Ruuli [ruc]

ชื่อภาษา ISO: Ruuli
รหัสภาษา ISO: ruc
จำนวนประชากร: 160,000

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Ruli

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16107
จำนวนประชากร: 68,010

ชื่ออื่นสำหรับ Ruli

Luduuli
Ruruli

พื้นที่ใช้ภาษา Ruli

Uganda

2. Ruli: Eastern Ruli

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16108
จำนวนประชากร: 68,010

ชื่ออื่นสำหรับ Ruli: Eastern Ruli

Eastern Ruli

พื้นที่ใช้ภาษา Ruli: Eastern Ruli

Uganda

3. Ruli: Western Ruli

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16109
จำนวนประชากร: 68,010

ชื่ออื่นสำหรับ Ruli: Western Ruli

Western Ruli

พื้นที่ใช้ภาษา Ruli: Western Ruli

Uganda

People Groups who speak Ruuli

Baruli;