Good News

Good News

Esquema: Short Bible stories from Genesis through the ascension. How to become a follower of Jesus. 40 sections. It has a picture book to go along with the recording.

Número de guión: 395

Idioma: Ndebele, South

Tema: Sin and Satan (Temptation, Deliverance, Light/Darkness, Sin, disobedience, Satan (the devil)); Christ (Jesus, Our Substitute, Resurrection of Jesus, Son of God, Saviour of Sinful Men, Birth of Christ, Ascension, Sacrifice / Atonement, Death of Christ, Life of Christ); Eternal life (Salvation, Eternal / everlasting life, Broad & Narrow Ways); Character of God (Love of God, Holy Spirit, Grace and Mercy, Nature, character of God, Word of God (the Bible), Power of God / Jesus); Living as a Christian (Fruit of the Spirit, Prayer, petition, New Nature, Worship, Witnessing, Church, Christianity, Second Birth, Obedience, No other gods, idols, Peace with God, Leaving old way, begin new way, Forgiveness, Faith, trust, believe in Jesus, Peace (between men), Children of God, Family, relationships, Spiritual Life, Christian values); Life event (Death); Bible timeline (Creation, Law of God, End Time, Second Coming, Gospel, Good News, People of God); Problems (Materialism, Evil Spirits, demons, Fear, Problems, troubles, worries)

Audiencia: General

Estilo: Monolog

Tipo: Bible Stories & Teac

Propósito: Evangelism

Citación Biblica: Extensive

Estado: Publishable

Guión de texto

Isingeniso

Isingeniso

Lotjhani.Yenize nizokulalela iiNdaba eziMnandi.Qala encwadini yeenthombe bese uyalalelisisa. Njalo lokha nawuzwa itjhada elinjengaleli(ITSHWAYO), phendla isithombe esilandelako encwadini yeenthombe.

Isithombe 1: NGAPHAMBI KWENDALO

Isithombe 1: NGAPHAMBI KWENDALO

Ekuthomeni kwezinto zoke nguZimu kwaphela ogade akhona.UZimu wabumba iphasi bewalayela ukukhanya bonyana kukhanyise, ngombana bekumnyama tshu yoke indawo.Wahlukanisa ubumnyama nokukhanya.Njengobana ubona lapha esithombeni sokuthoma, wahlukanisa amanzi angaphasi namanzi asesibhakabhakeni.(Amanzi angaphasi milambo namalwandle, bese amanzi asesibhakabhakeni kube mamanzi avela emafini okumamanzi wezulu).UZimu wabumba ilanga bona libuse phezu kwemini bese inyanga ibuse ebusuku.UZimu ulungile.Wenza yoke into begodu ubusa phezu kwayo yoke into.

Isithombe 2: UZIMU UYAKHULUMA

Isithombe 2: UZIMU UYAKHULUMA

Incwadi esesithombenesi kuthiwa yiBhayibili.Incwadi le iliLizwi likaZimu begodu isitjela ngoZimu neendlela zakhe.ILizwi likaZimu liliqiniso.Iimfundiso(ezimaqiniswezi) ozizwa khona gadesi nje zivela eBhayibilini.

Isithombe 3: INDALO

Isithombe 3: INDALO

UZimu wenza koke kwaba kuhle ngelizwi lakhe.Wabumba inarha neentaba, wabumba ilwandle nemilambo.Ngemva kwalapho wenza koke okuphilako, wenza iinhlambi ezisemanzini, iinyoni ezisemithini neembandana zoke.

Isithombe 4: U-ADAMU NO-EFA

Isithombe 4: U-ADAMU NO-EFA

UZimu wenza umuntu wokuthoma.Ibizo lakhe kwakungu-Adamu.Ngemva kwalokho uZimu wenza umuntu wesibili okungowesifazana.Ibizo lakhe kwakungu-Efa.UZimu wanikela indoda igunya(amandla wokulawula)phezu kwezinto zoke azibumbileko ephasinapha.U-Adamu no-Efa bebabangani bakaZimu begodu bebakghona ukukhuluma naye esimini lapha gade bahlala khona.UZimu wabapha imvumo yokugoma nanyana ngisiphi isithelo, ngaphandle kwesomuthi othize owawuphakathi kwesimu.Esithombeni esingesinceleni ubabona bangalaleli uZimu ngokugoma kwabo isithelo okwathiwa singagonywa.Ngalokho bona, nje-ke ubudlelwano (ubungani) babo noZimu baphuka.Isithombe esingesandleni sokugoma sikhombisa indlela uZimu ahlunguphaza ngayo u-Adamu no-Efa ngokubaqotjha eSimini.Kusuka ngesikhatheso zoke iinthelo zesimini balelwa bonyana bangazigoma, nje-ke kwafuza bonyana basebenze nzima ukuze bafunyane ukudla.Kusukela leso sikhathi bathoma ukuphila ngobuhlungu, ngezifo nangokufa.

