unfoldingWord 32 - Tuna Ayyaani Oykkida Uraanne Hargetida Maccase Paxuwa

unfoldingWord 32 - Tuna Ayyaani Oykkida Uraanne Hargetida Maccase Paxuwa

Esquema: Matthew 8:28-34; 9:20-22; Mark 5; Luke 8:26-48

Número de guión: 1232

Idioma: Gofa

Audiencia: General

Tipo: Bible Stories & Teac

Propósito: Evangelism; Teaching

Citación Biblica: Paraphrase

Estado: Approved

Los guiones son pautas básicas para la traducción y grabación a otros idiomas. Deben adaptarse según sea necesario para que sean comprendidas y relevantes para cada cultura e idioma diferentes. Algunos términos y conceptos utilizados pueden necesitar más explicación o incluso ser reemplazados o omitidos por completo.

Guión de texto

Issi gallas, Yesuusa tamaareti, wogolon gelidi, Abbaa pinnidi, Gerggesoone geetetiya heera bidosona.

Entti Abbaa gaxa gakkida wode tuna ayyaani oykkida issi asi woxxishe Yesuusakko yis.

He uraa oonikka teqqanaw dandda7ona daro iita asi. Asay iya kushiyanne tohuwa santhalaatan qachidi wothidosona; shin santhalaata duuserethees.

He uray duufo giddon de7ees; I qammanne gallas waassishe de7ees. Ma7o ma7enna; ba asatethaa oco shuchan gaarida mela de7ees.

Uray Yesuusakko yidi, iya sinthan kunddidi, goynnis. Yesuusi, tuna ayyaanaa, “Ha uraa yeddada Keya” yaagis.

Tuna ayyaanay oykkida uray, “Ubbaafe Bolla Xoossaa na7aw, Yesuusa, neera taw ayba gahetethi de7ii?” yaagidi waassis. Yesuusi tuna ayyaanaa, “Ne sunthay oone” yaagidi oychis. I, “Nuuni daro gidiya gisho ta sunthay, ‘Leegiyona’” yaagidi zaaris.

Tuna ayyaanati, “Nuna ha heerappe haassofarkii” gidi Yesuusa woossidosona. Matan de7iya zuma bolla guduntho wudey heemettees. Hessa gisho, tuna ayyaanati, “Hayyana, nuna gudunthota giddo yeddarkii” gidi Yesuusa woossidosona. Yesuusi, “Biite” yaagis.

Tuna ayyaanati uraappe keydi gudunthota giddo gelidosona. Gudunthoti deriyappe duge gurguxidi abban gelidosona. Guduntho wudiya tayboy 2000 gidees.

Henthanchoti hanidabaa be7ida wode katama woxxi bidi, Yesuusi oothidaba demmida asa ubbaas odidosona. Asay hanidabaa be7anaw keyidi, tuna ayyaanay keyida uray ma7o ma77idi, iya wozanay simmin, si77i gidi uttidaysa be7idosona.

Asay daro yayyida gisho, Yesuusi entta matappe baana mela woossidosona. Yesuusi wogoluwan gelidi baanaw keys. Tuna ayyaanay yappe keyda uray Yesuusara baanaw woossis.

Shin Yesuusi, “Ne soo simma, Xoossay new oothidabaanne waatidi nena maaridaakko bada ne laggetasinne ne soo asaas oda” yaagis.

Yaatin, uray bidi, Yesuusi baw oothidabaa asa ubaas odis. Iya taarikiya si7ida ubbay malaaletidosona.

Yesuusi guye simmidi yis; I, yaa gakkiya wode asay iya yuushuwan shiiqidi un7ethidosona. He daro asaa giddon tammanne nam7u laythi kumethi suuthi goggishe de7iya maccasi de7awus. Iya paxana gada baw de7iya miishiya aakimetas immasu, shin paxabuuku.

Yesuusi daro harganchota pathidaysa iya si7ida gisho, “Taani Yesuusa afilaa bochiyako paxana” gada qoppasu. Hessa gisho, Yesuusa guyera yada iya afilaa bochasu; iya afila bochida mela paxasu.

Yesuusi ellesidi, “Wolqqi baappe keydaysa eris. Yesuusi guye simmidi, “Tana bochiday oonee?” yaagidi oychis. Iya tamaareti, “Daro asay sugetishin, be7aas”; yaatin, waanada, “Tana bochiday oonee? gada oychay” yaagidosona.

Maccasiya, kokorashenne yayyashe yada Yesuusa sinthan gufanasu. Maccasiya ba oothidaysanne ha77i paxidaysa iyaw odasu. Yesuusi zaaridi, “Ne ammanoy nena pathis; saro ba” yaagis.

Información relacionada

Palabras de Vida - GRN tiene mensajes audios en miles de idiomas que contienen mensajes basados en la Biblia acerca de la salvación y la vida cristiana.

Descargas gratis - Aquí puede encontrar los guiones principales de GRN en varios idiomas y también imágenes y otros materiales relacionados. Todos están disponibles para descargar.

Librería de audio de GRN - Material evangelistico y de enseñanza adecuado a las necesidades y a la cultura en variedad de stilos y formatos

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons