unfoldingWord 17 - Alakha hana Allah be Nabi Daud

unfoldingWord 17 - Alakha hana Allah be Nabi Daud

Esquema: 1 Samuel 10; 15-19; 24; 31; 2 Samuel 5; 7; 11-12

Número de guión: 1217

Idioma: Arabic, Chadian

Audiencia: General

Tipo: Bible Stories & Teac

Propósito: Evangelism; Teaching

Citación Biblica: Paraphrase

Estado: Approved

Los guiones son pautas básicas para la traducción y grabación a otros idiomas. Deben adaptarse según sea necesario para que sean comprendidas y relevantes para cada cultura e idioma diferentes. Algunos términos y conceptos utilizados pueden necesitar más explicación o incluso ser reemplazados o omitidos por completo.

Guión de texto

Chauul kan awwal malik hana bani Israil. Hu tawiil wa same, al chaab kulu bi riidu. Chauul hu kan malik adiil fi sinin al hakham foga bani Israil. Lakin waara da bigi rajiil fasil wa ma ga’iid yikarrim Allah. Lakin Allah ikhtar malik akhar fi badala.

Khalas Allah ikhtar sabi Israiili usma Daud wa Hu bada hija’iza le yichiil muluk hana Chauul. Daud da kan raii fi hilleh usumaha Bethalaham. Maraad katiir katal duud wa dhub, achan humman hajamo khanam hana abbuu wakit hu ga’iid lehum ra’ii. Daud kan rajiil miskin wa saleeh wa amin wa ga’iid yi kharihim Allah.

Wakit Daud lisaiya sabi dawas nadum tawiil wa arrid usma Jaluuth, Jaluuth kan askari adiil marawa’iid wa chaadid wa tuula yi gawis takhirban talata metir. Lakin Allah sa’ada le Daud katala le Jaluuth wa najja bani Israil. Wa ba’ad da nasar fi aduan katiir hana bani Israil. Daud kan askar ma’ruf wa hu gaddam marraat katiir fi harif wa chaab hana Israiil gadiin bi nabbusu.

Wa nas bi hibbu bilheen le Daud laadi al malik hasaada wa bidoor baktula. Lakin Daud jara fi sahara achan yi labbit min Chaul wa asakira. Yom min al ayyam Chaul be askira gadiin yi fattuchu Daud, wa Chaul dakal fi karkuur al Daud kuula mi labbid foga. Lakin Chaul ma chaafa. Wa Daud ja jamba be waraya wa gata min khalaga wakit Chauul marrak min karkuur da Daud chaarakh wa wasafa nus hana khalaga al hu gata le yi wasifa achan ma yi door yaktula, le yabga malik.

Ba’ad sinin Chauul mat fi duwas, wa Daud bigi malik hana bani Israiil. Hu kan malik addil wa nas yiriduu. Allah baraka le Nabi Daud wa najja fi kulu hayata. Daud dawas marraat katiir wa Allah anta najja min addu hana bani Israiil. Daud chaal madina usma urchaliima yani madinat al khudus wa sawwa assimma. Fi wakit da hu aach wa hakham. Daud bigi malik muddiit arba’iin sana fi wakit da bani Israiil bigo chuddaad wa akhaniya.

Takhiriban urbumia sana chaab gaiidiin yi abadu Allah bi gadumu leya daye fi al khema hana ibada al Musa sawwa. Daud yi door yabni haiikhal wa fi bakan da bas bani Israil bi abudu Allah wa bi gaddumu leya daye.

Fi wakit da fi ya nabi wahid usma Nathan al Allah rasala achan yi kalim le Daud wa yiguul leya inta dawas fi muddid hayatak kulu achan da inta ma thabni ley haiikal, wileedak bas yeji yabni ley ana, amman ana ni barikhak ziaada la’ana min zuuriitak rajiil wahid yeji yammuluk chaabi dayman, dayman. Wahid min zuuriitak yeji ya muluk da al masih hu nadum al Allah ikhtara hu bas yi. najji al nas hana dunia min zunubuhum.

Wakit Daud simi risaala hana Nathan hu chakhar Allah wa hu hammad Allah be al akiit. Daud ma yi arfa wakit Allah yi sawwi cheeda. Wa lakin Allah anta khima wa baraka. Ni arfu bani Israil ga’iidiin barjo muudit tawwil le garrib allif sana jei hana al masih.

Daud haakam chaab be adala fi sinin sinin. Hu karram Allah be kuulu gelba. Wa Allah kaman baraka. Lakin gerrib be nihayat umra, hu sawa zaam le Allah.

Yom min al ayyam Daud ga’iid foog fi al gasir wa chaaf mara jamila ga’iide ti barrid wa ma irrfaah, wara fakkar wa akat kadar Bethcheba.

Daud khaalaf amur hana Allah wa khata agula foogah laadi rasal nadim nada leiia wa ragad maaha wa gabalat, baad ayyam Bethcheba rasalat leya nadim yanti khabar achan hi khalbana.

Rajil Bethcheba al usma Uria min askar hana Daud al chuudat. Wa fi wakit da hu fi duas wa Daud rasal leya khali yeji le marta wa wakit ja aba ma yadkhul fi beeta achan hu khala nas fi duas. Khalas Daud katab leya risala le kabir hana askar achan yi khutu Uria fi bakan duwas chadiid le yaktulu. Wa khalas Uria mat fi duwas.

Baad mot hana Uria Daud akhada Bathcheba wa wildad leya wiled. Lakin fil hana Daud da Allah ma dawara, baad da Allah rasal le Daud nabi Nathan achan yi oori zamb al sawa da chadiid bilheen. Wa Daud taab le Allah min zunub al hu sawa wa khalas Allah sama laadi nihaya umra. Daud amal kher wa taab le Allah fi umra al fadal laadi fi waktit al dige khulu hu sabir.

Wa lakin wileed hana Daud mat. Be al ummur da Allah akhaba Daud. Baad da, Daud wa Bathcheba ligo wileed wa human sammo Suleyman, waiidiin min all beeta harabo laadi muddad hayata. Wa Daud wadar katiir min mulka wa lakin Allah kan amin le Daud wa tammama al waad al sawa maya fi al achurud al hu ma gidir tabakhah.

Información relacionada

Palabras de Vida - GRN tiene mensajes audios en miles de idiomas que contienen mensajes basados en la Biblia acerca de la salvación y la vida cristiana.

Descargas gratis - Aquí puede encontrar los guiones principales de GRN en varios idiomas y también imágenes y otros materiales relacionados. Todos están disponibles para descargar.

Librería de audio de GRN - Material evangelistico y de enseñanza adecuado a las necesidades y a la cultura en variedad de stilos y formatos

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?