Isithombe 5: UKAYINI NO-ABELA

Isithombe 5: UKAYINI NO-ABELA

U-Adamu no-Efa baba nabesana ababili, amabizwabo nguKayini no-Abela.UKayini wamonakela u-Abela bekwathi ngelinye ilanga wambulala.UZimu wahlunguphaza uKayini ngebanga lesono sakheso njengobana ahlunguphaza u-Adamu no-Efa.Boke abantu baziinzukulwana (babantwana) zika-Adamu no-Efa, nje-ke nathi sonile.Isono sisehlukanisa noZimu.Sifanelwa kuhlunguphazwa ngebanga lezono zethu.

Isithombe 6: ISITHAYAMANZI SIKANOWA

Isithombe 6: ISITHAYAMANZI SIKANOWA

Eminyakeni eminengi(iinzukulwani ngeenzukulwani)eyadlulako isono sabantu sabesele sisikhulu kangangobana uZimu waqunta ukusitjhabalalisa ngozamcolo.Kwaba nendoda eyodwa zwi eyayithanda begodu ilalela uZimu.Ibizo layo kwakunguNowa.UZimu watjela uNowa bonyana akhe isithayamanzi esikhulu lapha yena nomndenakhe bazakuphulukela khona.UNowa watjhumayela ngokulunga kukaZimu yoke iminyaka agade akha ngayo isithayamanzi.Abantu azange bamthathele ehloko uNowa nathi kibo kufanele baphenduke eendleleni zabo ezimbi bese bayasinda kuzamcolo.

Isithombe 7: UZAMCOLO

Isithombe 7: UZAMCOLO

Kuthe kungaphela ukwakhiwa kwesithayamanzi, uNowa wangenisa iinyoni neenyamazana zayo yoke imihlobohlobo ngendlela uZimu amlayela ngakhona.Nje-ke uNowa nomkakhe namadodanakhe amathathu, nabomalukazana babo nabo bangena ngaphakathi kwesithayamanzi.UZimu wavala umnyango.Wathoma wanisa izulu elikhulu kwathi amanzi angaphasi komhlaba avinyilika azala iphasi loke.Kwakungasenasikhathi sokobana abangaphandle kwesithayamanzi bangaphuluka.UNowa wasindiswa ngombana wakholwa begodu walalela uZimu.

Isithombe 8: U-ABRAHAMA, USARA NO-ISAKA

Isithombe 8: U-ABRAHAMA, USARA NO-ISAKA

Amanzi wakazamcolo atjha bekwadlula iminyaka eminengi(iinzukulwani ngeenzukulwani), neenzukulwani zikaNowa nazo zanda zaba ziintjhabatjhaba.Omunye weenzukulwanezo kwakuyindoda ekwakuthiwa ngu-Abrahama owayegade athanda begodu athobela uZimu.UZimu wathembisa u-Abrahama bonyana iinzukulwani zakhe zizakuba babantu abaqakathekileko.U-Abarahama nomkakhe uSara babenganabantwana, kodwana u-Abrahama wakholwa iinthembiso zikaZimu.Isithombesi sikhombisa bonyana baba nendodana sele baluphele khulu; yeke bayithiya ibizo lika-Isaka.

Isithombe 9: UMOSI NOMTHETHO KAZIMU

Isithombe 9: UMOSI NOMTHETHO KAZIMU

Njengobana uZimu wathembisa u-Abrahama , u-Isaka waba neenzukulwani ezinengi.Zaba sitjhaba esikhulu esagcina sele sibizwa ngo-Israyeli.Omunye wama-Israyeli lawa kwakuyindoda ekwakuthiwa nguMosi.UMosi naye gade akholwa begodu athobela uZimu.Ngelinye ilanga uZimu wabizela uMosi entabeni lapha amupha khona imithetho bona ayifundise abantu.Isithombesi sikhombisa uMosi ehla entabeni aphethe imithetho kaZimu itlolwe emiqebethwini.UZimu ufuna bonyana woke umuntu alalele imithetho yakhe(imithetho elitjhumi.

Isithombe 10: IMITHETHO ELITJHUMI

Isithombe 10: IMITHETHO ELITJHUMI

Nasi eminye yemithetho(imithetho elitjhumi) uZimu ayinikela uMosi.Imithetho le isifundisa ukuthanda nokulalela uZimu njengoZimu oyedwa ongowamambala nophilako.Ekuthomeni(nasiqala isithombe phezulu ngesinceleni) sibona bonyana asikameli ukulotjha abosingazimu neenthombe zeenyamazana nanyana zanofana yini.Kodwana sifanele silotjhe uZimu oyedwa ongowamambala(uMdali).(Esithombeni esilandelako) ubaba, umma nabentwana balotjha uZimu ndawonye.Boke abantu abakholwa kuZimu kufanele baziphe ilanga libe linye evekeni lapha bazakulotjha bebadumise khona uZimu.(Igadango elilandelako) Abantwana kumele balalele bebahloniphe abazali babo.(Nasiqala esithombeni phasi ngesinceleni), umthetho kaZimu uthi: singabulali; (olandelako uthi) singathathi umfazi kamakhelwana(singafebi).(Esithombeni sokugcina); singebi begodu singabi nehliziyo ede (sirhalele okungasi ngekwethu) nanyana sebe izinto zabanye abantu.

Isithombe 11: UMHLATJELO OMALUNGANA NESONO

Isithombe 11: UMHLATJELO OMALUNGANA NESONO

UZimu uhlunguphaza ukungalaleli.Ngeenkhathi zikaMosi lokha umuntu nona kuZimu ngokungalaleli imithetho yakhe, kwakufanele bonyana enze umhlatjelo(anikele) ngemvu kuZimu. Imvu beyifa esikhundleni somoni(isoni).Imvu beyisifanekiso seNdodana kaZimu, iKosi uJesu Krestu.UJesu wayezokuza bese ufa njengomhlatjelo olethwa kuZimu malungana nabantu boke ephasini.UZimu ubagade sele ahlelile bonyana uzakuthumela uJesu ephasini njengomSindisi kobana azokusindisa abantu emandleni nekuhlunguphazweni sisono nokufa.Sizakufunda kabanzana ngalokhu esithombeni esilandelako.

Isithombe 12: INGILOZI, UMARIYA NOJESEFA

Isithombe 12: INGILOZI, UMARIYA NOJESEFA

Kwadlula isikhathi eside ngemva kukaMosi, kwabelethwa uJesu Krestu.Esikhathini eside ngaphambilini uZimu wathembisa bonyana uzakuthumela umSindisi(ozosisindisa ezonweni zethu).(Esithombeni esingesinceleni) sibona ingilozi eyavela ezulwini yaya eqhakazaneni ekwakuthiwa nguMariya.UMariya waye gade amntazana opheleleko; abonwe nguJesefa. Ingilozi yathi kuye,"Ungasabi Mariya ... uzakuba sebantwini bese ubeletha indodana, uyithiye ibizo likaJesu.Uzakuba mkhulu, yeke abizwe bonyana yiNdodana yoPhezukoke(uZimu).UMoya oCwengileko uzakwehlela phezu kwakho, amandla woPhezukoke akwembathe." (Luka1:31-32a no 35).

(Njengobana ubona esithombeni ngesandleni sokugoma) ingelozi yazibonakalisa (yakhuluma) nakuJesefa ebhudangweni.Yathi kuJesefa, "Ungasabi ukuthatha uMariya abe mkakho... Uzakubeletha umsana, umthiye ibizo likaJesu ngombana uzakusindisa abantu bakhe ezonweni zabo."Uukuthi Jesu kutjho 'umsindisi').(Matewu 1:19-21).UJesefa walalela uZimu (yeke zange alale noMariya bewabeletha).(Lokhu akukaqakatheki keminye imihlobo yabantu).

Isithombe 13: UKUBELETHWA KUKAJESU

Isithombe 13: UKUBELETHWA KUKAJESU

UJesefa noMariya kwafanela bonyana baye edorobheni okuthiwa yiBetlehema.Nabasese lapho, uMariya wabeletha umntwana uJesu wamlalisa ngekerebheni(lapha kugomela khona iinlwana) ngombana batlhoga amalalo lapha kulalwa khona(kwakunganalapha bangaya khona). Ngalobo busuku ingilozi yaziveza emadodeni athize (abelusi) ayegade aluse izimvu emrhuleni oseduze.Yawatjela ngokubelethwa kukaJesu eBetlehema.Ngemva kwalokho kwabonakala iwoma leengilozi esibhakabhakeni libhina lidumisa uZimu.Amadoda la arhaba ayokubona umSindisi onguJesu.

Isithombe 14: UJESU NJENGOMFUNDISI

Isithombe 14: UJESU NJENGOMFUNDISI

UJesu wakhula begodu nomusa kaZimu bewuphezu kwakhe.(Luka2:40b).Esithombeni ngesinceleni sibona uJesu lokha naneminyaka eli-12 ubudala.Ukhulumisana nabafundisi nabarholi bakwa-Israyeli ngoZimu, uyalalela begodu abuze imibuzo.Bararekela ilwazi uJesu agade analo ngoZimu.Isithombe sesibili sikhombisa uJesu alokhu akhula abayindoda afundisa ngoZimu.Abanye bayamukela ifundiswakhe bebamlalela.Abanye zange bamkholwa begodu baphikisana naye.

Isithombe 15: IMISEBENZI YEEMANGALISO YAKAJESU

Isithombe 15: IMISEBENZI YEEMANGALISO YAKAJESU

Iinthombezi zikhombisa amandla amakhulu uZimu uBaba awaphe uJesu bonyana enze iimangaliso.Esithombeni esingesinceleni uJesu ukghwatha umuntu ogade abelethwe asiphofu. Ngemva kobana uJesu amkghwathile, umuntu lowo wavuleka amehlo! Isithombe esiphakathi sikhombisa uJesu avusa umntazanyana ohlongakeleko, uyise nonina bajamile babukele. Ngesandleni sokugoma sibona uJesu akhamba phezu kwamanzi anqombe ebafundini bakhe(abangani bakhe) esithayamanzini sabo ngelwandle. IKosi uJesu yenza iimangaliso ezinengi ezifana nalezi ukuze itjengise bonyana ngambala iyiNdodana kaZimu.

Isithombe 16: UJESU UYAHLUNGUPHAZWA

Isithombe 16: UJESU UYAHLUNGUPHAZWA

Iwoma labantu lalandela uJesu.Begade alungile.Waphilisa abagulako bewafundisa nangendlela kaZimu.Weza wazokusindisa abalahlekileko, abantu abazizoni.Khonapho abantu abakhohlakeleko bamzonda uJesu, khulukhulu lokha nakhuluma nabo ngezono zabo.Ibandla kanye nabarholi bezepolotiki zange bamkholwe bonyana uyiNdodana kaZimu.Bambamba, bamrhwayela amala bebambetha.Amasotja amthwesa isidlodlo somunga, amkhafulela abe amkokomeja.Kodwana uJesu zange ajamelane nabo.Gade asazi bonyana lokhu kuzomehlela.Wavumela abantu abakhohlakeleko bonyana bamlimaze bebambulale.Wayegade asazi bonyana uzele ukuzokufa njengomhlatjelo kuZimu.Ngalendlela wathwala umlandu wezono zabantu boke.

Isithombe 17: UJESU UYABULAWA

Isithombe 17: UJESU UYABULAWA

IKosi uJesu yakonkotelwa esiphambanweni sesigodo.Isiphambanweso senjelwa sajama rwe emhlabathini uJesu alembelele kiso bewafa.Iinlelesi ezimbili nazo zakonkotelwa(zabulawa ngalendlela) noJesu.Ngalezonkhathi kwakumkhuba owenziwako wokobana iinlelesi zibulawe ngesihluku ngalendlela.Kodwana uJesu wayegade angakenzi litho elimbi.Wayegade anganamlandu.Kodwana waba mhlatjelo, wahlawula izono zabantu boke.Boke abantu bonile, nje-ke kufanele bafe ngebanga lezono zabo.UJesu wahlunguphazwa ngendlela ebegade sifanele sihlunguphazwe ngayo.Nange sivuma izono zethu ngebanga lokukholwa kuJesu, uZimu uzasilibalela bese uyasihlanza ezonweni zethu.Uzasipha amandla wokuphenduka ezonweni zethu.Kholwa(landela, yamukela) iKosi uJesu Kristu, uzakusindiswa.

Isithombe 18: UKUVUKA

Isithombe 18: UKUVUKA

Izitha zikaJesu zadlumbana bona zimtjhabalalisile.Ngemva kokufa kukaJesu esiphambanweni, abangani bakhe babulunga isidumbu sakhe ethuneni elalenjiwe edwaleni eliqinileko. Bavala isango lerholo(lethuna) ngelitje elikhulu.Abarholi bezepolotiki bakhetha/ batjela/ balayela abogadi bonyana batshidze ilitjelo bebagade nethuna.Kwadlula amalanga amabili ; kwathi kelesithathu uJesu wavuka ekufeni.Abafazi abathize bathi nabafika ethuneni bafunyana ilitje lisusiwe begodu noJesu angekho.Kwakuneengilozi ezimbili ezafe zabatjela bonyana uJesu uyaphila zathi, "Akekho lapha, uvukile". (Luka 24:6).UJesu ngokuvuka kwakhe ekufeni wakhombisa bonyana unguZimu, begodu unamandla kunoSathana nokufa.

Isithombe 19: UTOMASI WAKHOLWA

Isithombe 19: UTOMASI WAKHOLWA

(Ngemva kokuvuka kukaJesu ekufeni), inengi labangani bakhe(abantu) bambona.Bakhuluma naye bebanghwatha naye.UTomasi ongomunye wabangani (abafundi) bakaJesu zange akholwe bonyana uJesu ngambala uvukile kabafileko.Wathi, "Ngingakaboni amanceba weempikiri ezandleni zakhe bengiwagobhodlhe ngomuno, ngigondele nesandla sami ehlangothini lakhe; abengizukukholwa."(Jwanisi 20:25). Esithombenapha sibona uJesu asiza akhombisa uTomasi amancebakhe.UTomasi zange asazaza.Wawa phambi kukaJesu wathi,"Kosami, Zimami!(Jwanisi 20:28).UJesu wathi, "Eya !Sewuyakholwa-ke gadesi ngombana ungibonile; babusisiwe labo abakholwa bangaka(Ngi)boni."(Jwanisi 20:29).

Isithombe 20: UKWENYUKA

Isithombe 20: UKWENYUKA

UJesu waziveza kanengi ebantwini emalangeni amatjhumi amane ngemva kokuvuka kwakhe. Ngemva kwalapho uJesu wayesele alungele ukuya kuYise ezulwini.Wayesele awuqedile umsebenzi ayezele ukuzowenza. UJesu watjela abangani bakhe(abafundi) bonyana bakhambe batjela woke umuntu ngeendaba ezimnandezi.

Abafundi barhudulela uJesu amehlo nanyukela ezulwini.Iingilozi ezimbili( amadoda avela ezulwini embethe okumhlophe) zazibonakalisa kubafundi bezabatjela bonyana ngelinye ilanga uJesu abambona akhuphukela ezulwini lo uzokubuya ngendlela akhuphuke ngayo.Soloze ilangelo/ isikhatheso singakafiki, uJesu uzakuhlala njengobana ahlezi ezulwini.Ulungiselela boke abakholwa kuye indawo.

Kungaba njani nange ungalandela uJesu na?Uzilungiselele ukumhlangabeza?

Isithombe 21: ISIPHAMBANO

Isithombe 21: ISIPHAMBANO

Akhe sitjho ngokufitjhazana bonyana kungebanga lani uJesu afa esiphambanweni.UJesu wafela ukusindisa izoni ekuhlunguphazweni ngebanga lesono.Khumbula iingazi zikaJesu Krestu iNdodana kaZimu zisihlanza kizo zoke izono.UJesu zange akhe one, kodwana wafa ukuze asuse isono esisihlukanisa noZimu.Isiphambano sisikhumbuza bonyana uJesu wayeyimvana kaZimu enganabala(ecwengileko, enganasono, emsulwa), eyahlatjwa ngebanga lethu. Nasikholwa kuJesu besiphenduke(sifulathele izono), uZimu usilibalela izono zethu.UJesu usenza sibe bantwana bakaZimu.Uvuselela ubungani(ubudlelwano) bethu noZimu obugade sele bufadalele.Iinthombe ezilandelako zizakusiza ukuzwisisa bonyana kutjho ukuthini ukuba likholwa (uMkrestu,umlandeli kaJesu).

Isithombe 22: IINDLELA EZIMBILI

Isithombe 22: IINDLELA EZIMBILI

UJesu wafundisa bonyana ipilo ingafaniswa neendlela ezimbili.Omunye nomunye umuntu kusukela mhlana abelethwako, wangena endleleni ebanzi okuyindlela yesono nedosela ekubhujisweni( umlilo nesirhogo).Soke sinemvelo yesono esayimunya ku-Adamu.Kodwana siqunta ukuyilisa indlela le bese singena endleleni encani eya kuZimu ezulwini.Akusekho ukwahlulelwa kwesono kilabo esele bakhamba endleleni encani le.Ungazikhethela: Nange uqunta ukulandela uJesu, ungakhuluma noZimu (ngomthandazo) uthi, "Zimu ngiyavuma bonyana ngisisoni.Ngiyakholwa bonyana uJesu wafa esiphambanweni ngebanga lezono zami. Ngilibalela ungihlanze (ihliziywami) ungenze ngibe ngomunye womndenakho.Ngifuna ukulandela indlela yakaJesu yokuphila, bese ngemva kokufa ngiphile nawe ezulwini. Ngiyathokoza Zimu".

Nawukholwa kwamambala bese uthandaza ( ukhuluma noZimu) njalo; ungena endleleni encani okuyindlela yetokozo nokuthula noZimu.

Isithombe 23: ABANTWANA BAKAZIMU

Isithombe 23: ABANTWANA BAKAZIMU

UJesu wamukela abantu beentjhaba zoke nebamalimi woke.Boke abakholwa kuye babizwa bona bantwana bakaZimu.Basendleleni encani eya ezulwini.Abantu bakaZimu banjengomndeni, banyandanye boke eKosini uJesu.

Isithombe 24: UKUBELETHWA BUTJHA

Isithombe 24: UKUBELETHWA BUTJHA

UJesu nasese sephasini, umfundisi womthetho okuthiwa nguNigodimu weza kuye ngobunye ubusuku afuna ukwazi kabanzi ngoZimu.UJesu watjela uNigodimu bonyana woke umuntu ofuna ukuba ngewomndeni kaZimu( ofuna ukuya eZulwini) udinga ipilo etja. Kufana nokubelethwa butjha. Asinamandla wokuzitjhugulula thina. UMoya oCwengileko kaZimu usipha ipilo etja nasiqunta ukukholwa besilandele uJesu. Ngaleyondlela siba babantu abatjha, abantu( abantwana) bakaZimu.

Isithombe 25: UKWEHLA KUKAMOYA OCWENGILEKO

Isithombe 25: UKWEHLA KUKAMOYA OCWENGILEKO

Amadoda la, abafundi ( abangani nabalandeli ) bakaJesu. Phambi kobana uJesu anyuselwe ezulwini, wathembisa bonyana boke abakholwa kuye uzaba thumela uMoya oCwengileko. Emalangeni alitjhumi ngemva kobana uJesu enyukele eZulwini, abafundaba babuthana boke endaweni eyodwa.Msinyazana uMoya oCwengileko wakaZimu wehla wabembatha boke njengokwesithembiso. Abantwaba-ke bakghona ukukhuluma ngamalimi ahlukeneko batjela abanye ngobuhle uZimu abenzele bona.OMoya wakaZimu uhlala kiwo woke amakholwa weqiniso nabalandeli bakaJesu( abantu abazelwe butjha). UMoya oCwengileko ubafundisa ukuthi bangamthanda begodu bebamthobele njani uJesu.

Isithombe 26: UKUKHAMBA EKUKHANYENI

Isithombe 26: UKUKHAMBA EKUKHANYENI

Umuntu nangakabukukholwa kuJesu, ufana nomuntu osesithombeni esingesinceleni, ukhamba ebumnyameni. Uyakhutjhwa bese kanengi uwela esonweni ngombana akanasibani esimkhanyiselako. Kodwana lokha nasithembela eKosini uJesu, siba njengomuntu okhamba endleleni enqophileko elangeni elikhanyako! UJesu ngelinye ilanga wathi, "Ngisibani sephasi. Nanyana ngubani ( umuntu) ongilandelako angeze akhamba ebumnyameni, kodwana uzakuba nesibani sokuphila."( Jwanisi 8:12). Soke thina makholwa, uZimu usinikele uMoya wakhe oCwengileko kobana usisize bewusifundise indlelakhe yokuphila.

Isithombe 27: UKULALELA ILIZWI LIKAZIMU

Isithombe 27: UKULALELA ILIZWI LIKAZIMU

Ikholwa (elimKrestu, elimlandeli) kaJesu Krestu limumuntu omutjha olalela iLizwi likaZimu. Liyakuthokozela ukubona bonyana uZimu ulibalele izono zalo. Ikholwa alifebi, alinanturhu begodu alikorholi, alebi nofana lithandaze imifanekiso nanyana abosingazimu nanyana imimoya. UMoya oCwengileko usiza ikholwa kobana lidede ezintweni ezimbi bese lenza okulungileko.

Isithombe 28: UMNDENI WAMAKRESTU

Isithombe 28: UMNDENI WAMAKRESTU

Akhe uqale umndeni naku. Uphila (ukhamba) endleleni kaZimu. Indoda ithanda umkayo bese umfazi uhlonipha indodakwakhe, njengombana ilizwi likaZimu lisitjho. Bayasizana bebaqinisane amandla bafundise (bakhulise) abantwababo ukuthanda uZimu, ukufunda nokuhlonipha iLizwi lakhe. Umndeni okholwako uyathandaza bewusebenzisane ekusebenzeleni uZimu.

Isithombe 29: THANDA IZITHA ZAKHO

Isithombe 29: THANDA IZITHA ZAKHO

UJesu wafundisa abafundi (abalandeli) bakhe ukuthanda boke abantu; ngitjho nezitha zabo. Sifanele sisize nanyana ngubani odingako ngitjho nanyana kubabntu beentjhaba ezitjhili. UJesu wakhe wakhuluma ngendaba yomuntu owabethwa bewadlelezelwa migulukudu. Kwathi umuntu wesitjhaba esinye wafunyana isikhambesi silinyazwe kabuhlungu. Wasithatha wasihlenga ngombana sasilimele sidinga isizo. Azange afune ukubhadelwa nanyana asize isikhambesi ngemibandela ethize. UJesu wathi nathi kufanele senze ukulunga njengaye umuntu lo.

Isithombe 30: UJESU UNGONAMANDLA

Isithombe 30: UJESU UNGONAMANDLA

Abantwaba batjhisa boke abosingazimu babo nemitjhogabo ( iiwozawoza ). Gade bakholelwa ezintwenezi ngaphambi kobana babe balandeli bakaJesu (amaKrestu). Amakholwa anoKrestu kufanele alahle zoke izinto zikaSathana namadimoni. IKosi inamandla khulu kunoSathana. Sifanele bona sikholwe kuZimu kobana asisize, asivikele abe asipholise. Simthembe ngezinto zoke.

Isithombe 31: UKUKHIPHA IMIMOYA EMIMBI

Isithombe 31: UKUKHIPHA IMIMOYA EMIMBI

Esithombenesi sibona indoda engenwe mimoya emimbi. Beyingabopheki ngeenketani nofana ngeentambo ngombana imimoya egade ikiyo beyinamandla khulu. UJesu walayela imimoya emimbi (amadimoni) kobana aphume endodeni le! Amadimoni alalela uJesu ngombana unamandla kunoSathana namadimonakhe. Indoda le yatjhaphuluka emimoyeni emimbi leyo beyakhamba yayokutjela abangani bayo ngalokho uJesu ayenzele khona. Khumbula, uJesu unamandla khulu kunoSathana namadimonakhe. Ungazikhethela: Nange utshwenywa mimoya emimbi, bawa amakholwa akuthandazele. Ungathandaza nawo ubawe iKosi enamandla uJesu Krestu bonyana aqotjhe imimoya emimbi leyo.Nange kunomuntu ongenwe mumoya nanyana mimoya emimbi, angabawa amakholwa (amaKrestu) bonyana amthandazele. Bangabawa uZimu eBizweni likaJesu bonyana aqotjhe imimoya emimbi leyo; abe ayilayele bonyana ingabe isabuya. UJesu unamandla wokutjhaphulula umuntu onjalo emandleni woke wakaSathana.

