unfoldingWord 36 - Nausab ang Hulagway ni Jesus

unfoldingWord 36 - Nausab ang Hulagway ni Jesus

Esquema: Matthew 17:1-9; Mark 9:2-8; Luke 9:28-36

Número de guión: 1236

Idioma: Cebuano

Audiencia: General

Tipo: Bible Stories & Teac

Propósito: Evangelism; Teaching

Citación Biblica: Paraphrase

Estado: Approved

Los guiones son pautas básicas para la traducción y grabación a otros idiomas. Deben adaptarse según sea necesario para que sean comprendidas y relevantes para cada cultura e idioma diferentes. Algunos términos y conceptos utilizados pueden necesitar más explicación o incluso ser reemplazados o omitidos por completo.

Guión de texto

Usa ka adlaw, gipakuyog ni Jesus ang tulo niya nga mga tinun-an, si Pedro, Santiago, ug Juan. (Ang tinun-an nga ginganlan ug Juan dili kadtong mibawtismo kang Jesus.) Ug nangadto sila sa usa ka taas nga bungtod aron sa pag-ampo.

Samtang si Jesus nag-ampo, misanag ang iyang panagway sama sa kahayag sa adlaw, ug ang iyang sanina miputi ug misilaw kini pag-ayo.

Unya mipakita si Moises ug ang propeta nga si Elias. Buhi kining mga tawhana sa kaniadto pa, ug karon nakigsulti sila kang Jesus mahitungod sa iyang kamatayon nga hapit na mahitabo sa Jerusalem.

Samtang si Moises ug si Elias nakigsulti kang Jesus, si Pedro miingon kang Jesus, “Maayo nga ania kami. Maghimo kita ug tulo ka payag, usa alang kanimo, usa kang Moises, ug usa kang Elias.” Wala na makabalo si Pedro kon unsa ang iyang iistorya.

Samtang nagsulti si Pedro, mipaubos ang sulaw nga panganod ug gitabonan sila, ug unya nadunggan nila ang tingog gikan sa panganod nga miingon, “Kini ang akong Anak nga akong gihigugma. Nahimuot ako kaniya. Pamati kamo kaniya.” Ang tulo ka mga tinun-an nangahadlok ug mihapa sa yuta.

Unya gigunitan sila ni Jesus ug miingon, “Ayaw kamo kahadlok. Bangon.” Sa pagtan-aw nila sa palibot, si Jesus na lang ang nabilin.

Milugsong si Jesus ug ang tulo ka mga tinun-an gikan sa bukid. Unya miingon si Jesus, “Ayaw ninyo isulti kang bisan kinsa ang nahitabo dinhi sa bukid. Hapit na ako mamatay, apan mabanhaw ra ako. Pagkahuman niini, mahimo na ninyo kining isulti sa mga tawo.”

Información relacionada

Palabras de Vida - GRN tiene mensajes audios en miles de idiomas que contienen mensajes basados en la Biblia acerca de la salvación y la vida cristiana.

Descargas gratis - Aquí puede encontrar los guiones principales de GRN en varios idiomas y también imágenes y otros materiales relacionados. Todos están disponibles para descargar.

Librería de audio de GRN - Material evangelistico y de enseñanza adecuado a las necesidades y a la cultura en variedad de stilos y formatos

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?