Majera [xmj]

ชื่อภาษา ISO: Majera
รหัสภาษา ISO: xmj
จำนวนประชากร: 500

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Majera

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13337
จำนวนประชากร: 5,000

ชื่ออื่นสำหรับ Majera

Da'a
Mazera
Mida'a
Midah

พื้นที่ใช้ภาษา Majera

Cameroon
Chad

2. Majera: Hwalem

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13338
จำนวนประชากร: 5,000

ชื่ออื่นสำหรับ Majera: Hwalem

Holom
Hwalem

พื้นที่ใช้ภาษา Majera: Hwalem

Cameroon
Chad

3. Majera: Kajire-'dulo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13339
จำนวนประชากร: 5,000

ชื่ออื่นสำหรับ Majera: Kajire-'dulo

Kajire-'dulo

พื้นที่ใช้ภาษา Majera: Kajire-'dulo

Cameroon
Chad

People Groups who speak Majera

Majera;