Isithombe 32: UKULANDELA UJESU

Isithombe 32: UKULANDELA UJESU

Isithombesi sikhombisa ikholwa lilingeka lifuna ukungasalandeli uJesu. USathana ufuna bonyana sikhohlwe uZimu ukuze sicabange ngemali, izambatho, igwayi, utjwala nazo zoke izinto ezimbi. USathana usitjela bonyana iintwezi zizasithabisa. Kodwana uSathana umukhohlisi begodu ulinga bonyana asikhohlise bese uyasitjhabalalisa. UZimu uthe, "Zinikeleni kuZimu. Nijamelane noSathana, yeke uzakubaleka."(Jakopo 4:7). UZimu nguBabethu osezulwini. Wazi iindingo zabantwana bakhe begodu wethembise ukubapha izinto ezihle labo abambawako. Lokha nasithemba uZimu besilalele iNdodanakhe uJesu, yeke sizakuba namandla kaZimu lokha nasilingwako.

Isithombe 33: NASONAKO

Isithombe 33: NASONAKO

Ngelinye ilanga uJesu wabekisa wathi: Kwakhe kwaba nesokana elaphuma kwabo laya kwahliziyongise, lenza koke okumbi. Ladla butjhilweni yoke imadlana uyise agade alinikele yona laphila ipilo yobukhohlakali. Kuthe kungaphela yoke imadlana leya, indlala yasahlela inarha yoke, isokanelo lathoma ukuchaka belalamba. Lazisola ngokona kwalo, labuyela kuyise layokubetha irhobhe.

Ngebanga lokobana uyise bekalithanda khulu, walamukela. Indaba le iyasikhombisa bonyana nasonako, singavuma izono zethu. Nange ngambala sincamile, uZimu uzasilibalela izono zethu bese uyasamukela kobana sibuye sibe nobudlelwano naye godu.

Isithombe 34: UKUGULA

Isithombe 34: UKUGULA

Indoda nomfazi lapha babonakala batlhuwile.Omunye weenhlobo zabo ugulela ukufa. Kufanele benzeni abantwana bakaZimu nabagulako? Bafanele bathandaze eKosini bebakholwe bonyana yona izokwenza koke okuhle. UZimu uyakghona ukupholisa umuntu ogulako nathandako, nanyana amsize bonyana afunyane intatha ezamsiza. UZimu uthanda abantwana bakhe begodu ulawula yoke into eyehlela abantwabakhe.UZimu uvikela ikholwa kuSathana. Nje-ke asikafaneli ukusaba uSathana, kodwana kufanele sithembe uJesu- kobana asivikele. UJesu unathi, uzasipha ukuthula kwakhe ngeenkhathi zamatshwenyeko.

Isithombe 35: UKUFA

Isithombe 35: UKUFA

Soke siyazi bonyana sizakufa ngelinya ilanga. Umbuzo uthi alo-ke ngemva kwalokho kwenzakalani? Lokha ikholwa nalifako, ummoyalo uyokuhlala neKosi uJesu Kristu. IBhayibili eliLizwi likaZimu isitjela njalo. Abangani neenini zohlongakeleko zingalili zirhahlawule.

Amakhowa akakafaneli bonyana asabe ukufa ngombana ayazi bona uZimu uyawathanda begodu uwasindisile ezonweni. Labo abangakholwa kuJesu, abanalo ithemba elihle kangaka kuZimu lokha nabafako.Baya endaweni yokuhlunguphazwa ekuthiwa sirhogo.

Wena uzokuyaphi nawuhlongakalako?

Isithombe 36: UMZIMBA KAKRESTU

Isithombe 36: UMZIMBA KAKRESTU

Lapha sibona ezinye zezitho ezihlukeneko zomzimba womuntu. Esinye nesinye isitho sinomsebenzaso esiwenzako. Ilihlo lenzelwe ukubona, indlebe ngeyokuzwa, kanti umlomo ngewokugoma nokusela. Zoke izithwezi ziyasebenzisana. Isitho sinye nasilimeleko umzimba woke uyahlabeka. ILizwi likaZimu lisifundisa bonyana amakholwa kufanele asebenze ndawonye ngezitho zomzimba munye( ekuthiwa libandla). UJesu uyihloko yomzimba lowo. UJesu unomsebenzi awubekele elinye nelinye ikholwa kobana liwenze, isibonelo: ukuthandaza, ukutjhumayela, ukufundisa ngezinto zikaZimu, ukuhlabelela iindumiso zakhe, ukulima/ ukusebenza sondle imindeni, ukupheka ukudla. Omunye nomunye umuntu wenza incenye yomsebenzi eKosini uJesu ukuze asize umzimba kaKrestu woke bona uqine. Amakholwa kufanele athandane asebenze ndawonye, nakungasinjalo umzimba kaKrestu uzakutshwenyeka.

