unfoldingWord 42 - Ang Pagbalik ni Jesus sa Langit

unfoldingWord 42 - Ang Pagbalik ni Jesus sa Langit

Esquema: Matthew 28:16-20; Mark 16:12-20; Luke 24:13-53; John 20:19-23; Acts 1:1-11

Número de guión: 1242

Idioma: Cebuano

Audiencia: General

Tipo: Bible Stories & Teac

Propósito: Evangelism; Teaching

Citación Biblica: Paraphrase

Estado: Approved

Los guiones son pautas básicas para la traducción y grabación a otros idiomas. Deben adaptarse según sea necesario para que sean comprendidas y relevantes para cada cultura e idioma diferentes. Algunos términos y conceptos utilizados pueden necesitar más explicación o incluso ser reemplazados o omitidos por completo.

Guión de texto

Nianang adlawa sa pagkabanhaw ni Jesus, dunay duha ka tinun-an ni Jesus nga miadto sa usa ka duol nga lungsod. Samtang nanglakaw sila, naghisgot sila bahin sa nahitabo kang Jesus. Nagdahom sila nga siya ang Mesiyas, apan namatay man hinuon siya. Unya karon, miingon ang mga babaye nga nabanhaw siya. Wala na sila kabalo kung unsa ang ilang tuohan.

Unya miduol si Jesus ug mikuyog kanila. Apan wala sila makaila nga si Jesus kadto. Nangutana si Jesus kung unsay ilang gihisgotan, ug ilang gisultian siya sa mga katingalahang nahitabo mahitungod kang Jesus sa pipila ka adlaw nga nangagi. Nakaingon ang duha nga nakig-istorya lang sila sa usa ka langyaw nga wala masayod sa mga panghitabo sa Jerusalem.

Nianang tungora, gipasabot ni Jesus sa ila unsay nasulat sa pulong sa Dios mahitungod sa Mesiyas. Gipahinumdoman niya sila sa gisulti sa mga propeta nga ang Mesiyas mag-antos, patyon, apan mabanhaw sa ikatulong adlaw. Gabii na sila niabot sa lungsod nga ilang abtan.

Giagda sa duha si Jesus nga mokuyog nila, ug miuban si Jesus kanila. Sa nanihapon na sila, gikuha ni Jesus ang pan, nagpasalamat siya sa Dios ug iya kining gipikas -pikas. Ug niadtong higayona, nailhan nila nga si Jesus diay ang ilang kauban. Apan sa kalit lang, nawala siya sa ilang panan-aw.

Miingon sila, “Si Jesus diay to! Mao diay nga pagkaanindot sa atong gibati sa dihang nag-istorya siya sa atoa sa pulong sa Dios!” Unya mibalik dayon sila sa Jerusalem. Pag-abot nila, giingnan nila ang mga tinun-an, “Buhi si Jesus! Nakita namo siya!”

Samtang nagsultianay pa sila, kalit lang nagpakita si Jesus kanila ug miingon, “Ang kalinaw maanaa kaninyo.” Abi nilag kalag siya apan miingon si Jesus, “Nganong nahadlok mo ug nagduha-duha? Tan-awa ninyo ang akong mga tiil ug kamot. Duna koy lawas, apan ang mga kalag, wala.” Aron mapamatud-an niya nga dili siya kalag, nangayo siya ug pagkaon. Gihatagan nila siya ug usa ka linuto nga isda ug iya kining gikaon.

Miingon si Jesus, “Mao kini ang akong giingon kaninyo, nga ang tanan nga nasulat bahin nako sa pulong sa Dios, matuman gayod.” Unya gilamdagan ni Jesus ang ilang mga hunahuna aron masabtan nila ang pulong sa Dios. Miingon siya, “Nasulat na kaniadto pa nga ang Mesiyas mag-antos, mamatay, ug mabanhaw sa ikatulo ka adlaw.”

“Nasulat usab sa kasulatan nga ang akong mga tinun-an maoy magsangyaw nga maghinulsol ang tanan aron mapasaylo sila sa ilang mga sala. Himoon nila kini sugod sa Jerusalem, ug adtoon nila ang tanang katawhan sa tibuok kalibotan. Saksi kamo niining mga butanga.”

Nagpakita si Jesus sa iyang mga tinun-an sa makadaghan nga higayon sulod sa 40 ka adlaw gikan siya nabanhaw. Dihay usa ka higayon nga nagpakita siya sa 500 ka tawo. Sa lain-lain nga pamaagi, gipamatud-an ni Jesus sa iyang mga tinun-an nga buhi siya ug iya silang gitudloan mahitungod sa gingharian sa Dios.

Miingon si Jesus sa iyang mga tinun-an, “Gihatag kanako ang tanang katungod sa langit ug sa yuta. Adtoi ninyo ang mga tawo sa tanan nga dapit ug himoa ninyo sila nga akong mga tinun-an, bawtismohi ninyo sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Balaang Espiritu. Tudloi ninyo sila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Hinumdomi nga ako mag-uban kanunay kaninyo.”

Human sa 40 ka adlaw gikan sa pagkabanhaw ni Jesus, miingon siya sa iyang mga tinun-an, “Ayaw una kamo pagbiya sa Jerusalem hangtod hatagan kamo sa Dios nga Amahan ug gahom gikan sa Balaang Espiritu.” Unya nikayab na siya didto sa langit. Gilibotan siya ug panganod ug nawala siya sa ilang panan-aw. Milingkod siya sa tuong bahin sa Dios aron maghari sa tanan.

Información relacionada

Palabras de Vida - GRN tiene mensajes audios en miles de idiomas que contienen mensajes basados en la Biblia acerca de la salvación y la vida cristiana.

Descargas gratis - Aquí puede encontrar los guiones principales de GRN en varios idiomas y también imágenes y otros materiales relacionados. Todos están disponibles para descargar.

Librería de audio de GRN - Material evangelistico y de enseñanza adecuado a las necesidades y a la cultura en variedad de stilos y formatos

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons