Yir Yoront [yyr]

ชื่อภาษา ISO: Yir Yoront
รหัสภาษา ISO: yyr

จีอาร์เอ็นมี 4 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Yir Yoront

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18586
จำนวนประชากร: 15

พื้นที่ใช้ภาษา Yir Yoront

Australia

2. Yir Yoront: Dangedl

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18587
จำนวนประชากร: 15

พื้นที่ใช้ภาษา Yir Yoront: Dangedl

Australia

3. Yir Yoront: Gorminang

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18588
จำนวนประชากร: 15

พื้นที่ใช้ภาษา Yir Yoront: Gorminang

Australia

4. Yir Yoront: Jir'jorond

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18589
จำนวนประชากร: 15

พื้นที่ใช้ภาษา Yir Yoront: Jir'jorond

Australia