unfoldingWord 49 - Ang Bag-ong Kasabotan sa Dios

unfoldingWord 49 - Ang Bag-ong Kasabotan sa Dios

Esquema: Genesis 3; Matthew 13-14; Mark 10:17-31; Luke 2; 10:25-37; 15; John 3:16; Romans 3:21-26, 5:1-11; 2 Corinthians 5:17-21; Colossians 1:13-14; 1 John 1:5-10

Número de guión: 1249

Idioma: Cebuano

Audiencia: General

Tipo: Bible Stories & Teac

Propósito: Evangelism; Teaching

Citación Biblica: Paraphrase

Estado: Approved

Los guiones son pautas básicas para la traducción y grabación a otros idiomas. Deben adaptarse según sea necesario para que sean comprendidas y relevantes para cada cultura e idioma diferentes. Algunos términos y conceptos utilizados pueden necesitar más explicación o incluso ser reemplazados o omitidos por completo.

Guión de texto

Giingnan sa anghel ang ulay nga ginganlan ug Maria nga siya maoy magpahimugso sa Anak sa Dios. Sa ulay pa siya gilamdagan siya sa Balaang Espiritu ug nagmabdos siya. Nanganak siya ug batang lalaki ug ginganlan niya’g Jesus. Tungod niana, si Jesus nahimong Dios ug tawo.

Si Jesus naghimo ug mga milagro sa pagpamatuod nga siya Dios. Nilakaw siya sa tubig, gipahunong ang mga balod, nag-ayo ug mga masakiton, giabog ang mga demonyo, gibanhaw ang mga patay, ug gipakaon ang kapin sa 5,000 ka mga tawo pinaagi sa lima lang ka pan ug duha ka gagmay nga isda.

Si Jesus mao ang matuod nga magtutudlo, ug adunay katungod ang iyang pagpanulti tungod kay siya ang Anak sa Dios. Gitudlo niya nga kinahanglan higugmaon nato ang atong isigkatawo sama sa paghigugma nato sa atong kaugalingon.

Nagtudlo usab siya nga higugmaon sa tawo ang Dios labaw sa tanan nga anaa kaniya, lakip ang iyang mga kabtangan.

Si Jesus nag-ingon nga ang gingharian sa Dios bililhon pa kay sa bisan unsa dinhi sa kalibotan. Apan ang labaw sa tanan mao ang pagpasakop sa Gingharian sa Dios. Aron makasulod kita sa Gingharian sa Dios, kinahanglan nga maluwas kita gikan sa atong mga sala.

Nanudlo si Jesus nga modawat ang ubang mga tawo kaniya ug maluwas, apan ang uban dili. Siya miingon nga ang ubang katawhan sama sa maayong yuta. Sila ang nakadawat sa maayong balita ni Jesus ug nangaluwas. Ug ang ubang mga tawo sama sa gahi nga yuta sa dalan, ug ang binhi mao ang pulong sa Dios, dili makasulod ug dili makahatag ug maayong ani. Ang tawo nga nagsalikway sa mensahe mahitungod kang Jesus dili makasulod sa iyang gingharian.

Si Jesus nanudlo nga gihigugma pag-ayo sa Dios ang mga makasasala. Gusto niya silang pasayloon ug himoon nga iyang mga anak.

Si Jesus nag-ingon nga wala mahimuot ang Dios sa sala. Si Adan ug Eva nakasala, ug tungod niini naapil ang tanan niyang kaliwatan. Ang resulta niini, ang tanang tawo sa kalibotan nakasala ug nahimulag sa Dios. Tungod niini ang tanan nahimong kaaway sa Dios.

Apan ang Dios nahigugma pag-ayo sa tanang tawo sa kalibotan mao nga iyang gihatag ang iyang Bugtong Anak aron ang tanan nga motuo kang Jesus dili mahukman tungod sa ilang mga sala, apan magpuyo hinoon sila uban sa Dios hangtod sa walay kataposan.

