Petats [pex]

ชื่อภาษา ISO: Petats
รหัสภาษา ISO: pex
จำนวนประชากร: 2,000

จีอาร์เอ็นมี 5 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Majugan

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3585
รหัสสำเนียงของ ROD: 03585

พื้นที่ใช้ภาษา Majugan

Papua New Guinea

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Majugan

C55021 พระคำแห่งชีวิต

2. Petats

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3588

ชื่ออื่นสำหรับ Petats

Petaj

พื้นที่ใช้ภาษา Petats

Papua New Guinea

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Petats

C22891 พระคำแห่งชีวิต
A78550 การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์

3. Petats: Hitau-pororan

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15615
จำนวนประชากร: 2,000

ชื่ออื่นสำหรับ Petats: Hitau-pororan

Hitau-pororan

พื้นที่ใช้ภาษา Petats: Hitau-pororan

Papua New Guinea

4. Petats: Matsungan

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4595
รหัสสำเนียงของ ROD: 04595

ชื่ออื่นสำหรับ Petats: Matsungan

Matsungan
Petaj

พื้นที่ใช้ภาษา Petats: Matsungan

Papua New Guinea

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Petats: Matsungan

A80157 ข่าวประเสริฐ
C24561 ข่าวประเสริฐ

5. Petats: Sumoun

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3593

ชื่ออื่นสำหรับ Petats: Sumoun

Sumoun

พื้นที่ใช้ภาษา Petats: Sumoun

Papua New Guinea

People Groups who speak Petats

Petats;