Matumbi [mgw]

ชื่อภาษา ISO: Matumbi
รหัสภาษา ISO: mgw
จำนวนประชากร: 400,000

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Kichi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13850
รหัสสำเนียงของ ROD: 13850
จำนวนประชากร: 72,000

ชื่ออื่นสำหรับ Kichi

Kuchi
Matumbi: Kuchi

พื้นที่ใช้ภาษา Kichi

Tanzania

2. Matumbi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13849
จำนวนประชากร: 400,000

ชื่ออื่นสำหรับ Matumbi

Kimatumbi
Wamatumbi
Warufiji
Матумби

พื้นที่ใช้ภาษา Matumbi

Tanzania

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Matumbi

A65118 Ikowe Ya Yambi [ข่าวประเสริฐ]
A65110 Lola, Pekanya na Ulame 1: Noungou apo Mwanzo [เริ่มต้นกับพระเจ้า]
A65111 Lola, Pekanya na Ulame 2: Bandu Bene Ngupu ya Noun [ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า]
A65112 Lola, Pekanya na Ulame 3: Usindi Petya kwa Noungou [ชัยชนะโดยพระเจ้า]
A65113 Lola, Pekanya na Ulame 4: Atumishi ba Noungou [ผู้รับใช้ของพระเจ้า]
A65114 Lola, Pekanya na Ulame 5: Mumwanja wa Noungou [การทดสอบเพื่อพระเจ้า]
A65115 Lola, Pekanya na Ulame 6: Yesu Mwalimu na Namii [พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา]
A65116 Lola, Pekanya na Ulame 7: Yesu Nga Ngwana na Mwoko [พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด]
A65117 Lola, Pekanya na Ulame 8: Lyengo lya Roho Ntakatif [การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์]

People Groups who speak Matumbi

Matumbi;