Northern Pumi [pmi]

ชื่อภาษา ISO: Northern Pumi
รหัสภาษา ISO: pmi
จำนวนประชากร: 49,100

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Pumi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6160

ชื่ออื่นสำหรับ Pumi

Ch'rame
Pimi
Pomi
P'omi
P'ömi
Primi
Primmi
Primml
Prome
P'rome
Pruumi
P'umi
Pumi, Northern
普米語
普米语

พื้นที่ใช้ภาษา Pumi

China

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Pumi

A29650 ข่าวประเสริฐ
A29640 พระคำแห่งชีวิต 1
A29641 พระคำแห่งชีวิต 2

2. Pumi, Northern: Taoba

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15791
จำนวนประชากร: 35,000

ชื่ออื่นสำหรับ Pumi, Northern: Taoba

Taoba

พื้นที่ใช้ภาษา Pumi, Northern: Taoba

China

People Groups who speak Northern Pumi

Chrame;