Ikwere [ikw]

ชื่อภาษา ISO: Ikwere
รหัสภาษา ISO: ikw
จำนวนประชากร: 200,000

จีอาร์เอ็นมี 20 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Ibo: Ikwerri

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2384
รหัสสำเนียงของ ROD: 02384

ชื่ออื่นสำหรับ Ibo: Ikwerri

Ikwere
Ikwerri

พื้นที่ใช้ภาษา Ibo: Ikwerri

Nigeria

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Ibo: Ikwerri

C05641 พระคำแห่งชีวิต

2. Ikwere

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6418

ชื่ออื่นสำหรับ Ikwere

Ikwerre
Ikwerri

พื้นที่ใช้ภาษา Ikwere

Nigeria

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Ikwere

C33531 Becoming a Friend of God

3. Ikwere: Akpo-mgbu-tolu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10848
จำนวนประชากร: 200,000

ชื่ออื่นสำหรับ Ikwere: Akpo-mgbu-tolu

Akpo-mgbu-tolu

พื้นที่ใช้ภาษา Ikwere: Akpo-mgbu-tolu

Nigeria

4. Ikwere: Aluu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10849
จำนวนประชากร: 200,000

ชื่ออื่นสำหรับ Ikwere: Aluu

Aluu

พื้นที่ใช้ภาษา Ikwere: Aluu

Nigeria

5. Ikwere: Apani

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10850
จำนวนประชากร: 200,000

ชื่ออื่นสำหรับ Ikwere: Apani

Apani

พื้นที่ใช้ภาษา Ikwere: Apani

Nigeria

6. Ikwere: Egbedna

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10851
จำนวนประชากร: 200,000

ชื่ออื่นสำหรับ Ikwere: Egbedna

Egbedna

พื้นที่ใช้ภาษา Ikwere: Egbedna

Nigeria

7. Ikwere: Elele

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10852
จำนวนประชากร: 200,000

ชื่ออื่นสำหรับ Ikwere: Elele

Elele

พื้นที่ใช้ภาษา Ikwere: Elele

Nigeria

8. Ikwere: Emowhua

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10853
จำนวนประชากร: 200,000

ชื่ออื่นสำหรับ Ikwere: Emowhua

Emowhua

พื้นที่ใช้ภาษา Ikwere: Emowhua

Nigeria

9. Ikwere: Ibaa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10854
จำนวนประชากร: 200,000

ชื่ออื่นสำหรับ Ikwere: Ibaa

Ibaa

พื้นที่ใช้ภาษา Ikwere: Ibaa

Nigeria

10. Ikwere: Igwuruta

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10855
จำนวนประชากร: 200,000

ชื่ออื่นสำหรับ Ikwere: Igwuruta

Igwuruta

พื้นที่ใช้ภาษา Ikwere: Igwuruta

Nigeria

11. Ikwere: Ipo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10856
จำนวนประชากร: 200,000

ชื่ออื่นสำหรับ Ikwere: Ipo

Ipo

พื้นที่ใช้ภาษา Ikwere: Ipo

Nigeria

12. Ikwere: Isiokpo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10857
จำนวนประชากร: 200,000

ชื่ออื่นสำหรับ Ikwere: Isiokpo

Isiokpo

พื้นที่ใช้ภาษา Ikwere: Isiokpo

Nigeria

13. Ikwere: Ndele

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10858
จำนวนประชากร: 200,000

ชื่ออื่นสำหรับ Ikwere: Ndele

Ndele

พื้นที่ใช้ภาษา Ikwere: Ndele

Nigeria

14. Ikwere: Obio

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10859
จำนวนประชากร: 200,000

ชื่ออื่นสำหรับ Ikwere: Obio

Obio

พื้นที่ใช้ภาษา Ikwere: Obio

Nigeria

15. Ikwere: Ogbakiri

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10860
จำนวนประชากร: 200,000

ชื่ออื่นสำหรับ Ikwere: Ogbakiri

Ogbakiri

พื้นที่ใช้ภาษา Ikwere: Ogbakiri

Nigeria

16. Ikwere: Omagwna

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10861
จำนวนประชากร: 200,000

ชื่ออื่นสำหรับ Ikwere: Omagwna

Omagwna

พื้นที่ใช้ภาษา Ikwere: Omagwna

Nigeria

17. Ikwere: Omerelu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10862
จำนวนประชากร: 200,000

ชื่ออื่นสำหรับ Ikwere: Omerelu

Omerelu

พื้นที่ใช้ภาษา Ikwere: Omerelu

Nigeria

18. Ikwere: Omudioga

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10863
จำนวนประชากร: 200,000

ชื่ออื่นสำหรับ Ikwere: Omudioga

Omudioga

พื้นที่ใช้ภาษา Ikwere: Omudioga

Nigeria

19. Ikwere: Rumuji

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10864
จำนวนประชากร: 200,000

ชื่ออื่นสำหรับ Ikwere: Rumuji

Rumuji

พื้นที่ใช้ภาษา Ikwere: Rumuji

Nigeria

20. Ikwere: Ubima

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10865
จำนวนประชากร: 200,000

ชื่ออื่นสำหรับ Ikwere: Ubima

Ubima

พื้นที่ใช้ภาษา Ikwere: Ubima

Nigeria

People Groups who speak Ikwere

Ikwere;