Ganzi [gnz]

ชื่อภาษา ISO: Ganzi
รหัสภาษา ISO: gnz
จำนวนประชากร: 1,400

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Ganzi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10023
จำนวนประชากร: 1,400

พื้นที่ใช้ภาษา Ganzi

Central African Republic

2. Ganzi: Yaka

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10024
จำนวนประชากร: 1,400

ชื่ออื่นสำหรับ Ganzi: Yaka

Yaka

พื้นที่ใช้ภาษา Ganzi: Yaka

Central African Republic

People Groups who speak Ganzi

Pygmy, Banziri;