Naskapi [nsk]

ชื่อภาษา ISO: Naskapi
รหัสภาษา ISO: nsk
จำนวนประชากร: 620

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Naskapi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14737
จำนวนประชากร: 1,177

ชื่ออื่นสำหรับ Naskapi

Innu Aimuun
Iyuw Imuun
納斯卡皮語
纳斯卡皮语

พื้นที่ใช้ภาษา Naskapi

Canada

2. Naskapi: Eastern Naskapi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14738
จำนวนประชากร: 1,177

ชื่ออื่นสำหรับ Naskapi: Eastern Naskapi

Eastern Naskapi
Mushuau Innu

พื้นที่ใช้ภาษา Naskapi: Eastern Naskapi

Canada

3. Naskapi: Western Naskapi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14739
จำนวนประชากร: 1,177

ชื่ออื่นสำหรับ Naskapi: Western Naskapi

Western Naskapi

พื้นที่ใช้ภาษา Naskapi: Western Naskapi

Canada

People Groups who speak Naskapi

Naskapi;