unfoldingWord 42 - Yesuusi Pude Salo Simmis

unfoldingWord 42 - Yesuusi Pude Salo Simmis

Esquema: Matthew 28:16-20; Mark 16:12-20; Luke 24:13-53; John 20:19-23; Acts 1:1-11

Número de guión: 1242

Idioma: Gofa

Audiencia: General

Tipo: Bible Stories & Teac

Propósito: Evangelism; Teaching

Citación Biblica: Paraphrase

Estado: Approved

Los guiones son pautas básicas para la traducción y grabación a otros idiomas. Deben adaptarse según sea necesario para que sean comprendidas y relevantes para cada cultura e idioma diferentes. Algunos términos y conceptos utilizados pueden necesitar más explicación o incluso ser reemplazados o omitidos por completo.

Guión de texto

Yesuusi hayqoppe denddida gallas, iya tamaaretappe nam7ati issi matan de7iya katama boosona. Entti bantta ogiya bishe, Yesuusa bolla gakkidabata odettoosona. Iya kiristtoosa gidi entti naagidosona, shin I hayqis. Gidoshin maccasati I hayqoppe denddis gidi odoosona; he nam7u tamaareti ay ammaniyaako erokona.

Entti he hanotabaa odetishe biya wode Yesuusi enttako shiiqidi enttara bees, shin entti iya erbookona. Entti ay odetiyako oychis. Entti aadhida guutha woden Yesuusa gaason hanidabata ubbaa iyaw odidosona. Yerusalaamen hanidaba eronna asara odettoos gidi qoppidosona.

Yesuusi, Kiristtoosaba Xoossa qaalan xaafetidaba enttaw qonccisis; Kiristtoosi waaye ekkanaysanne hayqanaysa, qassi heedzantho gallasan hayqoppe denddanaysa nabeti odidaysa enttaw odis. Nam7u asati aqanaw qoppida katamaa gakkiya wode sa7i lem7is.

He nam7u asati Yesuusi banttara aqana mela shoobidosona; I, ero gidi enttara aqanaw gelis. Entti kaho maanaw haniya wode, Yesuusi uythaa ekkidi, Xoossaa galatis; menthidi enttaw immis. He wode I, Yesuusa gideysa entti erdosona, shin I, entta ayfiyappe geemmis.

He nam7u asati, “Nuuni oge bolla de7ishin, I nuus Geeshsha Maxaafaa birshshiya wode nu wozanay xuugettey hayssase?” yaagidosona. Entti ellesidi, guye Yerusalaame bidosona. Yaa gekkida wode, “Yesuusi hayqoppe denddis! Nuuni iya be7ida” yaagidi iya tamaaretas odidosona.

Nam7u tamaareti hessa oda bolla de7ishin, Yesuusi entta giddon eqqidi, “Saroy hinttew gido” yaagis. Gidoshin, entti, moytille be7ida daanin dagammidosona. I enttako, “Ays babbeetii? Ays sidheetii? Ta kushiyanne ta tohuwa be7ite; hintte tanan be7eysada, moytilles ashoynne meqethi baawa” yaagis. I moytille gidonnaysa bessanaw miyabay de7iyakko oychis; entti iyaw caacetida molo immidosona; ikka mis.

Yesuusi “ ‘Ta hinttera gam7ida wode ubban ta gisho xaafettidaba ubbay polettanaw bessees’ gada hinttew odida qaalay hayssa” yaagis. He wode Geeshsha Maxaafata akeekana mela entta wozanaa dooys. “Kiristtoosi waaye ekkana, hayqana; heedzantho gallasan hayqoppe denddana yaagidi xaafettis” yaagis.

Geeshsha maxaafan, “Asay nagarappe maarotethako simonne atotethi, iya tamaareti iya sunthan markkattanaysa odis. Hessa entti Yerusalaameppe doomidi oothana; iyappe biitta ubban iya sunthan sabbaketana; hintte hessa markkatana” yaagis.

Hayqoppe denddaappe guye, oytamu gallas gakkanaw ba tamaaretas qonccis. Issi toho ichashu xeetu gidiya asaas qonccis; I, hayqoppe denddidaysa dumma dumma ogen bessis; Xoossa kawotethabaa entta tamaarsis.

Yesuusi ba tamaaretakko, “Saloninne sa7an maati ubbay taw imettis. Hiza, hintte ubba bessi bidi, Aawa, Na7aa, Geeshsha Ayyaana sunthan ase ubbaa xammaqidi, taani hinttena kiittidaba ubbaa entti naagana mela entta tamaarssidi, ta tamaare oothite. Taani ubba wode hinttera de7ays” yaagis.

Yesuusi hayqoppe denddidin, oytamu gallasappe guye, ba tamaaretakko, “Geeshsha ayyaanay hintte bolla yin, ta aawappe hintte wolqa ekkana gakkanaw Yerusalaamen gam7ite” yaagis. Hessafe guye, Yesuusi pude salo keys; shaaray iya, entta ayfeppe genthis; Yesuusi medhetetha ubbaa haaranaw ba aawa ushachan uttis.

Información relacionada

Palabras de Vida - GRN tiene mensajes audios en miles de idiomas que contienen mensajes basados en la Biblia acerca de la salvación y la vida cristiana.

Descargas gratis - Aquí puede encontrar los guiones principales de GRN en varios idiomas y también imágenes y otros materiales relacionados. Todos están disponibles para descargar.

Librería de audio de GRN - Material evangelistico y de enseñanza adecuado a las necesidades y a la cultura en variedad de stilos y formatos

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons