 11:1-13

Yesuadafunzisa anyakufunzache kupemphera kuna Mulungu ndzidzi onsene. Iye adaapanga msangani uwu. Munthu unango adenda kuna shamwaliache pachitichiti. Iye adachemera mbati, "Shamwali, ndifiyalimbo mikate pang'ono. Shamwalianga adza, tenepo ine nkhabe chakumdyesa tayu."

Shamwaliache ule adalonga mbati, "Leka kundinyangula. Msuwo wafungwa kale." Kwache mwanzache adathimiza kudidimiza pamsuwo.

Tenepo mwanzache adalamuka mbampasa mikate. Yesu akutionesa kuti ngakhala mwanzanu anachita chinthu ninga chenechi, ndimomwene kuti Mulungu anadzava anache ngakhala iwo anathimiza kupemphera. Iye pontho ambapasa Mzimu Wakuchena kuna ale ambamsakasakadi ale.

70. Msangani wa nyakufuma wakupupwa

70. Msangani wa nyakufuma wakupupwa

Luke 12:13-21

Yesu adacheuza anthu kuti aleke khala amtima. Iye adaapanga msangani wa munthu wakufuma. Iye akhali na mfuma ikulu pyakwanga mbakhala na pinthu pizinji pyakugulisa. tenepo iye adamanga nyumba zizinji zakukoyeramo pinthu pyache pyonsene. Iye adalonga mbati, "Ine ndina pinthu pyakundikoya pyaka pizinji. Ndinakwanisa kukhala pyanga." Vumbuvumbu iye adafa. Basache pontho kobiri zache zonsere pikhali nkhabe basa kuna iye na pang'ono pene tayu. Yesu adalonga mbati, "Mwenemu ndiye munadzakhalira ipyo na munthu onsene wakupikoyera pinthu. Mphyakufunika kuti tikhale na mfuma kudzulu, nee pansi pano tayu."

71. Anyabasa asasanyikira pya kudza kwa mbuyawo

71. Anyabasa asasanyikira pya kudza kwa mbuyawo

Luke 12:35-40

Yesu adapanga anyakufunzache kuti iye angadzafa mbadzalamuka kuimfa anadzaenda kudzulu, mbwenye anadzabwera pontho. Pandzidzi wenewo, anthu ale asasanyika pya kudza pontho kwache, anadzatambira mfupo.

Yesu adalonga mbati, "Imwe mwathema kukhala ninga amuna akudikhira mbuyawo kubwerera kubulukira kuphwando ya kukazhali. Imwe mwathema kusasanyika, ninga anyabasa okhonda kupolola, thangwi ndinadzabwera pandzidzi unakhonda imwe kundidikhira."

Yesu angadzabwera pontho, ayi imwe munadzasasanyika pyakudza kwache?

72. Yesu awangisa mkazi wakulamala

72. Yesu awangisa mkazi wakulamala

Luka 13:10-17

Afarisi adathimiza kupokanyisa Yesu. Nsiku inango pakhali mkazi wakulamala m.nyumba yakupemphereramo. Imwe mukukwanisa kumuona m'chithunzithunzi. Iye akhali wakukotama pyaka khumi na pitatu. Yesu adamuwangisa.

Iye adakwanisa kudzongoka pontho! Iye adakuza Mulungu pikulu pene. Anthu adakomerwa pyakwanga. Mbwenye, mkadamu wa kunyumba yakupemphereramo adazhangali thangwi Yesu adachita chakudodomesa chenechi pa Nsiku Yakupuma.

Mafala a Mulungu adalonga kuti munthu aleke phata basa pa Nsiku Yakupuma. Mbwenye Yesu adaphata basa ya Mulungu pidawangisa iye mkazi ule.

73. Msangani wa Phwando Ikulu

73. Msangani wa Phwando Ikulu

Luka 14:15-24

Pa Nsiku inango Yakupuma, Yesu adawangisa nyamatchinjiri. Afarisi adazhangali naye pontho. Tenepo Yesu adaapanga msangani uwu. Munthu wakuveka pyakwanga adasasanya phwando.

Iye adachemera anthu achilemedzo. Kwache, munthu onsene wa iwo adapereka mathangwi akuachimwanisa kwenda kuphwandoko. Iye adalonga kuna anyabasache mbati, "Ndokoni kuzinjira mbamukadze kuphwando kwanga kuno, na anthu akutcherenga na anyakulamala ene." Yesu akhaapanga anthu kuti Afarisi akhali anyakuchemerwa akupambulika kuphwandoko. Iwo akhali akadamu akufunika a chipembedzo, kwache iwo adakhonda kudza kuna Mulungu pakukhulupira Yesu. Iwo nkhabe dzakhala na mbuto kudzulu tayu.

74. Msangani wa kobiri yakutayika

74. Msangani wa kobiri yakutayika

Luka 15:8-10

Afarisi adazhangali thangwi Yesu akhafuna pikulu kukhala na anthu akutcherenga na anyakudawa. Tenepo Yesu adaapanga msangani uwu. Iye adalonga mbati, "Mkazi akhali na kobiri zasiliva khumi mbatayapo ibodzi. Iye adagasa nyale mbasakasaka m'nyumbamo. Pakumalisira pache adaigumana. Iye adakomerwa pyakwanga. Iye adachemera ashamwali ache kudza dzasekera naye pabodzi."

Yesu adalonga mbati, "Ntchibodzibodzi, kudzulu kumbakhala kukomerwa nyakudawa mbodzi angazungunukira kuna Mulungu."

Munthu onsene ngwakufunika kuna Mulungu. Iye ambafuna anthu onsene kuleka pyakudawa pyawo mbadza kuna iye.

75. Msangani wa Mwana wa kwenda na matsanga

75. Msangani wa Mwana wa kwenda na matsanga

Luke 15:11-13

Yesu adapanga Afarisi msangani unango pontho, ule ukhalonga pya mwana ule adabuluka kwawo mbaenda pyache na matsango. Mphale ule adalonga kuna babache mbati, "Ngandipaseni khundu yanga pamfumanu." Baba ule akhali na ana achimuna awiri, tenepo iye adampasa theka ya mfumache. Mphale ule adabuluka mbaenda kakhala kudziko yakutali. Kweneko iye adavunga kobiri zache zonsene na makhaliro akudawika.

