Koluwawa [klx]

ชื่อภาษา ISO: Koluwawa
รหัสภาษา ISO: klx
จำนวนประชากร: 900

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Ibawana/Kao Kao

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2215
รหัสสำเนียงของ ROD: 02215

ชื่ออื่นสำหรับ Ibawana/Kao Kao

Ibawana
Kalokalo
Kao Kao
Koluawawa

พื้นที่ใช้ภาษา Ibawana/Kao Kao

Papua New Guinea

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Ibawana/Kao Kao

C21320 พระคำแห่งชีวิต

2. Kalo Kalo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2216
รหัสสำเนียงของ ROD: 02216

ชื่ออื่นสำหรับ Kalo Kalo

Kalokalo

พื้นที่ใช้ภาษา Kalo Kalo

Papua New Guinea

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kalo Kalo

C21380 พระคำแห่งชีวิต

People Groups who speak Koluwawa

Kalokalo;