Seluwasan [sws]

ชื่อภาษา ISO: Seluwasan
รหัสภาษา ISO: sws
จำนวนประชากร: 2,840

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Seluwasan

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16453
จำนวนประชากร: 2,840

ชื่ออื่นสำหรับ Seluwasan

Selvasa
Selwasa

พื้นที่ใช้ภาษา Seluwasan

Indonesia

2. Seluwasan: Makatian

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16454
จำนวนประชากร: 2,840

ชื่ออื่นสำหรับ Seluwasan: Makatian

Makatian

พื้นที่ใช้ภาษา Seluwasan: Makatian

Indonesia

People Groups who speak Seluwasan

Seluwasan;