South Ndebele [nbl]

ชื่อภาษา ISO: South Ndebele
รหัสภาษา ISO: nbl
จำนวนประชากร: 1,090,000

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Ndebele Northern

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 22844
จำนวนประชากร: 3,000,000

ชื่ออื่นสำหรับ Ndebele Northern

Ndebele, South: Ndundza

พื้นที่ใช้ภาษา Ndebele Northern

South Africa

2. Ndebele: Southern

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4734
รหัสสำเนียงของ ROD: 04734
จำนวนประชากร: 1,090,000

ชื่ออื่นสำหรับ Ndebele: Southern

Ndebele
Ndébélé
Ndzundza
Nrebele
Southern Ndebele
Transvaal Ndebele

พื้นที่ใช้ภาษา Ndebele: Southern

Mozambique
South Africa
Zambia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Ndebele: Southern

A82363 ข่าวประเสริฐ
A08401 พระคำแห่งชีวิต

People Groups who speak South Ndebele

Ndebele, Southern;