76. Mphale wa kwenda na matsanga pakati pa nkhumba

76. Mphale wa kwenda na matsanga pakati pa nkhumba

Luka 15:14-19

Paakumalisira pache, kobiri zache zonsene zidammalira. Mwana wakugalukira ule adasowa chakuti adaye. Iye adapita basa yakudyesa nkhumba. Podi kwene kuti iye akhali na chinthu chakuti adye, kwache iye akhava njala basi. Tenepo iye adatoma kunyerezera pya moyo wache mbalonga yekha ene mbati, "Anyabasa a babanga ana pyakudya. Ndinati ndibwerere kuna babanga mbandikalonga kuna iye kuti.

'Baba ine ndakudawirani. Imwe mwathema nee kundichemerave mwananu tayu. Ndiyeseni pyanu mbodzi wa anyabasanu.'" Tenepo mphale ule adanyerezera pyakubwerera kwa babache.

77. Mphale wa kwenda na matsanga abwerera kwawo

77. Mphale wa kwenda na matsanga abwerera kwawo

Luka 15:20-32

Baba ule adamfuna pyakwanga mphaleyo. Iye akhadikhira mwanache kubwerera basi kwawo. Pidamuona iye mphaleyo kubwerera, iye adava naye nsisi pyakwanga. Iye adathamanga kagumanikana naye. Iye adamtambira mwakukomerwa kukulu. Iye adamtambira ninga mwanache. Ife takhala ninga mwana weneyu. Ife tonsene tabauka kubuluka kuna Babathu wakudzulu. Mulungu akhala ninga Baba. Iye ambafuna mbalekerera munthu onsene wakubweka pyakudawa pyache mbadza kuna iye.

78. Nyakufuma na nyakupemphesa

78. Nyakufuma na nyakupemphesa

Luka 16:19-31

Afarisi akhazonda Yesu, mbwenye iwo akhafuna kobiri pyakwanga. Iwo hakhatsalakana anthu akutcherenga tayu. Tenepo Yesu adaapanga msangani uwu. Pakhali munthu wakufuma pyakwanga ule akhali na mfuma pyakwanga. Pamsuwo pache pakhala nyakupemphesa wakutcherenga.

Iye akhadwala pontho akhava njala, mbwenye nyakufuma ule hakhamphedza tayu. Pidagwanda ndzidzi pang'ono, nyakutcherenga adafa tenepo angelo adamkwata kwenda naye kudzulu.

Kweneko iye adagumana kupuma. Nyakufuma ule adafambo, kwache iye adenda kumbuto yakusanyika pikulu. Iye adakwanisa kuona mbuto yakupuma pontho yakukomerwa, kwache pakhali nkhabe njira yakubuluka kumbuto yakusanyika kwenda kumbuto yakuchemerwa kudzulu ile tayu. Msangani wenewu ukutipanga kuti njira yokha ene yakwendera kudzulu nkhutewera Yesu chinchino pano, m'moyo uno. Lekani dikhira mpakana mufe kuti musake Mulungu. Penepo ndzidzi unadzakhala wamala kale.

79. Yesu alamusa Lazaro kuimfa

79. Yesu alamusa Lazaro kuimfa

Yohani 11:1-44

Ayi imwe mukukumbuka ashamwali ache Yesu, Maria na Marita ale? Iwo akhali na nkhosweawo dzinache Lazaro. Nsiku inango Lazaro adadwala. Yesu hakhali nawo tayu pikhadwala Lazaro, tenepo Yesu mbadzati kudza kuna iye, Lazaro adafa. Anthu adamuikha m'mkhwimba. Iwo adagulung'undisa mwala ukulu kufunga pamsuwopo. Pidagwanda nsiku zinayi Yesu adadza kubanja yeneyo. Maria na Marita adalonga mbati, "Mbuya imwe mbamudakhala kuno, nkhosweathu nee mbadafa tayu."

Yesu adaapanga kuti penepo pene iwo adathema kumkhulupira. Iwo adenda kumkhwimba kule. Yesu adalonga kuna anthu mbati, "Bulusanipo mwalawo." Natenepo iye adachemera mwakugaluza fala mbati, "Lazaro, bulukamo!" Tenepo Lazaro adabulukadi.

Yesu adamulamusa kuimfa. Anthu adadodoma pyakwanga, tenepo anthu azinji adamkhulupira, kwache Afarisi adanyanya kumzonda. Iwo adapangana pya kumpha.

80. Yesu awangisa anyamatanya khumi

80. Yesu awangisa anyamatanya khumi

Luka 17:11-19

Pidamala chitika chakudodomesa chenechi, Yesu adafamba mu Yerusalemu ndzidzi wakumalisa. Amuna khumi adagumanikana naye panjira. Iwo akhali na matanya, tenepo iwo hadadze chifupi na Yesu tayu.

Iwo adaimira pakansinzo pang'ono mbachemera mwakugaluza fala mbati, "Yesu. Mbuya tiverenimbo nsisi ife!" Tenepo Yesu adaawangisa onsenewo mbaagwinya kwawo.

Mbodzi wa iwo adabwerera dzapereka takhuta kuna iye. Yesu adatsukwala thangwi anango afemba ale hadapereke takhuta kuna iye tayu. Munthu akhadabwerera ule akhali okhonda khala Myuda. Iye adapiponya pamanyalo a Yesu mbakuza Mulungu. Tenepo Yesu adalonga kuna iye mbati, "Lamuka ndoko; chikhulupiro chako chakuwangisa."

81. Msangani wa mamfelwa wakupempha mwakukhonda lekeza

81. Msangani wa mamfelwa wakupempha mwakukhonda lekeza

Luka 18:1-8

Yesu ambafuna anthu kupemphera mwakukhonda lekeza, tenepo iye adaapanga msanganiwu. Mtongi wakuipa hadatsalakane pya munthu tayu. Nsiku inango mamfelwa wakutcherenga adadza kuna iye mbalonga mbati, "Nganditongerenimbo mseru wa pakati pa ine na nyamalwanga"

Kwache iye hadautonge tayu. Mkazi ule adadza kuna iye mwakukhonda lekeza. Pakumalisira pache mtongi ule adalonga mbati, "Na thangwi ya kundinyangula kunachita mkaziyu ndinati nditonge mseru wache." Mulungu nkhabe khala ninga mtongi weneyi tayu. Iye ambafuna kuva na kutawira kupemphera kwathu.

Iye anadzachitira chilungamo anache ambabonera ale. Ngakhala mtongi wakusowa chilungamo anachita pya chilungamo pakumalisira pache, tikudziwadi kuti tinakwanisa kunyindira Babathu wakudzulu kutiyang'anira. Tenepo thimizani kupemphera. Mulungu anati akuveni.

