unfoldingWord 32 - Giayo ni Jesus ang Giyawaan nga Lalaki ug ang Babaye nga Nagsakit

unfoldingWord 32 - Giayo ni Jesus ang Giyawaan nga Lalaki ug ang Babaye nga Nagsakit

Esquema: Matthew 8:28-34; 9:20-22; Mark 5; Luke 8:26-48

Número de guión: 1232

Idioma: Cebuano

Audiencia: General

Tipo: Bible Stories & Teac

Propósito: Evangelism; Teaching

Citación Biblica: Paraphrase

Estado: Approved

Los guiones son pautas básicas para la traducción y grabación a otros idiomas. Deben adaptarse según sea necesario para que sean comprendidas y relevantes para cada cultura e idioma diferentes. Algunos términos y conceptos utilizados pueden necesitar más explicación o incluso ser reemplazados o omitidos por completo.

Guión de texto

Usa ka adlaw, misakay si Jesus ug ang iyang mga tinun-an sa bangka ug mitabok ngadto sa rehiyon sa Gerasa.

Pag-abot nila didto sa pikas nga daplin sa lanaw, naay usa ka tawo nga giyawaan, ug midagan siya nga mitagbo kang Jesus.

Kusgan kaayo kining tawhana ug walay makapugong kaniya. Kapila na gigapos sa mga tawo ug kadena ang iyang mga kamot ug tiil, apan mabugto niya kini.

Gapuyo kining tawhana sa lubnganan didtong dapita, ug nagasinggit siya sa tibuok adlaw ug sa tibuok gabii. Wala siya’y sanina ug ginasamdan niya ug bato ang iyang lawas.

Sa dihang nakaabot na kining tawhana kang Jesus, miluhod siya sa iyang atubangan. Ug giingnan ni Jesus ang yawa, “Gawas niining tawhana!”

Misinggit ang tawo nga giyawaan sa makusug nga tingog, “Unsay tuyo nimo kanako, Jesus, Anak sa Dios nga Labing Halangdon? Palihog ayaw ko paantosa!” Unya gipangutana ni Jesus ang yawa, “Kinsa ang imong ngalan?” Mitubag siya, “Lehiyon, tungod kay daghan kami. (Ang lehiyon usa ka grupo sa linibo nga mga Romanhong mga sundalo.)

Nagpakiluoy ang mga demonyo kang Jesus, “Palihog ayaw kami papahawaa dinhi nga rehiyon!” Niadtong tungora anaay panon sa mga baboy nga nag-ungad sa ubos sa bungtod. Busa, nagpakiluoy ang mga demonyo kang Jesus, “Palihog pabalhina na lang kami sa mga baboy!” Miingon si Jesus, “Sige adto namo!”

Migawas ang mga demonyo sa lawas sa maong tawo ug mibalhin sila didto sa mga baboy. Midagan ang mga baboy ngadto sa pangpang, ug nangahulog sa tubig ug nangalumos. Anaay mga 2,000 ka mga baboy sa maong panon.

Nakakita sa panghitabo ang mga tawo nga nagbantay sa mga baboy, ug nanagan sila padulong sa lungsod ug gisultian nila ang tanang tawo nga ilang matagboan mahitungod sa gihimo ni Jesus. Ang mga tawo sa lungsod nangadto sa maong dapit ug nakita nila ang tawong giyawaan kaniadto. Malinawon kini nga naglingkod, ug aduna nay sanina, ug naayo na.

Nahadlok pag-ayo ang mga tawo ug gihangyo nila si Jesus nga mopahawa sa ilang lugar. Mao nga misakay si Jesus sa bangka ug nangandam nang molarga. Ug mihangyo ang tawo nga iyang giayo nga mokuyog kaniya.

Unya miingon si Jesus kaniya, “Dili, gusto ko nga mopauli ka sa imong balay ug isulti sa imong mga higala ug pamilya ang tanan nga gibuhat sa Dios kanimo ug ang iyang gipakita nga kalooy diha kanimo.”

Mao nga milakaw ang tawo ug gisulti niya sa tanan ang gihimo ni Jesus kaniya. Ang tanan nga nakadungog sa iyang istorya nahibulong ug natingala pag-ayo.

Mibalik ug tabok si Jesus sa pikas sa lanaw. Pag-abot niya didto, nagtigom ang daghang katawhan ug nagdasok sa pag-alirong kaniya. Sa maong pundok anaay usa ka babaye nga nag-antos sa pagregla nga walay hunong sulod sa 12 ka tuig. Nahurot na niya ang tanan niyang kwarta sa pagpatambal aron siya maayo, apan nisamot hinuon kini.

Sa pagkadungog sa babaye nga daghan ang giayo ni Jesus nga masakiton nakahunahuna siya nga, “Bisa’g makahikap lang ko sa sanina ni Jesus, mamaayo gayod ako!” Mao nga miadto siya sa likod ni Jesus ug gihikap niya ang sanina ni Jesus. Sa paghikap niya niini, mihunong diha-diha dayon ang iyang pagdugo!

Nakamatikod dayon si Jesus nga naay gahom nga migawas kaniya. Mao nga milingi siya ug nangutana, “Kinsa ang mihikap kanako?” Mitubag ang mga tinun-an, “Daghang mga tawo ang nag-alirong kanimo ug nagdasok na. Nganong mangutana pa man ka kon kinsay mihikap kanimo?”

Miluhod sa atubangan ni Jesus ang babaye nga nagkurog ug nahadlok pag-ayo. Unya gisultian niya si Jesus sa iyang gibuhat, nga maoy nakapaayo kaniya. Miingon si Jesus kaniya, “Ang imong pagtuo maoy nakaayo kanimo. Lakaw nga malinawon.”

Información relacionada

Palabras de Vida - GRN tiene mensajes audios en miles de idiomas que contienen mensajes basados en la Biblia acerca de la salvación y la vida cristiana.

Descargas gratis - Aquí puede encontrar los guiones principales de GRN en varios idiomas y también imágenes y otros materiales relacionados. Todos están disponibles para descargar.

Librería de audio de GRN - Material evangelistico y de enseñanza adecuado a las necesidades y a la cultura en variedad de stilos y formatos

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons