Jaanmili [John's Gospel] - Martu Wangka

Bản nghe này có hữu ích không?

bản thu âm phần đọc Kinh thánh đặc sắc đã được dịch mà ít hoặc không có chú thích

Tên chương trình: 63479
Thứ tiếng: Martu Wangka

Thời lượng chương trình: 5:32:23

Bài hát: Manuka Jiijajju

1:04

1. Bài hát: Manuka Jiijajju

Ch 1:1 - 18

6:47

2. Ch 1:1 - 18

Ch 1:19 - 28

3:42

3. Ch 1:19 - 28

Ch 1:29 - 34

4:11

4. Ch 1:29 - 34

Ch 1:35 - 42

2:27

5. Ch 1:35 - 42

Ch 1:43 - 51

3:38

6. Ch 1:43 - 51

Bài hát: Yarrarnilu

1:54

7. Bài hát: Yarrarnilu

Ch 2:1 - 12

3:41

8. Ch 2:1 - 12

Ch 2:13 - 25

4:23

9. Ch 2:13 - 25

Bài hát: Ngurra Kunyjunyu

1:22

10. Bài hát: Ngurra Kunyjunyu

Ch 3:1 - 21

6:22

11. Ch 3:1 - 21

Ch 3:22 - 30

3:32

12. Ch 3:22 - 30

Ch 3:31 - 36

1:42

13. Ch 3:31 - 36

Bài hát: Mamangka Kuju Wankalpayi

1:52

14. Bài hát: Mamangka Kuju Wankalpayi

Ch 4:1 - 42

13:30

15. Ch 4:1 - 42

Ch 4:43 - 54

3:58

16. Ch 4:43 - 54

Bài hát: Wama Puta Jurra

1:40

17. Bài hát: Wama Puta Jurra

Ch 5:1 - 18

4:55

18. Ch 5:1 - 18

Ch 5:19 - 29

4:38

19. Ch 5:19 - 29

Ch 5:30 - 47

6:13

20. Ch 5:30 - 47

Bài hát: We Were Lost

0:55

21. Bài hát: We Were Lost

Ch 6:1 - 15

5:06

22. Ch 6:1 - 15

Ch 6:16 - 24

2:24

23. Ch 6:16 - 24

Ch 6:25 - 59

11:20

24. Ch 6:25 - 59

Ch 6:60 - 70

3:44

25. Ch 6:60 - 70

Bài hát: Ngurra Palu Kunyjunyu

0:39

26. Bài hát: Ngurra Palu Kunyjunyu

Ch 7:1 - 9

2:15

27. Ch 7:1 - 9

Ch 7:10 - 24

4:58

28. Ch 7:10 - 24

Ch 7:25 - 31

2:22

29. Ch 7:25 - 31

Ch 7:32 - 36

1:40

30. Ch 7:32 - 36

Ch 7:37 - 44

2:45

31. Ch 7:37 - 44

Ch 7:45 - 52

2:06

32. Ch 7:45 - 52

Bài hát: Ngurra Kunyjunyu

0:39

33. Bài hát: Ngurra Kunyjunyu

Ch 8:1 - 11

3:48

34. Ch 8:1 - 11

Ch 8:12 - 20

4:06

35. Ch 8:12 - 20

Ch 8:21 - 30

3:03

36. Ch 8:21 - 30

Ch 8:31 - 47

6:04

37. Ch 8:31 - 47

Ch 8:48 - 59

4:03

38. Ch 8:48 - 59

Bài hát: Marninypungku Nyuntu Mama

1:45

39. Bài hát: Marninypungku Nyuntu Mama

Ch 9:1 - 12

4:09

40. Ch 9:1 - 12

Ch 9:13 - 34

7:03

41. Ch 9:13 - 34

Ch 9:35 - 41

2:34

42. Ch 9:35 - 41

Bài hát: Jiijaj Ngayulurna Wanalku

1:18

43. Bài hát: Jiijaj Ngayulurna Wanalku

Ch 10:1 - 6

1:54

44. Ch 10:1 - 6

Ch 10:7 - 21

5:40

45. Ch 10:7 - 21

Ch 10:22 - 42

6:31

46. Ch 10:22 - 42

Bài hát: Ngayurna Pukurlpa

1:05

47. Bài hát: Ngayurna Pukurlpa

Ch 11:1 - 16

3:49

48. Ch 11:1 - 16

Ch 11:17 - 27

2:32

49. Ch 11:17 - 27

Ch 11:28 - 37

1:53

50. Ch 11:28 - 37

Ch 11:38 - 44

2:09

51. Ch 11:38 - 44

Ch 11:45 - 57

4:40

52. Ch 11:45 - 57

Bài hát: Tilirna Nyangu

1:50

53. Bài hát: Tilirna Nyangu

Ch 12:1 - 11

3:58

54. Ch 12:1 - 11

Ch 12:12 - 19

2:33

55. Ch 12:12 - 19

Ch 12:20 - 26

2:57

56. Ch 12:20 - 26

Ch 12:27 - 36

3:57

57. Ch 12:27 - 36

Ch 12:37 - 50

4:43

58. Ch 12:37 - 50

Bài hát: Mamalu lampa

2:30

59. Bài hát: Mamalu lampa

Ch 13:1 - 20

6:34

60. Ch 13:1 - 20

Ch 13:21 - 33

3:32

61. Ch 13:21 - 33

Ch 13:34 - 35

0:40

62. Ch 13:34 - 35

Ch 13:36 - 38

1:02

63. Ch 13:36 - 38

Bài hát: Ngurra Palu Kunyjunyu

1:00

64. Bài hát: Ngurra Palu Kunyjunyu

Ch 14:1 - 14

8:13

65. Ch 14:1 - 14

Ch 14:15 - 31

7:27

66. Ch 14:15 - 31