Isithombe 37: UKUHLANGANA

Isithombe 37: UKUHLANGANA

Woke amakholwa kufanele anonde ahlangana adumise uZimu ndawonye. Sifanele sifunde iBhayibili eliLizwi likaZimu, sihlabelele iinhlabelelo sithandaze. Godu kufanele silethe izipho ukusekela umsebenzi kaZimu. Lapha sibona amakholwa ( abantu bakaZimu) banghwatha uburotho ndawonye. Uburotho busikhumbuza umzimba kaJesu owahletjhulwa esiphambanweni ngebanga lethu. Isiselo sisikhumbuza iingazi zakhe ezaphalazwako bona zihlanze izono zethu bese zisitjhideza eduze noZimu.UJesu ufuna bona sikhumbule ukusifela kwakhe ukuze simthande ngeenhliziyo zethu zoke.

Isithombe 38: UJESU UZAKUBUYA GODU

Isithombe 38: UJESU UZAKUBUYA GODU

Ngelinye ilanga uJesu uzakubuya ezulwini njengobana athembisile.NguZimu onguBaba kwaphela owaziko bonyana ilangelo lizokuza nini. UJesu uzokwiza azokuthatha woke amakholwa weqiniso ( umndeni kaZimu) ephasinapha kobana abe naye. Boke esele bahlongakele bazakuvuswa begodu amathunabo azakusala anganalitho. Abazobe basaphila bazakukhamba naye. Woke amakholwa azakuhlangabeza iKosi uJesu aphile naye nini nanini. Abangakholwako bazakusala baqalane nokwahlulela kukaZimu.

Abesazi kuhle bonyana uJesu uzakubuya nini, kodwana kufanele sihlale sizilungiselele ( silungile begodu silindile). Ukulungele ukuhlangabeza iKosi uJesu nange ingafika namhlanjesi na?

Isithombe 39: UKUHLOMA IINTHELO

Isithombe 39: UKUHLOMA IINTHELO

Njengobana nibona umuthi uhloma iinthelo esithombenapha, nekholwa ( umKrestu) lihloma iinthelo zikaMoya oCwengileko. UJesu wathi, "Mina ngisidiribe(umuthi) nina niziimpande. Lokha umuntu nahlala kimi nami ngihlale kuye, uzakuhloma iinthelo ezinengi, akunanto eningayenza ngaphandle kwami."( Jwanisi 15:5)

UMoya oCwengileko kaZimu uhlala bewusebenze ngaphakathi kwethu, uveza isithelo seTHANDO, ITHABO, UKUTHULA, UKUNYAMEZELA, UMUSA, UKULUNGA, UKUTHEMBEKA, UKUZITHOBA NOKUZITHIBA eempilweni zethu. Nange iimpande zomuthi zingahlomi ziyokuquntulwa zitjhiswe. Abalandeli bakaJesu kufanele baveze iinthelo ezinengi tle. Ngokwenza njalo kudunyiswa (kuhlonitjhwa) uZimu uBaba wethu oseZulwini.

Isithombe 40: UKWAZISA ABANYE ABANTU

Isithombe 40: UKWAZISA ABANYE ABANTU

Isithombesi sikhombisa ikholwa lilalela uJesu begodu litjela abanye abantu ngaye.UJesu ulayela woke amakholwa wobuKrestu bonyana akhambe atjela abantu ngeendaba ezimnandi ngaye; kobana wafa esiphambanweni, kodwana wavuka kabafileko ukuze basindiswe ezonweni nekufeni. UMoya oCwengileko kaZimu uzasisiza bonyana sikghone ukufakaza ngoKrestu Jesu. Yeke ungahlathululela abangani bakho nabanye abantu ngokufundileko encwadini yeenthombe le.

Información relacionada

Descargas gratis - Aquí puede encontrar los guiones principales de GRN en varios idiomas y también imágenes y otros materiales relacionados. Todos están disponibles para descargar.

La "Buena Noticia" audio-visual - Este conjunto audiovisual cuenta con 40 imágenes para presentar una visión general de la Biblia desde la Creación hasta Cristo. Cubre el mensaje de salvación y la enseñanza básica de la vida cristiana. Está disponible en más de 1300 idiomas.

Cómo usar los recursos audio visuales de GRN - 1: Compartir el Evangelio facilmente - Este articulo ofrece una introduccion a algunas de las diferentes maneras en que los recursos visuales de GRN pueden ser usados en el ministerio

Cómo usar los recursos Audio Visuales de GRN - 2 Profundizar - Este articulo explica mas explicaciones de como la gente aprende de historias y por que las historias no necesitan mucho comentario adicional.

Librería de audio de GRN - Material evangelistico y de enseñanza adecuado a las necesidades y a la cultura en variedad de stilos y formatos

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach