Zari [zaz]

ชื่อภาษา ISO: Zari
รหัสภาษา ISO: zaz

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Zari

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 20187

พื้นที่ใช้ภาษา Zari

Nigeria

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Zari

A37929 พระคำแห่งชีวิต

2. Zari: Boto

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18693
จำนวนประชากร: 21,000

ชื่ออื่นสำหรับ Zari: Boto

Bibot
Boot
Boto

พื้นที่ใช้ภาษา Zari: Boto

Nigeria

3. Zari: Zakshi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1970
รหัสสำเนียงของ ROD: 01970

ชื่ออื่นสำหรับ Zari: Zakshi

Zakshi
Zari
Zariwa

พื้นที่ใช้ภาษา Zari: Zakshi

Nigeria

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Zari: Zakshi

C00401 พระคำแห่งชีวิต w/ HAUSA: Kano