Soga [xog]

ชื่อภาษา ISO: Soga
รหัสภาษา ISO: xog
จำนวนประชากร: 2,060,000

จีอาร์เอ็นมี 4 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Lusoga

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 965
รหัสสำเนียงของ ROD: 00965

ชื่ออื่นสำหรับ Lusoga

Olusoga
Soga

พื้นที่ใช้ภาษา Lusoga

Uganda

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Lusoga

A85306 ข่าวประเสริฐ
C08761 พระคำแห่งชีวิต
C85300 ชัยชนะโดยพระเจ้า
C85298 เริ่มต้นกับพระเจ้า
C85301 ผู้รับใช้ของพระเจ้า
C85302 การทดสอบเพื่อพระเจ้า
C85299 ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า
C85305 การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์
C85303 พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา
C85304 พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด

2. Soga: Gabula

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16811
รหัสสำเนียงของ ROD: 16811
จำนวนประชากร: 1,370,845

ชื่ออื่นสำหรับ Soga: Gabula

Gabula
Lugabula

พื้นที่ใช้ภาษา Soga: Gabula

Uganda

3. Soga: Lamogi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16812
จำนวนประชากร: 1,370,845

ชื่ออื่นสำหรับ Soga: Lamogi

Lamogi
Lulamogi

พื้นที่ใช้ภาษา Soga: Lamogi

Uganda

4. Soga: Tenga

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16813
จำนวนประชากร: 1,370,845

ชื่ออื่นสำหรับ Soga: Tenga

Lutenga
Tenga

พื้นที่ใช้ภาษา Soga: Tenga

Uganda

People Groups who speak Soga

Soga, Basoga;