Severn Ojibwa [ojs]

ชื่อภาษา ISO: Severn Ojibwa
รหัสภาษา ISO: ojs
ชื่อกลุ่มภาษา ISO: Ojibwa
จำนวนประชากร: 8,000

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Ojibwa, Severn

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15248
จำนวนประชากร: 8,000

ชื่ออื่นสำหรับ Ojibwa, Severn

Cree
Northern Ojibwa
Ojibway
Ojibwe
Ojicree
Oji-Cree

พื้นที่ใช้ภาษา Ojibwa, Severn

Canada

2. Ojibwa, Severn: Severn River Ojibwa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15249
จำนวนประชากร: 8,000

ชื่ออื่นสำหรับ Ojibwa, Severn: Severn River Ojibwa

Severn River Ojibwa

พื้นที่ใช้ภาษา Ojibwa, Severn: Severn River Ojibwa

Canada

3. Ojibwa, Severn: Winisk River Ojibwa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15250
จำนวนประชากร: 8,000

ชื่ออื่นสำหรับ Ojibwa, Severn: Winisk River Ojibwa

Winisk River Ojibwa

พื้นที่ใช้ภาษา Ojibwa, Severn: Winisk River Ojibwa

Canada

People Groups who speak Severn Ojibwa

Ojibwa, Severn;