Gula'alaa [gmb]

ชื่อภาษา ISO: Gula'alaa
รหัสภาษา ISO: gmb
จำนวนประชากร: 1,570

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Gula'alaa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 5106

ชื่ออื่นสำหรับ Gula'alaa

Kwai
Ngongosila

พื้นที่ใช้ภาษา Gula'alaa

Nigeria
Solomon Islands

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Gula'alaa

A80492 เพลง
A80491 ข่าวประเสริฐ

2. Gula'alaa/Uru

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3623
รหัสสำเนียงของ ROD: 03623

ชื่ออื่นสำหรับ Gula'alaa/Uru

Gula'alaa
Kwai
Ngongosila
Uru

พื้นที่ใช้ภาษา Gula'alaa/Uru

Nigeria
Solomon Islands

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Gula'alaa/Uru

C13141 พระคำแห่งชีวิต

People Groups who speak Gula'alaa

Gulaalaa;