Kayan [pdu]

ชื่อภาษา ISO: Kayan
รหัสภาษา ISO: pdu
จำนวนประชากร: 133,000

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Kayam

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1164
รหัสสำเนียงของ ROD: 01164
จำนวนประชากร: 30,000
จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 70

ชื่ออื่นสำหรับ Kayam

Karen, Padaung
Kayan (derogatory name)
Kayang
Padaung (derogatory name)
Padaung Karen
Padaung Kayan

พื้นที่ใช้ภาษา Kayam

Myanmar

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kayam

C80836 ข่าวประเสริฐ
C09900 พระคำแห่งชีวิต

2. Phe Khon

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 22469
รหัสสำเนียงของ ROD: 22469

ชื่ออื่นสำหรับ Phe Khon

Kayan: Pekon

พื้นที่ใช้ภาษา Phe Khon

Myanmar

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Phe Khon

A64470 ข่าวประเสริฐ

People Groups who speak Kayan

Karen, Padaung;