82. Mfarisi na Nyakukhomesamsonkho

82. Mfarisi na Nyakukhomesamsonkho

Luka 18:9-14

Anthu anango adava Yesu ale akhatumbama pyakwanga. Iwo akhapinyerezera kuti ngakufunika pyakwanga kupiringana anango. Tenepo Yesu adaapanga msangani uwu wa amuna awiri.

Munthu mbodzi akhali wakupembedza pyakwanga. Iye adanyerezera kuti ngwakufunika pyakwanga kupiringa anango. Iye adenda ku Nyumba ya Mulungu kapemphera, tenepo pikhapemphera iye, adapanga Mulungu pyakulungama kwache. Mulungu hadakomerwe naye tayu. Munthu unango ule adaimira kunduliletu kwa Myumba ya Mulungu mbapemphera mbuti, "Mulungu ndiverenimbo nsisi ine. Ndine nyakudawa." Mulungu adakomerwe naye munthu ule. Yesu adalonga mbati, "Munthu onsene ule anapinyerezera kuti ngwamkulu anadzachepeswa. Munthu onsene ule anapichepesa yekha ene anadzakuzwa."

83. Yesu atsanzayisa piana

83. Yesu atsanzayisa piana

Maliko 10:13-16; Mateyu 19:13-15; Luka 18:15-17

Anthu anango adadza na piana kuna Yesu. Iwo akhafuna kuti iye apisanjike manja. Anyakufunza hadanyerezere kuti ana akhali akufunika tayu, tenepo iwo adaapanga kuti aende pyawo.

"Pilekeni piana pidze kuna ine. Lekani kupikhondesa. Ufumu wa Mulungu ngwa anthu akukhala ninga pianapi."

Anthu ambafuna kutewera Yesu ale athema kumkhulupira. Iwo athema kumnyindira ninga mumbachitira ana kunyindira akuluakulu. Yeneyi ndi njira yokha ene basi yakupitira mu Ufumu wa Mulungu.

84. Yesu na munthu wakufuma

84. Yesu na munthu wakufuma

Maliko 10:17-27; Mateyu 19:16-22; Luka 18:18-23

Mphale unango wakufuma adadza kuna Yesu. Iye adavunza Yesu mbati, "Ndichitenji kuti nditambire moyo okhonda mala? Munthu wakufuma ule akhali wadidi mbapiyesera kukoya matongero onsene a Mulungu. Mbwenye Yesu adalonga kuna iye mbati, "Chasala na iwe ntchinthu chibodzi chene basi.

Kagulise pinthu pyonsene pina iwe mbukapereke kobirizo kuna anyakutcherenga, tenepo mfuma unadzakhala nayo kudzulu. Natenepo idza unditewere."

Munthu ule adenda wakutsukwala, thangwi iye hadafune kutaya mfumache ile tayu. Iye hadakwanise kunyindira Yesu kuti anampasa moyo okhonda mala tayu. Yesu adatsukwalambo, thangwi iye adamfuna pyakwanga mphale ule.

85. Msangani wa anyabasa m’munda wa mphesa

85. Msangani wa anyabasa m’munda wa mphesa

Mateyu 20:1-16

Ayi imwe mwayesera kutewera Yesu? Mfupo wache ngwanji unadikhira imwe kuutambira kuna iye? Yesu adaapanga msangani uwu.

Mwenechiroache munda akhapagali anyabasache. Anango a iwo akhaphata basa nsiku yonsene, tenepo iye adaapasa pyonsene pidathema iwo kutambira pile.

Anango a iwo adaphata maora akuchepa mbwenye iye adaapasa ninga mudatambirira anango adaphata basa nsiku yonsene ale.

Ale adaphata basa nsiku yonsene adadungunya. Mwenechiroache mundu adalonga kuna iwo mbati, "Ine sidakuberani tayu. Ine ndina utongi wakuchita pinafuna ine na kobiri zanga chita bivu thangwi ndine wakufewa manja!"

Mulungu akhala ninga tenepo. Iye ngwakufewa manja. Iye anakwanisa kupereka moyo okhonda mala kuna munthu onsene. Ife nkhabe kuutambira pakuphata basa mwakuwangisa tayu.

86. Boliboli wakupemphesa awangiswa ku Yeriko

86. Boliboli wakupemphesa awangiswa ku Yeriko

Luka 18:35-43; Maliko 10:46-52; Mateyu 20:29-34

Pikhaenda Yesu ku Yerusalemu, adenda kuluwani ya Yeriko. Kweneko Boliboli wakupemphesa dzinache Batimeo adakhala m'khundu wa njira.

Pikhagwanda Yesu, Batimeo akhalira mwakugaluza fala mbati, "Yesu Ndiverenimbo nsisi ine."

Yesu adaimira mbalonga kuna Batimeo mbati, "Na thangwi yakuti iwe wandikhulupira, ine ndinati ndikuwangise." Kabodzi kene Batimeo adakwanisa kuona.

87. Yesu na Zakeo

87. Yesu na Zakeo

Luke 19:1-10

Muluwani ya Yeriko monthomo mukhali nyakukhomesa msonkho dzinache Zakeo. Iye akhali wakuvira pyakwanga mbafuna kuona Yesu, kwache iye hakwanise kumuona tayu, thangwi penepo pakhali anthu azinji pyakwanga. Tenepo iye adakwira m'muti pikhagwanda Yesu na penepo.

Yesu adaona Zakao m'muti mbalonga kuna iye mbati, "Tchitha, lero ndinati ndikakhale kumusa kwako." Anthu adadodoma, thangwi iwo akhapidziwa kuti Zakeo akhali munthu wakuipa akhabera anthu ule. Mbwenye Zakeo adamtambira Yesu na kukomerwa kukulu. Iye adanyerezera kusanduza moyo wache mbaleka makhaliro ache akuipa ale. Tenepo Yesu adalonga mbati, "Lero chipulumuso chafika m'nyumba muno; thangwi ndadza dzasaka na kupulumusa anyakutayika ale." Imwe mungatambira Yesu m'moyo mwanu, imwe mwatambira chipulumuso.

88. Yesu apita mu Yerusalemu

88. Yesu apita mu Yerusalemu

Maliko 11:1-11; Mateyu 21:1-11, 14-17; Luka 19:29-44; Yohani 12:12-19

Yesu adenda ku Yerusalemu. Kunja kwa mzinda, anyakufunzache adagumana mwanabulu kuti iye apakirepo. Anthu anango adaona Yesu apakira pabulu mbanyerezera kuti iye akhadza ninga mfumu wawo. Iwo adenda naye mumzinda uku akukhuwa mbati, "Mulungu mbalemedzwe, nyakutsanzaya ndi mfumu anadza na dzina ya Mbuya." Pana anthu azinji ale ambatambira Yesu ninga tenepa.

89. Yesu achenesa Nyumba ya Mulungu

89. Yesu achenesa Nyumba ya Mulungu

Maliko 11:15-18; Mateyu 21:12-13; Luka 19:45-48

Pikhali iye mu Yerusalemi, Yesu adapita m'Nyumba ya Mulungu. Iye adaona kuti anthu anango akhaipisa Nyumba ya Mulungu. Iwo akhagulisa nyama zakupekera nsembe mwenemo, kwache iwo akhabera pontho anthu. Tenepo iye adagadabula mathebulu awo mbaathamangisamo. Yesu adalonga mbati, "Nyumbanga inadzachemerwa nyumba yakupempherera madzinza onsene, mbwenye imwe mwaisandusa nyumba yakubisaliramo mbava." Akadamu achipembedzo adachita naye mantha. Iwo adanyerezera pyakumpha.

90. Msangani wa anyantchoche akuipa

90. Msangani wa anyantchoche akuipa

Maliko 12:1-12; Mateyu 21:33-41; Luka 20:9-16

Yesu adafunzisa anthu m'Nyumba ya Mulungu. Iye adalonga msangani wenewu mwakupokanyisana na akadamu a chipembedzo. "Munthu unango adalima munda wa mpesa. Iye adaubwerekesa munda ule kuna anyantchoche. Kubuluka penepo iye adenda pyache. Pa ndzidzi wakuvuna iye adatuma nyabasache kuti akakwate kupagalwi kwache. Mbwenye anyantchoche ale adammenya nyabasa ule mbamgwinya chimanjamanja. Mwenechiro ule adatuma anyabasa anango kuti akatambire kupagalwi kwache.

Anyantchoche ale adamenya anango a iwo. Anango adaapha. Pakumalisira pache munthu ule adatuma mwanache ule adamfuna pyakwanga. Mbwenye anyantchoche ale adampha. Ayimwenechiro munda ule anadzachitanji? Iye anadzapha anyantchoche ale mbadzabwerekesa mundawo kuna anango."

Akadamu akuipa akhali ninga anyantchoche a m'munda mule. Iwo hadamfune Mulungu tayu. Iwo adakhonda kutambira anyamphangwache, pontho iwo akhafuna kupha Yesu.

91. Kupereka msonkho kuna Mfuma wa Roma

91. Kupereka msonkho kuna Mfuma wa Roma

Maliko 12:13-17; Mateyu 22:15-22; Luka 20:20-26

Akadamu a Chiyuda adatuma anthu kayesa Yesu. Iwo akhafuna kuti Iye alonge chakuipa kupokanyisana na boma. Pandzidzi wenewo, mfumu akhachemerwa Kaisara. Anthu enewa adamvunza Yesu mbati, "Ayi mphyakuthema kupereka msonkho kuna Kaisara?" Yesu adatawira mbati, "Perekani pyache pya Kaisara kuna Kaisara, pontho kaperekeni kuna Mulungu pyache pya Mulungu." Yesu adatawira mavunzo awo akunensa ale, tenepo iwo adachimwana kumpambizira.

92. Chakupereka cha mamfelwa wakutcherenga

92. Chakupereka cha mamfelwa wakutcherenga

Maliko 12:41-44; Luka 21:1-4

Nsiku inango Yesu akhakhala m'Nyumba ya Mulungu. Iye akhayang'ana anthu mwenemo. Iye adaona anthu akufuma akupereka kobiri zizinji. Tenepo mamfelwa wakutcherenga adadzambo mbapereka pikobiri piwiri. Kabodzi kene, Yesu adachemera anyakufunzache, mbalonga kuna iwo mbati, "Mwaona mkazi wakutcherengayu/ Iye aikha pizinji m'chakuikhiramo kobiri kupiringana anango onsene. Iwo apereka pyache pyonsene pikhali na iye."

93. Yesu afunzisa pya ndzidzi wakumalisa

93. Yesu afunzisa pya ndzidzi wakumalisa

Mateyu 24:1-14; Maliko 13:1-13; Luka 21:5-19

Nyumba ya Mulungu idamangwa mwakubalika pyakwanga. Anyakufunza adanyerezera kuti pikhali pyakudodomesa pyakwanga. Mbwenye Yesu adaapanga kuti Nyumba ya Mulunguyo inadzavungwa. Iye adaapanga pya pidzindikiro pinafuna dzaoneka pandzidzi wakumalisa. Panadzakhala nkhondo, njala zakugoswa na piteketeke.

Anthu azinji ambakhulupira Yesu ale anadzabonereswa mbadzahiwa. Chidzindikiro chinango chinafuna dzaoneka pandzidzi wakumalisa ntchakuti Mphangwa Zadidi zakulonga pya Ufuma wa Mulungu zinadzalalikwa padziko yonsene yapansi.

Penepo mamalisiro anadzafika.

94. Msangani wa amiyali khumi

94. Msangani wa amiyali khumi

Mateyu 25:1-13

Yesu adapanga anyakufunzache msangani wa amiyali khumi. Iwo akhadikhira phwando ya kukazhali kuti itome. Ashanu a iwo akhali anzeru, mbwenye ashanu akhali akupupwa. Nyakukazhali akhadikhirwa kudza na mosiku, kwache amiyali ashanu akupupwa ale hadakwate mafuta anyale zawo tayu.

Iwo adenda kagula mafuta. Pikhadenda iwo, phwando ya kukazhali idatoma.

Pidabwerera iwo, iwo adachemera mbati, "Tifungulureni msuwo!" Mbwenye munthu unango m'bwalomo adalonga mbati, "Ine sinakudziwani tayu." Tenepo iwo hadakwanise kupita m'phwandomo tayu. Msangani wenewu ukhalonga pinthu pyakufunika pyakwanga.

Yesu anadzabwerera pontho pandzidzi wakumalisa. Iye anadzabwera mwakututumusa. Anthu anango anadzakhala akusasanyika. Iwo anadzapita mu Ufuma wa Mulungu pabodzi pene naye, Anango anadzasiyiwa kunja kwenda na kwenda. Yesu adalonga mbati, "Natenepo khalani m'maso. Imwe nkhabe dziwa ndzidzi wa kudza kwanga pontho tayu."