Bài hát: Mama-lampa Kunyjunyu

1:28

67. Bài hát: Mama-lampa Kunyjunyu

Ch 15:1 - 17

7:11

68. Ch 15:1 - 17

Ch 15:18 - 27

4:16

69. Ch 15:18 - 27

Bài hát: Jiijajparni Yankunirni

1:51

70. Bài hát: Jiijajparni Yankunirni

Ch 16:1 - 3

0:52

71. Ch 16:1 - 3

Ch 16:4 - 15

4:14

72. Ch 16:4 - 15

Ch 16:16 - 33

5:53

73. Ch 16:16 - 33

Bài hát: Mamalurni Ngapirnu

2:01

74. Bài hát: Mamalurni Ngapirnu

Ch 17:1 - 26

9:27

75. Ch 17:1 - 26

Bài hát: Mamalulampa Yiyarnu

2:00

76. Bài hát: Mamalulampa Yiyarnu

Ch 18:1 - 11

3:37

77. Ch 18:1 - 11

Ch 18:12 - 14

1:14

78. Ch 18:12 - 14

Ch 18:15 - 18

1:34

79. Ch 18:15 - 18

Ch 18:19 - 24

1:58

80. Ch 18:19 - 24

Ch 18:25 - 27

0:51

81. Ch 18:25 - 27

Ch 18:28 - 38a

4:28

82. Ch 18:28 - 38a

Ch 18:38b - 40

0:57

83. Ch 18:38b - 40

Bài hát: Turlkurni Kurrurnja

1:41

84. Bài hát: Turlkurni Kurrurnja

Ch 19:1 - 16

5:21

85. Ch 19:1 - 16

Ch 19:17 - 27

4:05

86. Ch 19:17 - 27

Ch 19:28 - 37

2:42

87. Ch 19:28 - 37

Ch 19:38 - 42

1:39

88. Ch 19:38 - 42

Bài hát: Ngayunkulampa

1:33

89. Bài hát: Ngayunkulampa

Ch 20:1 - 10

2:06

90. Ch 20:1 - 10

Ch 20:11 - 18

2:16

91. Ch 20:11 - 18

Ch 20:19 - 23

1:43

92. Ch 20:19 - 23

Ch 20:24 - 31

2:49

93. Ch 20:24 - 31

Bài hát: Jiilaparni

0:51

94. Bài hát: Jiilaparni

Ch 21:1 - 14

4:18

95. Ch 21:1 - 14

Ch 21:15 - 19

2:45

96. Ch 21:15 - 19

Ch 21:20 - 24

1:46

97. Ch 21:20 - 24

Ch 21:25

0:40

98. Ch 21:25

Tài liệu tải về và đặt mua

Những bản ghi âm được thiết kế cho việc truyền giảng và giảng dạy Kinh Thánh cơ bản để mang sứ điệp Tin Mừng cho những người không biết chữ hoặc là từ các nền văn hóa miệng, đặc biệt là nhóm người được tiếp cận.

Copyright © 2010 GRN & WBTA. Scripture text copyright Wycliffe Bible Translators-Australia. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

Liên lạc với chúng tôi for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

To order this recording on CD or other media, or to get information on local ministry conditions or how to use these materials effectively, contact your nearest GRN office. Note that not all recordings or all formats are available from every office.

Making recordings is costly. Please consider donating to GRN to enable this ministry to continue.

We would love to hear your feedback about how you might use this recording, and what are the results. Liên hệ với đường dây phản hồi.

Về những bản thu âm thanh của chúng tôi

GRN có cả các câu chuyện Kinh Thánh bằng âm thanh, Các công cụ học Kinh Thánh, các bài hát Phúc âm, nhạc Thiên Chúa và các thông điệp được dịch ra tên 6000 ngôn ngữ và ký hiệu trên thế giới, phần lớn là để tải miễn phí. Quá quên thuộc với các tôn chỉ Thiên Chúa giáo và nhà thờ Thiên Chúa Giao, các bài ghi âm mp3 và kịch bản rất thích hợp cho các mục đích giảng dạy và nuôi dưỡng đức tin cũng như sử dụng chúng trong mô trường Thiên chúa Giáo. Được sử dụng hoặc hát bời những người bản ngữ từ trái tim, các câu chuyện Kinh Thánh, bài hát và âm nhạc hướng tới việc truyền tải thông điệp của Chúa theo những các khác nhau của các nền văn hóa và đặc biệt là xảy ra trong các xã hội truyền khẩu

Thông tin liên quan