Provencal: Transalpin语言

语言名: Provencal: Transalpin
GRN语言编号: 15774
ISO语言名称: 奥克西唐语; 奥克西坦语; 奥克语 [oci]

Provencal: Transalpin的现有录音

抱歉,我们现在还没有这个语言的录音。

Provencal: Transalpin的其他名称

Transalpin

说Provencal: Transalpin的地方

France
Italy

与Provencal: Transalpin有关的方言

现有26种相似的语言或方言同Provencal: Transalpin拥有相同的ISO语言代码。.

Languedocien: Bas-languedocien
Languedocien: Guyennais
Occitan: Ariegeois
Occitan: Auvergnat
Occitan: Baish Aranes
Occitan: Bas-auvergnat
Occitan: Bas-limousin
Occitan: Bearnais
Occitan: Gascon
Occitan: Haut-auvergnat
Occitan: Haut-languedocien
Occitan: Haut-limousin
Occitan: Landais
Occitan: Languedocien
Occitan: Languedocien Moyen
Occitan: Limousin
Occitan: Mijaranes Aranes
Occitan: Naut Aranes
Occitan (post 1500)
Occitan: Provencal
Provencal: Dauphinois
Provencal: Gavot
Provencal: Grasse
Provencal: Maritime Provençal
Provencal: Niçard
Provencal: Rhodanien

关于Provencal: Transalpin信息

人口: 354,500

帮助GRN研究此语言

您对宣扬主耶稣的福音有兴趣吗?这个世界上仍有许多人因为语言的差异而无法听到神的教诲。如果这是您的母语,您愿意帮助我们研究并提供有关此语言的信息吗? 如果不是,您可以帮我们寻找能够用此语言翻译或录音的人吗?您愿意赞助此语言或其他语言的录音制作吗?如果愿意,请联系:联系GRN语言热线

须知: GRN是个非营利性组织。GRN与翻译者和语言助手之间没有任何经济关系。所有资源为自愿提供。