Tungod sa imong mga sala, nahimo ikaw nga sad-an ug angay’ng mamatay. Nasuko pag-ayo ang Dios kanimo, apan gipagawas hinoon niya ang iyang kasuko ngadto kang Jesus, ug siya maoy nidawat sa silot alang kanimo.

Si Jesus walay sala, apan gipalabi niya nga siya ang silotan ug mamatay ingon nga hingpit nga halad aron mahinloan o mawala ang atong mga sala dinhi sa kalibotan. Tungod kay gihatag ni Jesus ang iyang kaugalingon ingon nga halad, pasayloon sa Dios ang atong mga sala, bisan pa ug bug-at nga kasal-anan.

Dili makaluwas kanato ang maayong buhat. Wala kita’y mahimo aron makabaton kita ug relasyon sa Dios. Si Jesus lang ang makahinlo sa atong mga sala. Kinahanglan nga motuo kita nga si Jesus ang Anak sa Dios, ug namatay siya sa krus puli kanato, ug ang Dios nagbanhaw kaniya pag-usab.

Ang Dios moluwas ni bisan kinsa nga motuo kang Jesus ug modawat kaniya ingon nga iyang Agalon. Apan dili siya moluwas niadtong dili motuo kaniya. Dili babag kung ikaw adunahan o kabos, o lalaki o babaye, tigulang o batan-on, o kung asa ka nagpuyo. Nahigugma ang Dios kanato ug gusto niya nga motuo kita kang Jesus aron aduna kita’y maayo nga relasyon kaniya.

Gidapit kita ni Jesus sa pagtuo kaniya ug pagpabawtismo. Mituo ka ba nga si Jesus mao ang Mesiyas, ang Bugtong Anak sa Dios? Mituo ka ba nga ikaw makasasala ug andam ang Dios sa pagsilot kanimo? Mituo ka ba nga namatay si Jesus didto sa krus aron sa pagkuha kanimo gikan sa imong mga sala?

Kung ikaw nituo kang Jesus ug sa iyang gihimo sa imong kinabuhi, ikaw Kristohanon gayod! Gikuha ka sa Dios gikan sa gingharian ni Satanas nga mao ang kangitngit ug gibutang ka niya sa gingharian sa Dios nga mao ang kahayag. Gikuha na sa Dios ang imong karaan ug makasasalang pamaagi sa pagbuhat ug mga butang, ug gihatagan ka ug bag-o ug matarong nga pagkinabuhi.

Kung ikaw Kristohanon, gipasaylo ka na sa Dios tungod sa gibuhat ni Jesus. Ug karon, giila na kita nga suod nga higala sa Dios ug dili kaaway.

Kung ikaw higala sa Dios ug sulugoon ni Jesus nga mao ang Agalon, kinahanglan nga tumanon nimo ang bisan unsa nga itudlo ni Jesus kanimo. Bisan ikaw Kristohanon na, matintal gihapon ka sa sala. Apan ang Dios matinud-anon ug nag-ingon nga kon imong isugid ang imong mga sala, pasayloon ka niya ug hatagan ug igong kusog sa pagpakig-away batok sa sala.

Ang Dios nag-ingon kanimo nga mag-ampo, magtuon sa iyang pulong, ug sa pagsimba kaniya kauban ang mga Kristohanon, ug isulti sa uban kon unsa ang nabuhat sa Dios kanimo. Kining tanang mga butang makatabang kanimo nga malig-on ang imong relasyon sa Dios.

Información relacionada

Palabras de Vida - GRN tiene mensajes audios en miles de idiomas que contienen mensajes basados en la Biblia acerca de la salvación y la vida cristiana.

Descargas gratis - Aquí puede encontrar los guiones principales de GRN en varios idiomas y también imágenes y otros materiales relacionados. Todos están disponibles para descargar.

Librería de audio de GRN - Material evangelistico y de enseñanza adecuado a las necesidades y a la cultura en variedad de stilos y formatos

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons