unfoldingWord 04 - Alkawarin Allah da Ibrahim

unfoldingWord 04 - Alkawarin Allah da Ibrahim

Esquema: Genesis 11-15

Número de guión: 1204

Idioma: Hausa

Tema: Living as a Christian (Obedience, Leaving old way, begin new way); Sin and Satan (Judgement, Heart, soul of man)

Audiencia: General

Tipo: Bible Stories & Teac

Propósito: Evangelism; Teaching

Citación Biblica: Paraphrase

Estado: Approved

Los guiones son pautas básicas para la traducción y grabación a otros idiomas. Deben adaptarse según sea necesario para que sean comprendidas y relevantes para cada cultura e idioma diferentes. Algunos términos y conceptos utilizados pueden necesitar más explicación o incluso ser reemplazados o omitidos por completo.

Guión de texto

Shekaru da dama bayan ruwan tufana, mutane suka sake yawaita a duniya, kuma yare daya su ke yi. Maimakon su cika duniya kamar yadda Allah ya umarta, sai suka taru dukka suka gina birni.

Su na cike da girman kai, ba su kula da abin da Allah ya fada ba. Harma suka fara gina hasumiya mai tsawo da zai kai sama. Allah ya ga idan suka ci gaba da aiki tare domin aikata mugunta, zasu iya aikata wassu zunubai ma fiye da haka.

Saboda haka Allah ya sauya harshen su zuwa harsuna daban daban sai ya warwatsar da mutanen a dukkan duniya. Birnin da suka fara ginawa aka ce da shi Babila, ma'ana, "rudani."

Bayan shekaru aru-aru, Allah ya yi magana da wani mutum da ake kira Abram. Allah ya ce masa, "Ka bar kasar ka da iyalin ka ka je wurin da zan nuna maka. Zan albarkace ka in kuma maishe ka al'umma mai girma. Zan kasaita sunan ka. Zan albarkaci wadanda suka albarkace ka in kuma la'ananta wadanda suka la'ananta ka. Dukkan iyalan duniya za su sami albarka saboda kai."

Sai Abram ya yi biyayya da Allah. Ya dauki matarsa, Saraya, tare da dukan barorinsa da kuma duk abinda ya mallaka, ya tafi kasar da Allah ya nuna masa, kasar Kan'ana.

Sa'anda Abram ya iso Kan'ana, Allah ya ce, "Ka dubi kewayanka. Zan baka, da kai da zuri'arka iyakar kasar da ka iya gani a matsayin mallakar ka." Sa'an nan Abram ya zauna a kasar.

Wata rana, Abram ya sadu da Malkizadek, firist din Allah Madaukaki. Malkizadek kuwa ya albarkaci Abram ya ce, "Bari Allah Madaukaki wanda ke da sammai da duniya ya albarkaci Abram." Sa'an nan Abram ya ba wa Malkizadek daya bisa goma cikin dukkan mallakar sa.

Shekaru da yawa suka wuce, amma Abram da Saraya har yanzu basu sami 'da ba. Allah ya yi magana da Abram ya sake yin alkawari cewa zai sami 'da da kuma zuriya mai yawa kamar taurarin sama. Abram ya gaskanta alkawarin Allah. Allah kuwa yace, Abram mai adalci ne domin ya gaskanta da alkawarin Allah.

Sa'an nan Allah ya yi alkawari da Abram. Alkawari kuwa yarjejeniya ce tsakanin mutum biyu. Allah ya ce, ''Zan baka 'da daga jikin ka. Na bada kasar Kan'ana ga zuriyar ka.'' Amma har yanzu Abram ba shi da 'da.

Información relacionada

Palabras de Vida - GRN tiene mensajes audios en miles de idiomas que contienen mensajes basados en la Biblia acerca de la salvación y la vida cristiana.

Descargas gratis - Aquí puede encontrar los guiones principales de GRN en varios idiomas y también imágenes y otros materiales relacionados. Todos están disponibles para descargar.

Librería de audio de GRN - Material evangelistico y de enseñanza adecuado a las necesidades y a la cultura en variedad de stilos y formatos

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons