Pagkatapos Nimo Magsarig

Grandes lignes: On recognising the enemy and resisting him. Need of living by God's Word, avoiding evil, confessing sin and walking in obedience. Materialism a danger. Trials and suffering allowed to strengthen us.

Numéro de texte:236
Langue:Hanunoo
Thème:Materialism; Cleanse, purify; Separation from sin; Love of God; Temptation; Spiritual Growth; Satan (the devil)
Audience:New Christian
Style:Monolog
Genre:Bible Stories & Teac
Compréhension:Simple
Objectif:Teaching
Citation biblique:Paraphrase
Statut:Approved

Les scripts sont des directives de base pour la traduction et l'enregistrement dans d'autres langues. Ils doivent être adaptés si nécessaire afin de les rendre compréhensibles et pertinents pour chaque culture et langue différente. Certains termes et concepts utilisés peuvent nécessiter plus d'explications ou même être remplacés ou complètement omis.

Corps du texte

Mga patar ari, Kita man harampangan tungkol sa mangyari pagkatapos kita nagtanggap sa Panginoong Hisus Sa umpisa bilang titanan bagay nangyari sa kanta buhi bilang magpaangay sa tanan mayad.
Masulong gid kita bilang udyemay daut mangyari sa kanta. Dapat ay pagkatapos naintidihan ye nita, may imaw waya kita mabisog pagkalaban. Inda ay labang. Imaw diman ti kalaban Diyos ag kanta diman kalaban.

Ti labang pirmi gid magtukso magbuwat daut laban sa mga anak Diyos. Pagtuksuhon diman niya kita, pagdayaon diman kita nu kita mag buwat daut hamapay kita umarayo ginan sa Diyos. Siya ti hari kapudilan, magdaya, ag magbangdan ti mga salan buwat laban sa mga anak Diyos.

Kas-a ginan gusto nita bumalik sa daan nita salan buwat, no kay bi kita udwaya magkilala sa Panginoong Hisus May usa kabagay pandaya sa kanta nita kalaban, “balaw daut magbuwat salan, basta buwaton lang nita kanta gusto.” Dapat ay isipon lang nita binag-u ye kita ni Hesus. Danga ye kita magpatinge sa kay kapudilan labang. Danga ye kita magpaniwala ag magsunod sa kay mga salan buwat. Isipon nita pirmi ti ngaran Panginoon Hisus nu hintay kay gusto buwaton sa kanta.
Pakan-an niya kita kabisugan hampay manalo kita sa kay magdaya labang sa kanta
Kay sabi bagaw Diyos pagmaalumanay pagmapinsarun dahil ti kaaway nita labang pareho sa usa ka liyon mag ungal ag maghanap kay matkub. Ti Diyos ti magpakaon sa kanta kabisugan hampay labanan ag manalo kita sa labang.

Ti tanan gusto sumunod sa Diyos kailangan magpatlikud ag iyamot ti tanan kalase kasalanan
Nu kita unman mag-ighit sa daan nita ugali sa kanta buhi, unman kita makatanggap kaayadan sa ngaran Panginoon Hesus. Ud-ye nita masabe mahal nita ti Diyos, nu magparargo kita sa kanta salan ugali.

Dapat ay nu pag akuon nita sa Diyos ti tanan nita kasalanan, Siya ay tapat ag banal kita ay patawadon ag linison ti tanan nita kasalanan. Nu gusto nita sumunod sa Diyos Kailangan nita sundon kay mga sugo

Mayamu-ye ti nakadnug bagaw Diyos, Dapat nu dugay-ye magkalimtan nida kanda mga nadnugan.
Gusto mana Diyos sumunod sida sakay sugo dapat ay kanda di sadile kagustuhan ti pagsundon nida
Ti maka sanlibutan pag buwat ti kanda pag isipon ag pag buwaton. Kabitay makatanggap mayamu pagkwarta ag tanan bagay sitay sa babaw daga. Lubos pagpahalagahan nida ti mga bagay sitay sa sanlibutan, nakan ngani magkalimtan nida. Kay sinabi Diyos sa kanda sa uryan sirang si tanan bagay sitay sa babaw daga balaw dumugay lumawoy di ag madura. Dapat ti tanan mga magsarig ag magsunod sa Diyos ay kaibahan Niya sa un man may katapusan pagbuhi ag mabuhi siya masulong sa arani Diyos hanggan aban aban.

Mga patar ari kang pagsabihon sa kanyo ka inda ay usa ka paalala sa kanta, Sa udas rumas-og sa kanta ti tanan kalase pagsubok sa kanta buhi. Pirmi nita tandaan kay gusto Diyos para sa kay mga anak ay lumangba sa kay pagsarig sa Diyos.

Kas-a ginan pagpabay-anan Niya kita lumakaw sa pagsubok hampay umasa ag magpaniwala kita sa Kanya. Ti Diyos may pangako sa kay mga anak balaw kita pabay-anan matalo sa una hintay pag kalasi
pagsubok sa buhi. Pabisugon kita Diyos balaw kita tayakan ag pabay-anan, Pirmi nita masarigan kay awat. Sa panab-anan darangin ag pagbasa sa bagaw Diyos, para may imaw kita kabisugan sa sirang sirang Pirmi nita tandaan mahal kita Diyos, nakan ipinakaon Niya Kay Bugtong anak si Hesus sa katubusan sa kanta mga kasalanan hampay may imaw kita buhi un man may katapusan.
Nakan ngani may kasiguraduhan kita sa kanta buhi