Awu [yiu]

ชื่อภาษา ISO: Awu
รหัสภาษา ISO: yiu
จำนวนประชากร: 20,000

จีอาร์เอ็นมี 8 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Awu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6078

ชื่ออื่นสำหรับ Awu

Luowu
Luwu
Yi: Luowu
罗武
羅武
阿乌语
阿烏語

พื้นที่ใช้ภาษา Awu

China

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Awu

C28970 พระคำแห่งชีวิต

2. Yi: Long

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6141
รหัสสำเนียงของ ROD: 06141

ชื่ออื่นสำหรับ Yi: Long

Long

พื้นที่ใช้ภาษา Yi: Long

China

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Yi: Long

C29571 พระคำแห่งชีวิต

3. Yi: Muji in Mengzi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6079
รหัสสำเนียงของ ROD: 06079

ชื่ออื่นสำหรับ Yi: Muji in Mengzi

Muji in Mengzi
Muzi Puzu
母基

พื้นที่ใช้ภาษา Yi: Muji in Mengzi

China

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Yi: Muji in Mengzi

C28971 พระคำแห่งชีวิต

4. Yi: Niuwei Puzu in Wenshan

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6081
รหัสสำเนียงของ ROD: 06081

ชื่ออื่นสำหรับ Yi: Niuwei Puzu in Wenshan

Niuwei Puzu in Wenshan
阿乌语文山话
阿烏語文山話

พื้นที่ใช้ภาษา Yi: Niuwei Puzu in Wenshan

China

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Yi: Niuwei Puzu in Wenshan

C29000 พระคำแห่งชีวิต

5. Yi: Pupa in Gejiu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6083
รหัสสำเนียงของ ROD: 06083

ชื่ออื่นสำหรับ Yi: Pupa in Gejiu

Pupa in Gejiu
彝:Pupa 个旧
彝:Pupa 個舊

พื้นที่ใช้ภาษา Yi: Pupa in Gejiu

China

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Yi: Pupa in Gejiu

C29001 พระคำแห่งชีวิต

6. Yi: Puwa in Kaiyuan

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6073
รหัสสำเนียงของ ROD: 06073

ชื่ออื่นสำหรับ Yi: Puwa in Kaiyuan

Puwa in Kaiyuan
仆瓦

พื้นที่ใช้ภาษา Yi: Puwa in Kaiyuan

China

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Yi: Puwa in Kaiyuan

C29010 พระคำแห่งชีวิต

7. Yi: Saoji Puzu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6062
รหัสสำเนียงของ ROD: 06062

ชื่ออื่นสำหรับ Yi: Saoji Puzu

Saoji Puzu
彝: Saoji Puzu

พื้นที่ใช้ภาษา Yi: Saoji Puzu

China

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Yi: Saoji Puzu

A29080 พระคำแห่งชีวิต

8. Yi: Xiangtang

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6254
รหัสสำเนียงของ ROD: 06254

ชื่ออื่นสำหรับ Yi: Xiangtang

Xiangtang
彝:香堂

พื้นที่ใช้ภาษา Yi: Xiangtang

China

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Yi: Xiangtang

C31801 พระคำแห่งชีวิต

People Groups who speak Awu

Awu, Southeastern;