95. Msangani wa anyabasa atatu

95. Msangani wa anyabasa atatu

Mateyu 25:14-30

Yesu adaapanga pontho msangani unango. Munthu unango wakufuma adenda pa ulendo. Iye adachemeresa anyabasache. Iye adaapasa kobiri zache kuti aganyali nazo. Awiri a anyabasa ale adachita malonda na kobiri zile. Iwo adanyalira mbuyawo kobiri zinango zakuthimizira. Nyabasa unango ule hadachite nazo pinthu kobiri zile tayu. Iye adazikumbira pansi. Tenepo mbuyawo ule adabwerera.

Iye adalonga kuna anyabasa adamganyalira kobiri zizinji ale mbati, "Mwachita pyadidi. Imwe ndimwe anyabasa adidi." Iye adaapasa mfupo wadidi. Mbwenye, iye adazhangalira nyabasa wakupolola ule. Iye adamponyera kunja. Mulungu atichitisa tonsenefe kukwanisa kuchita pinthu. Ife tathema kupiphatisa basa kutumikira napyo iye pontho tisasanyike pya kudza kwache pontho.

96. Msangani wa mabira na mbuzi

96. Msangani wa mabira na mbuzi

Mateyu 25:31-46

Yesu akufuna kuti tisasanyike pya kudza kwache. Nsiku inango iye anadzabwera na chilemedzo chikulu pabodzi pene na angelo onsene akudzulu. Iye anadzatonga mseru amuna na akazi onsene. Iye anadzakhala ninga makabuswa ule ambakhetha mabira pakati pa mbuzi. Iye anadzakhetha anthu ambachita pyakulungama ale pakati pa anthu ambachita pyakuipa ale. Anthu akulungama ambakhulupira Yesu ale anadzatambira moyo okhonda mala mu Ufuma wa Mulungu. Anangombowo anadzaenda ku kuvungika kokhonda mala.

97. Yesu adzozwa mafuta ku Betania

97. Yesu adzozwa mafuta ku Betania

Maliko 14:1-9; Mateyu 26:6-13; Yohani 12:2-8

Yesu adabuluka mu Yerusalemu mbaenda ku Betania. Mawulo enewo iye adenda kuphwando. Aiy imwe mukukumbuka Lazaro, adalamusa Yesu kuimfa ule?

Nyamayingache, Maria, akhali na mtete wa mafuta akununkhira pyakwanga. Iye adakhuthulira mafutawo pana Yesu. Penepo pakhali nyakufunza dzinache Yudasi Iskarioti. Pidaona iye penepi, adazhangali. Iye adalonga mbati, "Thangwi yache ninji iye akuvunga mafuta akununkhirawa?" Mbwenye Yesu adalonga mbati, "Mlekeni pyache."

Mafutawa ngakusasanyikira nsiku ya kuikhwa kwanga m'masiye." Thangwi iye akhapidziwa kuti akadamu akhasasanya pyakumpha chinchino pano.

98. Yudasi Iskarioti apereka Yesu

98. Yudasi Iskarioti apereka Yesu

Maliko 14:10-11; Mateyu 26:14-16; Luka 22:3-6

Pidamala penepi, Yudasi adenda kuna anyansembe a Chiyuda. Iye adampereka Yesu. Iye adapipereka kaathonyeza kumbuto kule kunakwanisa iwo kamanga Yesu, towera akakwanise kumpha. Iwo adapereka kuna Yudasi kobiri zasiliva makumatatu kuti achite penepi. Kwache Yesu akhapidiziwa pidachita Yudasi pile.

99. Yesu asambisa manyalo a anyakufunza ache

99. Yesu asambisa manyalo a anyakufunza ache

Yohani 13:1-17; Luka 22:7-30

Anyakufunza adagumana subi ya padzulu mu Yerusalemu. Kweneko iwo adasasanyika kuchita phwando ya Paska. Pandzidzi wa phwando iwo adatoma kupokanyanyisana unango na mwanzache. Iwo akhapokanyisana pyakuti mkululetu mbani.

Yesu adalamuka kubuluka pameza pale. Iye adakwata madzi na chitambayi mbasambisa manyalo a anyakufunzache onsene ale. Iye adalonga kuna iwo mbati, "Ine ndine Mbuya pontho Mfunzisi wanu, kwache ine ndakusambisani manyalo. Imwe mwathema kusambisanambo manyalo unango na mwanzache. Yesu akhafuna kuonesa anyakufunza ale kuti wamkulu mbani mu Ufumu wa Mulungu. Ngule ana mtima wakutumikira mwanzache."

100. Chifunziso cha pa Kumenya Mkate kudachita Mbuya

100. Chifunziso cha pa Kumenya Mkate kudachita Mbuya

Maliko 14:22-25; Mateyu 26:26-29; Luka 22:17-20

Kale kene Yesu mbadzati khala mu Israeli, Ayuda (penu Aisraeli) akhali mabitchu kuna anyamalwawo. Pa phwando ya Paska Ayuda akhakumbuka mule mudaapulumusira Mulungu kubuluka ku ubitchu. Yesu adapereka kuna anyakufunzache chinthu chinango kuti achikumbuke.

Pikhapereka iye mkate kuna anyakufunzache, iye adalonga kuna iwo mbati, "Enewa ndi manungo anga." Pidapereka iye khomitcho, Iye adalonga mbati, "Chenechi ntchiropa changa. Icho chaperekwa thangwi ya imwe, kuti pyakudawa pilekererwe. Chitani penepi kukumbuka ine." Yesu adapereka kuna anyakufunzache njira yakumkumbuka nayo angafa. Iye adaapanga thangwi idathemera iye kufa. Imfa yache ikhali nsembe yakuperekwa kulekerera pyakudawa pya anthu onsene. Iye adafa towera tipulumuke kubuluka pa ubichitu, pyakudawa na imfa.

101. Chifunziso cha Mpesa Chadichadi

101. Chifunziso cha Mpesa Chadichadi

Yohani 15:1-17

Paphwando ya Paska, Yesu adafunzisa anyakufunzache pinthu pizinji. Iye adalonga mbati, "Ine ndine Mphesa. imwe ndimwe nthambi. Ngakhala munthu anakhala muna ine, iye anadzabala nsapo zizinji." Penepi pikulonga kuti Mulungu akhala ninga nyakulima m'munda wamphesa. Yesu ndi mphesa. Anyakumtewerache akhala ninga nthambi. Ngakhala iwo anatambira mphamvu kubulukira kuna Yesu nsiku na nsiku, iwo anadzabalira nsapo Mulungu. Nsapo zamphesa wa Mulungu nkhufunana - kumfuna Mulungu na kuafuna anthu anango. Yang'anani m'chithunzithunzi. Anthu anango nkhabe dzabala nsapo tayu, tenepo Mulungu anadzaagwanda pamuti wamhpesa. Iwo anadzaponywa kunja mbapitswa pamoto ninga nthambi zakusowa basa.

102. Yesu apemphera m’Getsemani

102. Yesu apemphera m’Getsemani

Maliko 14:32-42; Mateyu 26:36-46; Luka 22:39-46

Yesu adadziwa kuti ndzidzi ukhadakwana wakuti iye afe. Iye adapempherera anyakufunzache. Iye adapempha Mulungu kuti aapase mphamvu pandzidzi wa nyatwa. Tenepo Yesu na anyakufunzache khumi na mbodzi adenda kumunda wa Getsemani.

Ukhali mosiku pyakwanga. Yesu adapanga atatu a anyakufunzache kuti akhale m'maso.

M'chithunzithunzi munakwanisa kuona Yesu akupemphera yekha ene. Iye akhasanyika pikhulu pene mumtima mwache. Iye adapidziwa kuti athema kusanyika mbafa. Iye adapempha Mulungu kuti ampase mphamvu kuchita pinthu pikhafuna Mulungu. Mbwenye pikhali Yesu kupemphera, anyakufunzache adagona chitulo.

103. Yesu amangwa

103. Yesu amangwa

Maliko 14:43-50; Mateyu 26:47-56; Luka 22:47-53; Yohani 18:1-12

Tenepo Yudasi Iskarioti adadza ku Getsemani. Iye adatsogolera mwinji udatumwa na akadamu ale. Iwo akhaphatira pigomba na matalasada m'manja mwawo. Iye adapanga amuna ale mbati, "Munthu anakampsompsona ineyo, ngweneyo ene anafuna imwe; mmangeni." Yudasi adamwenyika Yesu mbampsompsona. Tenepo anyakulondali a ku Nyumba ya Mulungu adamphata Yesu mbammanga. Anyakufunzache adachita mantha. Iwo adasiya Yesu mbathawa.

104. Yesu atongwa mseru pamaso pa Nyansembe Wamkulu

104. Yesu atongwa mseru pamaso pa Nyansembe Wamkulu

Maliko 14:53-65; Mateyu 26:57-68; Luka 22:54-65; Yohani 18:12-14, 19-23

Anyakulondali adamanga Yesu mbamkwata kwenda naye kuna akadamu a Chiyuda. Akadamu na anyansembe adamvunza Yesu. Iwo adagumana anthu kuti apambizire Yesu. Kwache pikhalonga iwo pile pidaphatizane tayu.

Tenepo Nyansembe Wamkulu adalonga mbati, "Ayi iwe ndiwe Khristu Mwana Mulungu? Yesu adatawira mbati, "Ndine pano." Iwo adammenya mbalonga kuti iye athema kuphiwa, thangwi iye adalonga kuti ndi Mwana Mulungu.

105. Peturo akhonda Yesu

105. Peturo akhonda Yesu

Maliko 14:66-72; Mateyu 26:69-75; Luka 22:54-62; Yohani 18:15-18, 25-27

Pidakwata anyakulondali a ku Nyumba ya Mulungu Yesu, Peturo akhamtewera m'nduli. Iye adapita muchimtalo cha nyumba ya Nyansembe Wamkulu. Iye akhafuna kuona kuti ninji chikhafuna chitika kuna Yesu.

Nyabasa wachitsikana adamuona mbalonga mbati, "Iwe ukhali na Yesu." Mbwenye Peturo adatuna. Iye akhachita mantha. Iye adalonga katatu kuti Yesu hanamdziwa tayu.

Kabodzi kene dzongwe adalira. Peturo adakumbuka pidalonga Yesu kuna iye pa Phwando ya Paska pile kuti:"Dzongwe mbadzati lira kawiri, unati udzandikhonde katatu." Tenepo Peturo adatsukwala pikulu pene kuti iye adakhonda Yesu. Iye adabuluka panja mbakalira pikulu pene.

106. Yesu atongwa mseru pamaso pa Pilato

106. Yesu atongwa mseru pamaso pa Pilato

Maliko 15:1-15; Mateyu 27:11-26; Luka 23:1-25; Yohani 18:28 - 19:15

Anyansembe adanyerezera kuti Yesu adathema kuphiwa. Kwache hakhatawiriswa kupha munthu na mbodzi ene tayu, tenepo iwo adatumiza Yesu kuna Mkulu wa Boma ya Chiroma. Dzinache akhali Pilato. Iye akhali na utongi kutonga kuti munthu aphiwe. Ayuda akhafuna kuti Pilato atonge kuti Yesu aphiwe, mbwenye iye adalonga mbati, "Ine nkhabe kugumana thangwi yakumphera nayo tayu." Anyankhondo adammenya Yesu. Iwo adasasanya chipewu chaminga mbachivazika mumsolo mwache.

Iwo adamseka mbamthula kuti ndi Mfumu wa Ayuda. Pilato akhafuna kusudzula Yesu, mbwenye anthu adakhuwa mbati, "Mkhomereni pamtanda! Mkhomereni pamtanda!" Pilato adagopa kuti mwinango panalamuka chimpiningu, tenepo iye adachita pikhafuna anthu pile. Iye adatonga kuti Yesu aphiwe.

107. Yesu aenda kakhomerwa pamtanda

107. Yesu aenda kakhomerwa pamtanda

Yohani 19:16-17; Luka 23:26-33; Maliko 15:20-23; Mateyu 27:31-34

Anyankhondo adakwata Yesu mbaenda naye kampha. Iwo adamthukulisa mtanda. Akazi a mu Yerusalemu adalirira Yesu. Iwo onsene adenda kumbuto inango ya kunja kwa mzinda yakuchemerwa Gologota, nkhulonga kuti mbuto ya Chibade cha msolo.

108. Yesu akhomerwa pamtanda

108. Yesu akhomerwa pamtanda

Maliko 15:25-39; Luka 23:33-46; Mateyu 27:35-50; Yohani 16:19-30

Anyankhonda adakwata nguwo za Yesu. Iwo adamkhomera pamtanda mbamsiya penepo kuti afe. Mbava ziwiri zidakhomerwambo m'khundu mwache. Maora matatu, pakhali mdima ukulu padziko yonsene.

Pidagwanda maora matanthatu Yesu adachemera pamtanda pale mbati, "Pyamala." Tenepo iye adapereka mzimu wache mbafa. Thubu wa Chiroma adadodoma mbalonga mbati, "Munthuyu akhalidi Mwana Mulungu."

