Occitan: Languedocien Moyen语言

语言名: Occitan: Languedocien Moyen
GRN语言编号: 12757
ROD方言代码: 12757
ISO语言名称: 奥克西唐语; 奥克西坦语; 奥克语 [oci]

Occitan: Languedocien Moyen的现有录音

抱歉,我们现在还没有这个语言的录音。