Sula [szn]

ชื่อภาษา ISO: Sula
รหัสภาษา ISO: szn
จำนวนประชากร: 20,000

จีอาร์เอ็นมี 4 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Sula

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16927
จำนวนประชากร: 20,000

ชื่ออื่นสำหรับ Sula

Sanana

พื้นที่ใช้ภาษา Sula

Indonesia

2. Sula: Facei

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16928
จำนวนประชากร: 20,000

ชื่ออื่นสำหรับ Sula: Facei

Facé
Facei

พื้นที่ใช้ภาษา Sula: Facei

Indonesia

3. Sula: Fagudu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16929
จำนวนประชากร: 20,000

ชื่ออื่นสำหรับ Sula: Fagudu

Fagudu

พื้นที่ใช้ภาษา Sula: Fagudu

Indonesia

4. Sula: Falahu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16930
จำนวนประชากร: 20,000

ชื่ออื่นสำหรับ Sula: Falahu

Falahu

พื้นที่ใช้ภาษา Sula: Falahu

Indonesia

People Groups who speak Sula

Sula;