109. Yesu aikhwa m’masiye

109. Yesu aikhwa m’masiye

Maliko 15:42-47; Mateyu 27:57-66; Luka 23:50-56; Yohani 19:38-42

Pakhali nyakufunza unango wa Yesu dzinache Yosefe wa ku Arimatea. Iye akhali munthu wakufuma. Iye akhadasasanya masiye achinchino m'munda chifupi na pa Gologota. Nikodemu (munthu adadza kuna Yesu na mosiku ule) adaphed Yosefe mbatchithisa mtembo wa Yesu pamtanda. Iwo adagonesa mtembo ule m'masiye achinchino mbagulung'undisa chimwala chikulu kufunga nacho pamsuwo wa masiyewo.

Kubuluka penepo Pilato adatuma anthu kalondali masiyewo. Iye hadafune kuti mtembowo ubiwe na munthu na mbodzi ene tayu.

110. Akazi kumasiye

110. Akazi kumasiye

Mateyu 28:1-7

Pidagwanda nsiku zitatu pidafa Yesu, chinthu chakudodomesa chidachitika. Mngelo adaoneka ya Yesu. Padachitika chiteketeke chikulu.

Mngelo adagulung'undisa chimwala kuubulusa pamsuwo wa masiye pale mbakhala pachimwalapo. Anyankhondo adachita mantha mwakuti adakomoka.

Akazi awiri akhatewera Yesu ale adenda kayang'ana kumasiyeko. Mngelo adalonga kuna akazi ale mbati, "Lekani chita mantha. Yesu hali muno tayu. Ndokoni kapangeni anyakufunzache kuti iye alamuka kuimfa."

111. Peturo na Yohani aenda kumasiye

111. Peturo na Yohani aenda kumasiye

Yohani 20:1-9; Luka 24:1-12

Akazi ale adathamanga mbakapanga anyakufunzache, kwache iwo hadaakhulupire tayu. Tenepo Peturo na Yohani adathamanga kumasiye kule. Iwo adagumana kuti mtembo wa Yesu nkhabemo.

Nguwo zidafinikizwa iye zikhali gwenjere m'masiyemo, mbwenye mtembo wa Yesu ukhali nkhabemo. Nkhabe munthu na mbodzi ene akhasakhuya nguwozo tayu.

Tenepo Yohani adapidziwa mbakhulipira. Iye adadziwa kuti Yesu hakhadafa tayu. Iye akhadalamuka kuimfa!

112. Yesu aonekera kuna Maria Magadalena

112. Yesu aonekera kuna Maria Magadalena

Yohani 20:10-18

Mbodzi wa akazi dzinache Maria Magadalena adakhala kumasiye. Iye akhalira. Tenepo iye adayang'ana m'masiyemo mbaona angelo awiri. Iwo adalonga kuna iye mbati, "Watani unalira?"

Vumbuvumbu Yesu ene adaonekera. Maria hadadziwe kuti akhali Yesu tayu. Iye akhanyerezera kuti akhali nyakulima ule akhadakwata mtembo wa Yesu. Iye adalonga mbati, "Ngandipangeni kumbuto kwamuikha imwe." Tenepo Yesu adalonga kuna iye mbati, "Maria!" Kabodzi kene iye adadzindikira fala ya Yesu mbadziwa kuti iye akhalidi Yesu.

113. Yesu panjira ya ku Emausi

113. Yesu panjira ya ku Emausi

Luka 24:13-35; Maliko 16:12-13

Nsiku yeneyo anyakufunza awiri adabuluka ku Yerusalemu kwenda ku Emausi. Iwo adatsukwala pyakwanga pene mbalonga pya imfa ya Yesu. Vumbuvumbu Yesu akhatsagana nawo. Yesu akhafamba nawo kwache iwo hadamdziwe kuti iye akhali ani tayu. Iye akhalonga nawo mbalonga mwakuveka thangwi idathemera Khristu kufa.

Kabodzi kene iwo adadzindikira kuti mlendo ule akhali Yesu ene. Tenepo iye adabisika pamaso pawo.

114. Yesu aonekera kuna anyakufunzache

114. Yesu aonekera kuna anyakufunzache

Yohani 20:19-23; Maliko 16:14; Luka 24:36-43

Anyakufunza awiri ale adathamanga kubwerera ku Yerusalemu. Iwo adapanga anyakufunza anango ale mbati, "Yesu tamuona!" Iwo mbali mkati kulonga, kabodzi kene Yesu adaimira pakati pawo. Iwo onsene adadodoma mbachita mantha pikulu pene. Iye adalonga mbati, "Mtendere ukhale namwe." Iye adaaonesa madazwi a mapedego m'manja na m'miyendo mwache. Iwo adapidziwadi kuti iye akhali Yesu pontho onsene mbakwanisa kuona kuti akhalidi na moyo.

115. Yesu aonekera kuna Tomasi

115. Yesu aonekera kuna Tomasi

Yohani 20:24-31

Pidaonekera Yesu, nyakufunza unango dzinache Tomasi hakhali pabodzi na anyakufunza anango ale tayu. Iwo adampanga kuti Yesu ana moyo, kwache iye hadaakhulupire tayu.

Pidagwanda dimingu ibodzi, onsene ale adagumanyikana pabodzi. Tomasi akhali nawo penepo. Misuwo yonsene idamalwa fungwa mwadidi, thangwi iwo akhachita mantha na Ayuda.

Ndzidzi wenewu Yesu adaonekera kuna iwo onsene. Tenepo na Tomasi enembo adakhulupira. Iye adagodama pamaso pa Yesu mbalonga mbati, "Mbuya pontho Mulungu wanga!"

116. Yesu aonekera m’Galilea

116. Yesu aonekera m’Galilea

Yohani 21:1-14

Anyakufunza anango adabwerera ku Galilea. Mosiku unango iwo akhapha nsomba kwache iwo hadaphe na chinthu chene tayu. Pidachita dzuwa bulukeni, iwo adaona munthu aimira pagombe. Iye adaachemera mbati, "Gweserani makokotanuwo kukhundu ya madyo ya mwadiya, tenepo munati mpuhe nsomba." Iwo adachitadi pidaapanga iye pile natenepo adapha nsomba zizinji pyakwanga. Kabodzi kene iwo adaziwa munthu adaimira pagombe ule kuti akhali Yesu.

Iwo adapandiza nsomba zawo zile pagombe. Iwo adalonga na kudya pabodzi na Yesu ule adaapanga pyathema iwo kuchita.

117. Yesu atuma anyakufunzache

117. Yesu atuma anyakufunzache

Mateyu 28:16-20; Mabasa a Anyakutumwa 1:3-8; Luka 24:44-49

Ndzidzi unango Yesu adaoneka kuna anyakufunzache akupambulika khumi na mbodzi ale. (Iwo akuoneka m'chitunzithunzimu). Iye adalonga kuna iwo mbati, "Mulungu andipasa utongi onsene kudzulu na padziko yapansi.

Imwe mwathema kwenda kuna anthu a madzinza onsene kuachitisa kukhala anyakufunzanga. Abatizeni na dzina ya Baba, Mwana, na Mzimu Wakuchena. Afunziseni kuvera ine. Ine ndili namwe mpakana kumala kwa dziko yapansi."

118. Yesu akwatwa kwenda kudzulu

118. Yesu akwatwa kwenda kudzulu

Mabasa a Anyakutumwa 1:6-12; Luka 24:50-53

Yesu adaimira paphiri kunja kwa mzinda wa Yerusalemu. Tenepo anyakufunzache adamuona akwenda kudzulu m'makole. Angelo awiri adaoneka penepo. Iwo adalonga kuna anyakufunzache ale mbati, "Yesu onthoyu anadzabwera pontho ninga montho mwamuonera imwe kwenda kudzulu." Anyakufunza ale adabwerera ku Yerusalemu. Kweneko Iwo adaikhirira nsiku khumi. Iwo akhagopa Ayuda. Mbwenye pidagwanda nsiku zenezo, Mulungu adatumiza Mzimu Wakuchena pana iwo. Iwo hadachiteve mantha tayu. Iwo adenda mbatoma kupanga anthu konsene kwene pya Yesu.

Anthu azinji adakhulupira mbabatizwa. Mwenemu ndi mule mudatomera Mpingo wa Chikhristu.

119. Yesu akhala kumadyo kwa Mulungu kudzulu

119. Yesu akhala kumadyo kwa Mulungu kudzulu

Maliko 16:19; Aheberi 7:23-27

Anyakufunza adamuona Yesu akwenda kudzulu. Iye ana moyo kudzulu lero. Mafala a Mulungu ambatipanga kuti iye akhala kumadyo kwa Mulungu.

Yesu ambava kupemphera kwa anthu onsene ambamkhulupira ale. Iye ambalonga kuna Mulungu m'mbuto mwathu. Mzimu wache Wakuchena ambatitsogolera mbatiphedza m'moyo wathu uno. Manungo athu nsiku inango anadzafa, mbwenye tinadzalamuka pontho na moyo na manungo achinchino, ninga montho mudachitira Khristu kufa mbalamuka pontho na moyo. Ife tinadzakhalambo na Mulungu kudzulu. Mbwenye anthu onsene ambakhonda khulupira Yesu ale, anadzalekaniswa kuna Mulungu kwenda na kwenda. Mafala a Mulungu ambathula mbuto yeneyi gehena. Ayi imwe nkhabe funa kudza kuna Yesu chinchino pano? Mpempheni kuti alekerere pyakudawa pyanu. Pemphani Mzimu Wakuchena kuti adze pana imwe. Lekani moyo wakukhumba makhaliro akuipa. Mzimu Wakuchena akufuna kukupasani moyo wachinchino. Wenewu ndi moyo okhonda mala, wakukomerwa pontho wamtendere pabodzi na Mulungu.

120. Yesu anati abwere pontho

120. Yesu anati abwere pontho

Chidziwiso 1:7-8; 1 Atesalonika 4:13-18

Nsiku inango Yesu anati abwere pontho Padziko yapansi m'makole. Iye anadzatonga na mtendere anthu onsene ambamkhulupira ale. Yesu si munthu ene pyache, penu mprofeti wa Mulungu tayu. Iye ndi Mwana wa Mulungu. Iye ambationesa kuti Mulungu akhala ninganji. Yesu akhalipo kale pakutomaletu, iye ana moyo lero, pontho iye anadzakhala na moyo kwenda na kwenda. Yesu angadzabwera pontho padziko yapansi, Satana, imfa, na pyakuipa pinadzakundwa kwenda na kwenda.

Natenepo, tendeni timfune, kumvera na kupembedza Mbuya Yesu. Iye ndi Khristu wamoyo.

Mafala akumalisa nawo

Mafala akumalisa nawo

Luka 11:13; Mabasa a Anyakutumwa 2:38

Ashamwali, Yesu Khristu ambatifuna tenepo iye akufuna kutipasa moyo okhonda mala.

Iye adatchunyuswa thangwi ya pyakudawa pyathu. Kwache ife tathema kukhulupira.

Ife tathema kumpempha kuti alekerere pyakudawa pyathu. Imwe munakwanisa kulonga na Mulungu kudzera muna kupemphera. Iye anadzakuvani. Pempherani tenepo, "Mbuya, ine ndine nyakudawa. Ndikufuna kuti mulekerere pyakudawa pyanga. Ndinapereka takhuta thangwi yakufa ninga nsembe kulekerera pyakudawa pyanga. Ndinapereka takhuta thangwi yakulamuka kwanu kuimfa, towera ine ndikhale na moyo kwenda na kwenda. Tumizani Mzimu wanu Wakuchena m'moyo mwanga. Ndiphedzeni kukulemedzani. Mulungu wakuonadi ndimwe ene basi."

Mulungu anadzapasa Mzimu wache Wakuchena kuna anyakumpempha. Mwenemu ndi mule mumbasandukira munthu kukhala mkristu. Akhristu ambabatizwa kuonesa kuna anango kuti iwo mbakutewera a Yesu. Iwo athema kuleka moyo wakukhumba pyakuipa, pontho iwo athema kuchita pinthu pinafuna Mulungu pile. Njira za Mulungu ndi njira za Khristu wamoyo. Iye ene ndiye ambadzesa kukomerwa na mtendere pobodzi na Mulungu kuzulu kwenda na kwenda.

Informazioni correlate

"The Living Christ" audio-visual - This comprehensive audio visual uses 120 pictures to give a more in depth view of the life and ministry of Jesus.

How to use GRN Audio visual resources - 1: Sharing the Gospel made easy - This article gives an introduction to some of the many different ways the GRN audio visual resources can be used in ministry.

How to use GRN Audio visual resources - 2: Going Deeper - This article gives further explanation of how people learn from the stories, and why the stories do not have a lot of commentary.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach