Lomwe [ngl]

ชื่อภาษา ISO: Lomwe
รหัสภาษา ISO: ngl
จำนวนประชากร: 1,500,000

จีอาร์เอ็นมี 4 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Lomwe

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 332
จำนวนประชากร: 1,500,000
จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 30

ชื่ออื่นสำหรับ Lomwe

Acilowe
Alomwe
Chilowe
Cilowe
Elomwe
Ilomwe
Ingulu
Lomue
Mihavane
Mihavani
Mihawani
Ngulu
Nguru
Walomwe
Western Makua
Ломве
隆韋語
隆韦语

พื้นที่ใช้ภาษา Lomwe

Malawi
Mozambique

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Lomwe

A03870 พระคำแห่งชีวิต
A82373 ชัยชนะโดยพระเจ้า
A82367 เริ่มต้นกับพระเจ้า
A82370 ผู้รับใช้ของพระเจ้า
A82371 การทดสอบเพื่อพระเจ้า
A82368 ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า
A82374 การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์
A82372 พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา
A82369 พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด

2. Lomwe: Cishirima

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1107
รหัสสำเนียงของ ROD: 01107

ชื่ออื่นสำหรับ Lomwe: Cishirima

Cishirima
Ngulu

พื้นที่ใช้ภาษา Lomwe: Cishirima

Malawi
Mozambique

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Lomwe: Cishirima

C03871 พระคำแห่งชีวิต

3. Lomwe: Macua & Macua-Mehavani

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1301
รหัสสำเนียงของ ROD: 01301

ชื่ออื่นสำหรับ Lomwe: Macua & Macua-Mehavani

Eshirima
Lomwe: Eshirima
Macua
Macua: Lomwe
Macua & Macua-Mehavani
Macua-Mehavani
Ngulu
Western Macua

พื้นที่ใช้ภาษา Lomwe: Macua & Macua-Mehavani

Malawi
Mozambique
Tanzania

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Lomwe: Macua & Macua-Mehavani

C03880 พระคำแห่งชีวิต

4. Lomwe: Mehavani

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1106
รหัสสำเนียงของ ROD: 01106

ชื่ออื่นสำหรับ Lomwe: Mehavani

Mehavani
Mihavani
Mihawani
Ngulu

พื้นที่ใช้ภาษา Lomwe: Mehavani

Mozambique

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Lomwe: Mehavani

C03881 พระคำแห่งชีวิต

People Groups who speak Lomwe

Lomwe;