North Wemale (Wemale) [weo]

ชื่อภาษา ISO: North Wemale (Wemale)
รหัสภาษา ISO: weo
จำนวนประชากร: 6,000

จีอาร์เอ็นมี 5 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Wemale

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4130

ชื่ออื่นสำหรับ Wemale

Oemale

พื้นที่ใช้ภาษา Wemale

Indonesia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Wemale

C19221 ข่าวประเสริฐ w/ INDONESIAN เพลง

2. Wemale, North: Horale

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18271
รหัสสำเนียงของ ROD: 18271
จำนวนประชากร: 4,930

ชื่ออื่นสำหรับ Wemale, North: Horale

Horale

พื้นที่ใช้ภาษา Wemale, North: Horale

Indonesia

3. Wemale, North: Kasieh

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18272
จำนวนประชากร: 4,930

ชื่ออื่นสำหรับ Wemale, North: Kasieh

Kasieh

พื้นที่ใช้ภาษา Wemale, North: Kasieh

Indonesia

4. Wemale, North: Uwenpantai

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18273
จำนวนประชากร: 4,930

ชื่ออื่นสำหรับ Wemale, North: Uwenpantai

Uwenpantai

พื้นที่ใช้ภาษา Wemale, North: Uwenpantai

Indonesia

5. Wemale, South

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18274
จำนวนประชากร: 3,725

ชื่ออื่นสำหรับ Wemale, South

Honitetu
Tala

พื้นที่ใช้ภาษา Wemale, South

Indonesia

People Groups who speak North Wemale

Wemale, North; Wemale, South;